ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Дата на публикуване: 14.05.2018 г. в 09:52 ч.

Няма изображение
Начална цена:
30867.00 лв.

Номер на публична продан:
0000904

Номер на изпълнително дело:
20187010400108

Вид на имота:
Етаж от къща

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "Николай Петрини" №11, ет.2

Площ:
86.00 кв.м.

Срок:
от 14.05.2018 до 14.06.2018

Дата на отваряне:
15.06.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487, във връзка с чл.348 от ГПК

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20187010400108 НА ДЕЛБЕН НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на съделителите: РУМЯНА КИРИЛОВА ЧОРБАДЖИЙСКА и ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.612.29.1.2 по кадастралната карта на гр. Благоевград, одобрена със Заповед №РД-18-32 от 10.05.2006г. на Изпълнителния директор на АК, находящ се в поземлен имот с идентификатор: 04279.612.29, с преназначение на обекта: „жилище, апартамент“, брой нива на обекта:1, със застроена площ от 86,00кв.м., с административен адрес в гр. Благоевград, ул. „Николай Петрини“ №11, ет.2, при съседи на имота: под обекта – имот с идентификатор:04279.612.29.1.1, над обекта - имот с идентификатор:04279.612.29.1.3, който имот съгласно документ за собственост представлява: Втори жилищен етаж от триетажна жилищна сграда, изградена в УПИ III, имот пл.№864, кв.26 по ЗРП на Благоевград, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

 

Началната цена на имота е 30 867лв./тридесет хиляди осемстотин шестдесет и седем лева./

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр.БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 14.05.2018г. до 17.00часа на 14.06.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД,IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 15.06.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд - гр.БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки ден в дните на извършване на проданта, след предварителна уговорка със съделителите, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Николай Петрини“ №11, ет.2.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ