ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Дата на публикуване: 17.02.2019 г. в 15:59 ч.

ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 1
Начална цена:
97237.00 лв.

Номер на публична продан:
0000905

Номер на изпълнително дело:
20147010400292

Вид на имота:
Многостаен апартамент

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "Майор Стефан Иванов" №15, вх.Б, ет.1, ап.1

Площ:
108.00 кв.м.

Срок:
от 18.01.2019 до 18.02.2019

Дата на отваряне:
19.02.2019 г. в 16:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-292-14-18.01.2019-18.02.2019-8.pdf

ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 2
ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 3
ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 4
ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 5
ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 6
ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 7
ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 8
ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 9
ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20147010400292 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ съпружеска имуществена общност между длъжника: ЛЮБИМА КИРИЛОВА ОЛЕВА и ипотекарния длъжник АНТОН МИЛАНОВ ОЛЕВ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 04279.610.152.2.1, представляващ:Жилище, апартамент с площ от 108,00кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район:. 610, в поземлен имот: 04279.610.152, в сграда: 04279.610.152.2 по кадастралната карта на гр.Благоевград.

Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма; Под обекта: няма; Над обекта: 04279.610.152.2.2; Прилежащи части: Северното Мазе от към улицата с площ от 12,35кв.м. и Южното Мазе от към двора с площ от 17,66кв.м.

Административен адрес:гр. Благоевград, ул. „Майор Стефан Иванов“, №15, вх.Б, ет.1, ап.1

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ №1, на първи етаж в югозападния близнак от четириетажна масивна жилищна сграда, изградена в УПИ VІІІ, пл.№278, квартал 18, по плана на трети микрорайон на гр. Благоевград, одобрен със Заповед №890/10.11.1997г. на кмета на общ. Благоевград, при съседи на имота: улица, УПИ VІІ – 279, УПИ Х – 273, УПИ ІХ – 272 и УПИ ХІІ – 277, който апартамент се състои от три стаи, хол и кухня, баня, тоалетна, коридор и три тераси, целият със застроена площ от 108,00кв.м., при съседи на апартамента: изток – стълбищна клетка и апартамент на Валеови, горе – апартамент №2 на Миновски, долу – мазета, ВЕДНО със Северното Мазе от към улицата с площ от 12,35кв.м., при съседи: стълбищна клетка и коридор, мазе на семейство Миновски, ВЕДНО с Южното Мазе от към двора с площ от 17,66кв.м. при съседи: калкан с източния близнак, двор, мазе на семейство Миновски, котелно и коридор, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

 

Начална цена 97 237лв./деветдесет и седем хиляди двеста тридесет и седем лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№1968 от 26.06.2006г., акт 153, том 2; 2. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2434 от 09.06.2016г., акт 39, том 2; 3. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№932 от 19.03.2008г., акт 149, том 1; 4. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2934 от 02.07.2014г., акт 82, том 2; 5. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№914 от 26.03.2013г., акт 111, том 1;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 18.01.2019г. до 17.00часа на 18.02.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД,IBAN: BG96BUIN95615100549393, BIC BUINBGSF,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 19.02.2019г. от 16.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЛЮБИМА КИРИЛОВА ОЛЕВА с тел. за връзка: 0896/673473, на адрес:гр. Благоевград, ул. „Майор Стефан Иванов“, №15, вх.Б, ет.1, ап.1.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ