ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Дата на публикуване: 09.12.2018 г. в 15:58 ч.

Няма изображение
Начална цена:
38546.00 лв.

Номер на публична продан:
0000907

Номер на изпълнително дело:
20187010400075

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Гоце Делчев

Адрес:
ул. "Щип" №1, вх.А, ет.3, ап.15

Площ:
79.33 кв.м.

Срок:
от 10.12.2018 до 10.01.2019

Дата на отваряне:
11.01.2019 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-75-18-10.12.2018-10.01.2019-3.pdf

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

75 ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20187010400075НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на третото лице Община Гоце Делчев, конституирана на мястото на починалия ипотекарен длъжник СТОЯН НИКОЛОВ КАТУНЧЕВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 17395.501.1512.1.15 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет лева, точка, петстотин и едно, точка, хиляда петстотин и дванадесет, точка, едно, точка, петнадесет/, представляващ: Жилище, апартамент с площ 79,33кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 17395.501.1512, в сграда: 17395.501.1512.1, по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев. Прилежащи части: Мазе №6 с площ от 5,29кв.м. и 5,3198%идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 17395.501.1512.1.14, Под обекта: 17395.501.1512.1.9; 17395.501.1512.1.10, Над обекта: 17395.501.1512.1.20

Административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. “ Щип “, №1, вх.А, ет.3, ап.15

Описание по стар идентификатор: ЖИЛИЩЕ /АПАРТАМЕНТ/ №15, находящо се на ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от жилищна сграда – блок “ ХІІ конгрес “, находящ се на ул. “Щип“, №1 в поземлен имот 1512, квартал 5, по действащия план на гр. Гоце Делчев, утвърден със Заповед №32/1992г. на кмета на Общината, със застроена площ от 79,33кв.м., състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, ВЕДНО с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №6 с площ от 5,29кв.м. и 5,3198% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: калкан, двор и стълбище и при съседи на избеното помещение: коридор, двор и мазе на сем. Зайкови.

 

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.1512.1.15

Самостоятелния обект се намира на трети етаж от шест етажна масивна жилищна сграда със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е плосък с хидроизолация. Външните стени са изпълнени с топлоизолация и минерална мазилка. стълбищната клетка е стоманобетонна двураменна. Парапет – дървен ажурен с дървена ръкохватка на метална конструкция. Стълбищната клетка и обслужващите коридори са с под – обикновена мозайка, стени таван – шпакловка и латекс. Входна врата – алуминиева. Сградата се намира в широк център на гр. Гоце Делчев в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с жилищни сгради – средно и високо застрояване. Сградата се намира в югоизточната част на града и граничи с пътя свързващ гр. Гоце Делчев с Папазчаир.

Самостоятелния обект се състои от: дневна с трапезария и кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, входно антре, и две тераси, към двете спални. Третата тераса към дневната с кухненски бокс е включена в обема на помещението. Дневната и двете спални са с под – циментова замазка в една от спалните застлана с балатум, стени и таван – шпакловка и латекс в спалнята от югозапад – с видими дефекти. Трапезарията и кухненския бокс са с под – теракота, стени и таван – шпакловка и латекс. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени на Н=2,00м. – фаянс а останалата част и тавана – шпакловка и латекс. Входното антре е с под – частично обикновена мозайка, частично - теракота, стени и таван – шпакловка и латекс. Двете тераси са с под – циментова замазка, стени и таван – минерална мазилка. парапет от плътна тухлена зидария. Входна и вътрешни врати – дървени. Дограма – ПВЦ. има изградени Ел. и ВиК инсталации с частично демонтирани осветителни тела. Апартамента е в добро общо състояние за ремонт.

Избеното помещение е с под – подложен бетон, стени – варова мазилка, таван – бетонна плоча. входна врата – талашитена. Има изградена осветителна инсталация.

 

 

Начална цена 38 546лв. /тридесет и осем хиляди петстотин четиридесет и шест лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№2719 от 10.10.2006г., акт 32, том ІІ; 2. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№3723 от 06.10.2016г., акт 30, том ІІ; 3. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№1447 от 08.04.2013г., акт 57, том І; 4. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№1044 от 12.03.2018г., акт 22, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от 9.00часа на 10.12.2018г. до 17.00часа на 10.01.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 11.01.2019г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача АНГЕЛ ДИМИТРОВ БЕЗЕВ с тел. за призоваване: 0878/491789, на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. “ Щип “, №1, вх.А, ет.3, ап.15.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ