ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НЕЗАСТРОЕН ИМОТ ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ

Дата на публикуване: 05.06.2018 г. в 17:14 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НЕЗАСТРОЕН ИМОТ ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ - 1
Начална цена:
210904.00 лв.

Номер на публична продан:
0000906

Номер на изпълнително дело:
20157010400776

Вид на имота:
Парцел

Местоположение:
Банско

Адрес:
м. "Овиначе"

Площ:
3753.00 кв.м.

Срок:
от 06.06.2018 до 06.07.2018

Дата на отваряне:
09.07.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-776-15-06.06.2018-06.07.2018-1.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НЕЗАСТРОЕН ИМОТ ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НЕЗАСТРОЕН ИМОТ ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НЕЗАСТРОЕН ИМОТ ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НЕЗАСТРОЕН ИМОТ ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ - 5

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20157010400776НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: КОСТАДИН ПЕТРОВ КЛЕЧЕРОВ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 02676.160.205, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, с площ: 3 753,00кв.м., ЕКАТТЕ:02676, в кадастрален район: 160, по кадастралната карта на гр. Банско. Стар идентификатор: Няма. Номер по предходен план: 160091; 160165;Съседи: 02676.160.89; 02676.160.92; 02676.159.1630; 02676.160.83; 02676.168.1629; 02676.160.82

Адрес на имота: гр. Банско, м. „ОВИНАЧЕ“.

който ПОЗЕМЛЕН ИМОТ съгласно документи за собственост представлява:

1. ЛИВАДА с площ от 1,807дка., осма категория, местност „ОВИНАЧЕ“ в землището на гр. Банско, представляващ имот №160165, по картата на землището, при граници: имот №160089 – нива на наследници на ИВАН МИХАЙЛОВ БЕЧКОВ, имот №160082 – пасище с храсти на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №160083 – нива на наследници на ИВАН МИХАЙЛОВ БЕЧКОВ, имот №000630 – полски път на Общ. Банско, имот №160092 – нива на наследници на ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТЕВ, съгласно Договор за доброволна делба от 16.06.2007г.

 

2. ЛИВАДА, находяща се в местността „ОВИНАЧЕ“ в землището на гр. Банско с площ от 1,945дка., представляващ имот №160091 по картата на землището, при съседи: пасище, мера на Общината и полски път, съгласно Нотариален акт за покупко продажба на недвижим имот от 03.06.1999г.

 

Начална цена 210 904лв. /двеста и десет хиляди деветстотин и четири лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2582 от 04.08.2010г., акт 119, том І; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4543 от 30.10.2015г., акт 154, том ІV; 3. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3557 от 09.09.2016г., акт 132, том ІV; 4. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4635 от 17.11.2016г., акт 114, том V; 5. Възбрана , вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№965 от 16.03.2017г., акт 197, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 06.06.2018г. до 17.00часа на 06.07.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 09.07.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, на адрес:гр. Банско, м. „ОВИНАЧЕ“.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ