ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърт) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Дата на публикуване: 11.03.2021 г. в 16:59 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърт) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ  - 1
Начална цена:
38018.00 лв.

Номер на публична продан:
0000896

Номер на изпълнително дело:
20177010400487

Вид на имота:
Етаж от къща

Местоположение:
Петрич

Адрес:
ул. "Цар Борис III" №29

Площ:
123.00 кв.м.

Срок:
от 12.03.2021 до 12.04.2021

Дата на отваряне:
13.04.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-487-17-12.03.2021-12.04.2021-7.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърт) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ  - 2
ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърт) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ  - 3
ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърт) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ  - 4
ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърт) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ  - 5
ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърт) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ  - 6
ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърт) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ  - 7
ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърт) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ  - 8
ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърт) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ  - 9
ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърт) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ  - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20177010400487 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ АТАНАСОВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1/4(една четвърт) идеална част от Поземлен имот с идентификатор: 56126.601.558, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/ с площ от 485,00кв.м., ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 601, по кадастралната карта на гр. Петрич. Номер по предходен план: 558, квартал: 43, парцел: ХІV Съседи: 56126.601.1494; 56126.601.560; 56126.601.561; 56126.601.562; 56126.601.237; 56126.601.557;

Адрес на поземления имот: гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ“ №29

Описание по стар идентификатор: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІV, пл.№558 целия с площ от 470,00кв.м., находящ се в кв. 43, по плана на гр. Петрич, актуван с акт №1614/28.04.2005г., за общинска собственост, при съседи: изток – УПИ ІІІ, пл.№561, кв.43, запад – улица „Цар Борис ІІІ“, север – УПИ І, пл.№557 и УПИ ІІ, пл.№562, кв.43 и юг – УПИ ХІІІ, пл.№1494, кв.43

ВЕДНО с изградения в гореописания имот Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.601.558.1.1, представляващ: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, с площ /при замерване на място/: 123,00кв.м., ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 601, в поземлен имот: 56126.601.558, в сграда: 56126.601.558.1, по кадастралната карта на гр. Петрич. Съседни самостоятелни обети: На същия етаж: няма, Под обекта: няма, Над обекта: 56126.601.558.1.2, ВЕДНО съответните идеални части от общите части на сградата.

Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ“ №29, ет.1

Описание по стар идентификатор: ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от жилищна сграда – източен калкан, построена в УПИ ХІV, пл.№558, кв.43, по сега действащия план на гр. Петрич, при съседи на имота: УПИ І – 557, УПИ ІІ – 562, УПИ ІІІ – 561, УПИ ХІІІ – 1494, ВЕДНО с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Забележка: Самостоятелния обект представлява първи жилищен етаж от двуетажна масивна жилищна сграда с бетонна плоча на първо ниво и частично дървен гредоред и частично стоманобетонна плоча на второ ниво. Застроената площ на самостоятелния обект при замерване на място е от 123.00кв.м., без да е включена площта на стълбищната клетка, като в застроената площ са включени застроената площ на основната сграда от 78.00кв.м., при замерване на място и застроена площ на пристройка изградена по източната и южната фасада на сградата с площ от 55.00кв.м., при замерване на място. Основната жилищна сграда е изградена на основание Договор за отстъпено право на строеж върху държавна земя от 12.04.1958г. на ГНС – гр. Петрич, а пристройката по данни на длъжника е изградена през 2004г. За първия жилищен етаж е издадено Удостоверение за търпимост №67 от 10.10.2006г. на гл. Архитект на общ. Петрич. Етажът се състои от: дневна, трапезария, кухненски бокс, три стаи, баня с тоалетна и две тераси.

 

Начална цена 38 018лв./тридесет и осем хиляди и осемнадесет лева/

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№2448 от 20.10.2006г., акт 158, том ІІ; 2. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№1903 от 29.09.2016г., акт 124, том ІІ; 3. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№2382 от 07.12.2017г., акт 135, том І; 4. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№2037 от 31.10.2014г., акт 36, том ІІ; 5. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№2564 от 19.12.2013г., акт 100, том ІІ; 6. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№1279 от 30.07.2012г., акт 133, том І; 6. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№770 от 29.04.2014г., акт 107, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ПЕТРИЧ

от 9.00часа на 12.03.2021г. до 17.00часа на 12.04.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “Първа Инвестиционна Банка“ АД, №BG51FINV91507115055035, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 13.04.2021г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. ПЕТРИЧ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ АТАНАСОВ с тел. за призоваване: 0876/105346,0886/255441, на адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ“ №29, ет.1.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ