ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЛОЗЕ

Дата на публикуване: 25.06.2018 г. в 08:59 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЛОЗЕ - 1
Начална цена:
14207.00 лв.

Номер на публична продан:
0000895

Номер на изпълнително дело:
20117010400657

Вид на имота:
Земеделски имот

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
м. "Баларбаши"

Площ:
3003.00 кв.м.

Срок:
от 25.06.2018 до 25.07.2018

Дата на отваряне:
26.07.2018 г. в 16:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-657-11-25.06.2018-25.07.2018-LOZE-2.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЛОЗЕ - 2
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЛОЗЕ - 3
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЛОЗЕ - 4
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЛОЗЕ - 5

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20117010400657НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЕСТОВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

1/2(една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04279.40.15, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 3003,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 40, по кадастралната карта на гр. Благоевград, Категория на земята при неполивни условия: 5; Стар идентификатор: 04279.40.2, Номер по предходен план: 40.2; Съседи: 04279.41.12, 04279.40.14, 04279.40.4, 04279.40.3, 04279.40.11, 04279.40.13.

Адрес на поземления имот: гр. Благоевград, местност „Баларбаши – БЛ.15-7“

 

Начална цена 14 207лв./четиринадесет хиляди двеста и седем лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Възбрана, наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№4466 от 29.09.2017г., акт 186, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 25.06.2018г. до 17.00часа на 25.07.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 26.07.2018г. от 16.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, на адрес:гр. Благоевград, местност „Баларбаши – БЛ.15-7“ .

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ