ПРОДАЖБА НА АТЕЛИЕ

Дата на публикуване: 10.01.2019 г. в 13:38 ч.

Няма изображение
Начална цена:
22254.00 лв.

Номер на публична продан:
0000909

Номер на изпълнително дело:
20187010400046

Вид на имота:
Ателие, Таван

Местоположение:
Банско

Адрес:
м. "Св.Иван Рилски", "СЕЙНТ ДЖОН ПАРК"

Площ:
36.34 кв.м.

Срок:
от 11.01.2019 до 11.02.2019

Дата на отваряне:
12.02.2019 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-46-18-11.01.2019-11.02.2019-3.pdf

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20187010400046НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:„КРАУН ФМ 3“ ООД с ЕИК: 160107303.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДАс идентификатор: 02676.89.25.8.17, представляващ: Ателие за творческа дейност, с площ:. 36,34 кв.м., ЕКАТТЕ 02676, в кадастрален район: 89, в поземлен имот: 02676.89.25, в сграда: 02676.89.25.8, по кадастралната карта на гр. Банско, Брой нива на обекта: 1, Прилежащи части: 7,03 кв.м. идеални общи части на сградата и от правото на строеж; Стар идентификатор: няма; Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.89.25.8.16, 02676.89.25.8.18, под обекта: няма, над обекта: 02676.89.25.8.1, 02676.89.25.8.24.

Административен адрес: гр. Банско, м. „Свети Иван“ вх.D-2, ет. -1, ателие D2-2

Описание по стар идентификатор: АТЕЛИЕ D2-2 /ДЕ -две-две/, находящо се в жилищен комплекс „СЕЙНТ ДЖОН ПАРК“ в гр. Банско, който комплекс е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване №СТ-12-997/30.09.2008г. На началника на ДНСК – София, като Ателие D2-2 е разположено в секция D2 на партерен етаж, на кота -4,35м., състоящо се от антре, дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, при съседи по архитектурен план: коридор, ателие D2-1, двор, ателие D2-3, със застроена площ по архитектурен план от 36,34кв.м., ВЕДНО с 1,06%ид.ч. От общите части на сградата, равняващи се на 7,03кв.м., като площта на ателието с общите части а 43,37кв.м. , ВЕДНО със съответните ид.ч. От правото на строеж върху имота, върху което е изграден комплексът, съставляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен номер 089025, по плана на гр. Банско в местността „Свети Иван“, целият с площ от 19 222кв.м., при съседи на имота: имот №000520 – полски път на Общ. Банско, имот №089001 – пасище на „ГЛОБАЛ ИНВЕСТ“ ООД, имот №089021 – ливада на „ФЕЪР ПЛЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ АД, имот №000510 – полски път на Общ. Банско

 

Начална цена 22 254лв./двадесет и две хиляди двеста петдесет и четири лева./

Забележка: Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№512 от 14.02.2018г., акт 33, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 11.01.2019г. до 17.00часа на 11.02.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 12.02.2019г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача КРАУН ФМ 3“ ООД с ЕИК: 160107303, представлявано от управителя: УОРЪН МЕЙС с тел. за призоваване: 0893/911993 и адрес за призоваване: гр. Банско, жилищен комплекс „СЕЙНТ ДЖОН ПАРК“, вх.С, ет.5, ап. С1-19, на адрес: гр. Банско, м. „Свети Иван“ вх.D-2, ет. -1, ателие D2-2.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ