ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ ОБРАЗУВАН ОТ ДВА ПО-МАЛКИ АПАРТАМЕНТА

Дата на публикуване: 03.09.2018 г. в 08:34 ч.

Няма изображение
Начална цена:
41074.00 лв.

Номер на публична продан:
0000894

Номер на изпълнително дело:
20177010400440

Вид на имота:
Многостаен апартамент

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "Броди" №36, вх.Б, ет.2, ап.5

Площ:
96.75 кв.м.

Срок:
от 03.09.2018 до 03.10.2018

Дата на отваряне:
04.10.2018 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-440-17-03.09.2018-03.10.2018-3.pdf

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20177010400440НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

1.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.629.114.30.5 представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 39,70кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 629 в поземлен имот: 04279.629.114, в сграда: 04279.629.114.30, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Прилежащи части: Избено помещение №5 с площ от 3,33кв.м. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 04279.629.114.30.6; 04279.629.114.30.4, Под обекта: 04279.629.114.30.2, Над обекта: 04279.629.114.30.8

Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Броди“, бл.36, вх.Б, ет.2, ап.5

2.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.629.114.30.6 представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 57,05кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 629 в поземлен имот: 04279.629.114, в сграда: 04279.629.114.30, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Прилежащи части: Избено помещение №6 с площ от 3,33кв.м. И 6,6404%ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 04279.629.114.30.5, Под обекта: 04279.629.114.30.3, Над обекта: 04279.629.114.30.9

Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Броди“, бл.36, вх.Б, ет.2, ап.6

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №5 и №6, на втори етаж от жилищна сграда – блок №36, вх.Б, построен върху държавна земя в гр. Благоевград, кв.“Струмско“ /9-ти септември“, ул. „Броди“ №36 „Б“, със застроена площ от 96,75кв.м., състоящ се от три стаи, кухненски бокс и столова, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №5 и №6, ВЕДНО с 3.6404%идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: изток – двор, запад – двор, север – калкан, юг – апартамент №4 и при съседи на избеното помещение: изток – двор, запад – коридор, юг – калкан, север – стена.

 

Начална цена 41 074лв. /четиридесет и една хиляди и седемдесет и четири лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3672 от 14.11.2006г., акт 64, том ІV; 2. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3908 от 17.09.2008г., акт 86, том ІV; 3.Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№5494 от 27.11.2017г., акт 28, том IІ; 4.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№4328 от 25.09.2017г., акт 179, том І; 5.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№376 от 06.02.2017г., акт 18, том І; 6.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3465 от 12.08.2016г., акт 3, том IІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 03.09.2018г. до 17.00часа на 03.10.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 04.10.2018г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ИВАНКА МИХАЙЛОВА СТЕФАНОВА с тел. за призоваване: 0898/703614, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Броди“, бл.36, вх.Б, ет.2, ап.5, ап.6.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ