ПРОДАЖБА НА ПРИЗЕМЕН ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Дата на публикуване: 08.01.2021 г. в 08:42 ч.

ПРОДАЖБА НА ПРИЗЕМЕН ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 1
Начална цена:
25782.00 лв.

Номер на публична продан:
0000897

Номер на изпълнително дело:
20097010400719

Вид на имота:
Етаж от къща

Местоположение:
Сандански

Адрес:
ул. "Чудомир Кантарджиев" №6

Площ:
100.00 кв.м.

Срок:
от 11.01.2021 до 11.02.2021

Дата на отваряне:
12.02.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-719-09-11.01.2021-11.02.2021-PRIZEMEN ETAJ-4.pdf

ПРОДАЖБА НА ПРИЗЕМЕН ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 2
ПРОДАЖБА НА ПРИЗЕМЕН ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 3
ПРОДАЖБА НА ПРИЗЕМЕН ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 4
ПРОДАЖБА НА ПРИЗЕМЕН ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 5
ПРОДАЖБА НА ПРИЗЕМЕН ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 6
ПРОДАЖБА НА ПРИЗЕМЕН ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 7

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.494 от ГПК

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20097010400719 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА ДЛЪЖНИКА: ИВАН ГЕОРГИЕВ САПУНДЖИЕВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

ПРИЗЕМЕН ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 100,00кв.м.,находящ се в двуетажна жилищна сграда с идентификатор: 65334.300.1708.1 (състояща се от приземен, първи и втори етаж), ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Административен адрес:гр. Сандански, ул. “ Чудомир Кантарджиев “, №6.

Подробно описание на ПРИЗЕМЕН ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ: Приземният етаж се състои от две самостоятелно обособени части, едната е недовършена и се намира в задната част на парцела със застроена площ 50кв.м. Н=2,50м., на степен карабина с под-земя и таван бетонна плоча. Подходът за нея е осигурен през коридорът и стълбищната клетка на приземния етаж. Предната част на етажа се състои от четири преходни помещения без врати, санитарен възел и килер, със застроена площ 50кв.м. и Н=2,20м. Подове на помещенията –мрамор, стени и тавани- мазилка на варова основа. Санитарен възел с под и стени –фаянс, таван- мазилка на варова основа. Предната част на приземния етаж е с изградени и функциониращи ВиК и Ел. Инсталации, не е обитаема и се използва за избено помещение. Дограмата на единият прозорец е от железен винкел, а на втория от масивно дърво. Входната врата за етажа е от масивно дърво и шперплат. Общите части представляват- коридор и стълбищна клетка към първия и втория етаж. Общите части са под- мозайка и стени и таван –мазилка на варова основа.

Забележка: Етажът не е заснет и не е отразен на Кадастралната карта съгласно ЗКИР, поради което за него няма издадена схема и купувачът следва да го заснеме за собствена сметка.

 

Начална цена 25 782лв. /двадесет и пет хиляди седемстотин осемдесет и два лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека , вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№3563 от 15.12.2006г., акт№176, том 2; 2. Подновяване на Договорна ипотека , вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№2640 от 28.10.2016г., акт№18, том 2; 3. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег.№701, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№901 от 27.05.2010г., акт№83, том І; 4. Наложена Възбрана в полза на Александър Христов Асенов вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№356 от 19.02.2008г., акт№3, том І; 5. Наложена Възбрана в полза на ЗД “ Бул Инс “ вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№441 от 23.03.2010г., акт№45, том І; 6. Възбрана наложена от ЧСИ Шукри Дервиш с рег.№796, в полза на Марян Димитров Златков вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№1836 от 25.08.2009г., акт№97, том І; 7. Наложена Възбрана в полза на ЕТ “ ПРОМ – ИНВЕСТ – МИЛЧО ЯНУДОВ “ вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№479 от 27.02.2008г., акт№5, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 11.01.2021г. до 17.00часа на 11.02.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА “ АД, IBAN: BG66UBBS88881000615610, BIC UBBSBGSFзадатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 12.02.2021г. от 13.00часа в сградата на Районен съд - гр. САНДАНСКИ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки ден в дните на извършване на проданта от 17.00часа до 20.00часа, след предварителна уговорка с длъжника ИВАН ГЕОРГИЕВ САПУНДЖИЕВ, тел. за връзка: 0988/812393, 0878/403384, на адрес: гр. Сандански,ул. “ Чудомир Кантарджиев “, №6.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ