ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Дата на публикуване: 19.09.2018 г. в 08:41 ч.

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 1
Начална цена:
46046.00 лв.

Номер на публична продан:
0000907

Номер на изпълнително дело:
20187010400075

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Гоце Делчев

Адрес:
ул. "Щип" №1, вх.А, ет.3, ап.15

Площ:
79.33 кв.м.

Срок:
от 19.09.2018 до 19.10.2018

Дата на отваряне:
22.10.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-75-18-19.09.2018-19.10.2018-2.pdf

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 2
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 3
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 4
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 5
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 6
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 7
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 8
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 9
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20187010400075НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на третото лице Община Гоце Делчев, конституирана на мястото на починалия ипотекарен длъжник СТОЯН НИКОЛОВ КАТУНЧЕВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 17395.501.1512.1.15 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет лева, точка, петстотин и едно, точка, хиляда петстотин и дванадесет, точка, едно, точка, петнадесет/, представляващ: Жилище, апартамент с площ 79,33кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 17395.501.1512, в сграда: 17395.501.1512.1, по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев. Прилежащи части: Мазе №6 с площ от 5,29кв.м. и 5,3198%идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 17395.501.1512.1.14, Под обекта: 17395.501.1512.1.9; 17395.501.1512.1.10, Над обекта: 17395.501.1512.1.20

Административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. “ Щип “, №1, вх.А, ет.3, ап.15

Описание по стар идентификатор: ЖИЛИЩЕ /АПАРТАМЕНТ/ №15, находящо се на ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от жилищна сграда – блок “ ХІІ конгрес “, находящ се на ул. “Щип“, №1 в поземлен имот 1512, квартал 5, по действащия план на гр. Гоце Делчев, утвърден със Заповед №32/1992г. на кмета на Общината, със застроена площ от 79,33кв.м., състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, ВЕДНО с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №6 с площ от 5,29кв.м. и 5,3198% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: калкан, двор и стълбище и при съседи на избеното помещение: коридор, двор и мазе на сем. Зайкови.

 

Начална цена 46 046лв. /четиридесет и шест хиляди и четиридесет и шест лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№2719 от 10.10.2006г., акт 32, том ІІ; 2. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№3723 от 06.10.2016г., акт 30, том ІІ; 3. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№1447 от 08.04.2013г., акт 57, том І; 4. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№1044 от 12.03.2018г., акт 22, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от 9.00часа на 19.09.2018г. до 17.00часа на 19.10.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 22.10.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача АНГЕЛ ДИМИТРОВ БЕЗЕВ с тел. за призоваване: 0878/491789, на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. “ Щип “, №1, вх.А, ет.3, ап.15.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ