ПРОДАЖБА НА 245/560 идеални части ОТ УПИ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА И ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА

Дата на публикуване: 11.11.2021 г. в 16:45 ч.

ПРОДАЖБА НА 245/560 идеални части ОТ УПИ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА И ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА  - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000901

Номер на изпълнително дело:
20177010400243

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Садово

Адрес:
общ. Хаджидимово

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 12.11.2021 до 13.12.2021

Дата на отваряне:
14.12.2021 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-243-17-12.11.2021-13.12.2021-8.pdf

ПРОДАЖБА НА 245/560 идеални части ОТ УПИ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА И ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА  - 2
ПРОДАЖБА НА 245/560 идеални части ОТ УПИ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА И ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА  - 3
ПРОДАЖБА НА 245/560 идеални части ОТ УПИ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА И ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА  - 4
ПРОДАЖБА НА 245/560 идеални части ОТ УПИ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА И ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА  - 5
ПРОДАЖБА НА 245/560 идеални части ОТ УПИ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА И ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА  - 6
ПРОДАЖБА НА 245/560 идеални части ОТ УПИ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА И ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА  - 7
ПРОДАЖБА НА 245/560 идеални части ОТ УПИ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА И ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА  - 8
ПРОДАЖБА НА 245/560 идеални части ОТ УПИ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА И ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА  - 9
ПРОДАЖБА НА 245/560 идеални части ОТ УПИ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА И ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА  - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20177010400243НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на третите лица: ЙОАНА БОРИСОВА ТЕРЗИЕВА и ТЕОДОР БОРИСОВ ТЕРЗИЕВ, Действащи чрез законните си представители: БОРИС АТАНАСОВ ТЕРЗИЕВ и МИЛЕНА ИВАНОВА ТОДОРОВА - ТЕРЗИЕВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

I). 245/560 идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - парцел VI/шести/, имот планоснимачен номер 116/сто и шестнадесети/ oт квартал 13/тринадесет/ по плана на село Садово, община Хаджидимово, област Благоевград, утвърден със Заповед № 334/1986 година на Кмета на общината, с площ за парцела от 560 /петстотин и шестдесет/ квадратни метра, при съседи за имота по скица: изток - УПИ - V /пети/ на Атанас Терзиев, запад - улица, север - УПИ /парцел/ VII /седми/ на Васил Зайков, юг – улица, ВЕДНО с изградената в източната част на имота ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 72,00/седемдесет и два/кв.м.

Адрес на имота: с. Садово, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград

- Сградата е двуетажна масивна конструкция с тухлени външни и вътрешни ограждащи стени, дървен гредоред на първо и второ ниво, частично но първо – циментова замазка и бетонна плоча под покрива. В сградата има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. По данни на длъжника сградата е изградена през 1967г. Първото ниво се състои от: вестибюл и три стаи, като в стаята от северозапад е изградена баня с тоалетна. Второто ниво се състои от: вестибюл, три стаи и тераса към стаята от югозапад.

 

Начална цена 29 288лв./двадесет и девет хиляди двеста осемдесет и осем лева./

 

II). УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - парцел V/пети/ имот планоснимачен номер 115/сто и петнадесети/ от квартал 13/тринадесет/ по плана на село Садово, община Хаджидимово, област Благоевград, утвърден със Заповед № 334/1986 година на Кмета на Общината, с площ за парцела от 481 /четиристотин осемдесет и един/ квадратни метра, при съседи за имота по скица: изток - УПИ - парцел IV /четвърти/ на Атанас Кръстев, запад - УПИ - парцел VI /шести/ и VII /седми/ на Атанас Терзиев и Димитър Калаксъзов, север - УПИ - парцел IX /девети/ на Костадин Бошков, юг – улица. Адрес на имота: с. Садово, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград

 

Начална цена 13 159лв./тринадесет хиляди сто петдесет и девет лева./

 

III). УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - парцел VIII/осми/ имот планоснимачен номер 211/двеста и единадесети/ от квартал 23/двадесет и трети/ по плана на село Садово, община Хаджидимово, област Благоевград, утвърден със Заповед № 334/1986 година на Кмета на Общината, с площ за парцела от 640 /шестстотин и четиридесет/ квадратни метра, при съседи за имота по скица: изток - УПИ - парцел VI /шести/ на Григор Терзиев, запад - улица, север - УПИ - парцел IX /девети/ на Тодор Ирмиев, юг - УПИ - парцел VII /седми/ на Никола Белчев.

Административен адрес: с. Садово, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград

 

Начална цена 6 600лв./шест хиляди и шестстотин лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№4009 от 26.09.2018г., акт 112, том ІІ;2. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№3219 от 15.10.2008г., акт 150, том ІІ; 3. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№3346 от 25.07.2017г., акт 64, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от 9.00часа на 12.11.2021г. до 17.00часа на 13.12.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в „Общинска банка“ АД, IBAN: BG54SOMB91301059940404, BIC SOMBBGSF,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 14.12.2021г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача БОРИС АТАНАСОВ ТЕРЗИЕВ c тел. за призоваване: 0888/811426, на адрес: с. Садово, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ