ПРОДАЖБА НА ЗАПАДЕН АПАРТАМЕНТ на ВТОРИ НАДПАРТЕРЕН ЕТАЖ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Дата на публикуване: 18.02.2021 г. в 10:42 ч.

ПРОДАЖБА НА ЗАПАДЕН АПАРТАМЕНТ на ВТОРИ НАДПАРТЕРЕН ЕТАЖ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 1
Начална цена:
30479.00 лв.

Номер на публична продан:
0000903

Номер на изпълнително дело:
20187010400073

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Сандански

Адрес:
ул. "Димитър Икономов" №4, ет.2

Площ:
82.05 кв.м.

Срок:
от 08.02.2021 до 08.03.2021

Дата на отваряне:
09.03.2021 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-78-18-08.02.2021-08.03.2021-6.pdf

ПРОДАЖБА НА ЗАПАДЕН АПАРТАМЕНТ на ВТОРИ НАДПАРТЕРЕН ЕТАЖ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 2
ПРОДАЖБА НА ЗАПАДЕН АПАРТАМЕНТ на ВТОРИ НАДПАРТЕРЕН ЕТАЖ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 3
ПРОДАЖБА НА ЗАПАДЕН АПАРТАМЕНТ на ВТОРИ НАДПАРТЕРЕН ЕТАЖ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 4
ПРОДАЖБА НА ЗАПАДЕН АПАРТАМЕНТ на ВТОРИ НАДПАРТЕРЕН ЕТАЖ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 5
ПРОДАЖБА НА ЗАПАДЕН АПАРТАМЕНТ на ВТОРИ НАДПАРТЕРЕН ЕТАЖ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 6
ПРОДАЖБА НА ЗАПАДЕН АПАРТАМЕНТ на ВТОРИ НАДПАРТЕРЕН ЕТАЖ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 7
ПРОДАЖБА НА ЗАПАДЕН АПАРТАМЕНТ на ВТОРИ НАДПАРТЕРЕН ЕТАЖ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 8
ПРОДАЖБА НА ЗАПАДЕН АПАРТАМЕНТ на ВТОРИ НАДПАРТЕРЕН ЕТАЖ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 9
ПРОДАЖБА НА ЗАПАДЕН АПАРТАМЕНТ на ВТОРИ НАДПАРТЕРЕН ЕТАЖ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 10

Описание:

                                                                                                          

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20187010400073 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ надлъжника: ИВАЙЛО АТАНАСОВ ЧАЧЕВ и ипотекарните длъжници:ЮРИ АТАНАСОВ ЧАЧЕВ и ВЕНЕТА ИВАНОВА ЧАЧЕВА.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 65334.300.206.1.3, представляващ: Жилище, апартамент с площ при замерване на място от 82,05кв.м.,Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 300, в поземлен имот: 65334.300.206, в сграда: 65334.300.206.1, по кадастралната карта на гр. Сандански. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 65334.300.206.1.4, Под обекта: 65334.300.206.1.1, Над обекта: няма;

Административен адрес: гр. Сандански, ул. „ Димитър Икономов“ №4, ет.2.

Описание по стар идентификатор: ЗАПАДНИЯ АПАРТАМЕНТ, на ВТОРИ НАДПАРТЕРЕН ЕТАЖ на жилищна сграда, построена върху парцел ХVІІІ, квартал 3, по плана на гр. Сандански с площ то 1004кв.м., при съседи на имота: улица, улица, АТАНАС ХАДЖИЕВ и АНДОН ИРИБОЗОВ с декларирана площ от 75,00кв.м., съгласно Договорна ипотека вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№1874 от 03.08.2016г.

-Самостоятелния обект се намира на втори етаж от двуетажна масивна жилищна сграда. Сградата се намира на двеста метра западно от Градския Стадион. Сградата е изградена въз основа на издадено строително разрешение №55 от 18.06.1969г. на Общ. Сандански. Апартаментътсе състои от: Дневна с кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, коридор, и две тераси

 

Начална цена 30 479лв./тридесет хиляди четиристотин седемдесет и девет лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№1863 от 03.08.2016г., акт 72, том І; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№437 от 07.03.2018г., акт 23, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 08.02.2021г. до 17.00часа на 08.03.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 09.03.2021г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. САНДАНСКИ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ИВАЙЛО АТАНАСОВ ЧАЧЕВ с тел. за призоваване: 0885/677887, 0886/177000, 0888/177880, на адрес: гр. Сандански, ул. „ Димитър Икономов“ №4, ет.2 .

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ