ПРОДАЖБА НА 1/6 (една шеста) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПЕТ БРОЯ НИВИ

Дата на публикуване: 17.09.2018 г. в 16:59 ч.

Няма изображение
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000911

Номер на изпълнително дело:
20147010400346

Вид на имота:
Земеделска земя

Местоположение:
Крупник

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 18.09.2018 до 18.10.2018

Дата на отваряне:
19.10.2018 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-346-14-18.09.2018-18.10.2018-2.pdf

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20147010400346 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: БОЙКО АСЕНОВ АТАНАСОВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1). 1/6(една шеста) идеална част отНИВА в местността „ЧЕРНИЧЕ 2“ с площ от 2,868дка., шеста категория, парцел №33 от масив №17, съставляваща имот №017033, по картата на землището на с. Крупник ЕКНМ: 40052, общ. Симитли, при съседи: парцел №32 от масив №17, съставляващ имот №017032 на наследници на ПЕТЪР ГРИГОРОВ ЗАПЧЕВ, парцел №34 от масив №17, съставляващ имот №017034 на наследници на АПОСТОЛ ДИМИТРОВ АМОВ, кадл№000201 – Напоителни канали , кад.№000147 – Полски път,

Ограничения при ползване на имота, основания: Главна водопроводна мрежа. Над водопровода и на 3м. от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки и трайни насаждения.

Начална цена 1 177лв. /хиляда сто седемдесет и седем лева./

 

2). 1/6(една шеста) идеална част от НИВА в местността „РЕКАТА“ с площ от 2,043дка., четвърта категория, парцел №21 от масив №30, съставляваща имот №030021, по картата на землището на с. Крупник ЕКНМ: 40052, общ. Симитли, при съседи: парцел №3 от масив №30, съставляващ имот №030003 на наследници на ИЛИЯ СТОЯНОВ ВЪЧЕВ, парцел №22 от масив №30, съставляващ имот №030022 на наследници на МАРЯН МИХАЙЛОВ ЧИФЛИГАРОВ, парцел №20 от масив №30, съставляващ имот №030020 на наследници на СТОИМЕН ГЕОРГИЕВ КОСТУРКОВ, парцел №19 от масив №30, съставляващ имот №030019 на наследници на ИЛИЯ ГЕОРГИЕВА КОСТУРКОВ, парцел №14 от масив №30, съставляващ имот №030014 на наследници на ИВАН ЦЕНКОВ ЧАКАЛСКИ, кад.№000241 – Вътрешна река.

Ограничения при ползване на имота, основания: магистрален газопровод 1000мм. В охранителната зона на 250м. От двете му страни се забранява засаждане на овощни и други градини, дървета с развита коренова система и на горско-дървесни видове в предоставените площи за просеки за строителството на газопровода на по – малко от 10м. от двете му страни.

Начална цена 790лв. /седемстотин и деветдесет лева./

 

3). 1/6(една шеста) идеална част от НИВА в местността „ РЕКАТА/НОВИТЕ ЛОЗЯ“ с площ от 4,238дка., осма категория, парцел №85 от масив №43, съставляваща имот №043085, по картата на землището на с. Крупник ЕКНМ: 40052, общ. Симитли, при съседи: парцел №103 от масив №43, съставляващ имот №043103 на наследници на ГЮРГА СТОЯНОВА НЕГРЕВСКА, кад.№043081 – Дере, овраг, яма, парцел №84 от масив №43, съставляващ имот №043084 на наследници на ЯНА ИЛИЕВА КРАЛЕВА, кад.№043088 – Складове за обслужване на селското стопанство,парцел №106 от масив №43, съставляващ имот №043106 на наследници на КИРИЛ КОСТАДИНОВ ВАКАНИН, парцел №107 от масив №43, съставляващ имот №043107 на наследници на БОРИС КОСТАДИНОВ ВАКАНИН.

Начална цена 2 687лв. /две хиляди шестстотин осемдесет и седем лева./

 

4). 1/6(една шеста) идеална част от НИВА в местността „КАЛУША“ с площ от 7,151дка., шеста категория, парцел №11 от масив №62, съставляваща имот №062011, по картата на землището на с. Крупник ЕКНМ: 40052, общ. Симитли, при съседи: парцел №7 от масив №62, съставляващ имот №062007 на наследници на ХРИСТО ДИМИТРОВ ПАМУКЛИЙСКИ, парцел №12 от масив №62, съставляващ имот №062012 на Общински неидентифицирани имоти, кад.№000102 – Полски път, парцел №10 от масив №62, съставляващ имот №062010 на наследници на ХРИСТО ДИМИТРОВ ПАМУКЛИЙСКИ, парцел №8 от масив №62, съставляващ имот №062008 на наследници на ХРИСТО ДИМИТРОВ ПАМУКЛИЙСКИ;

Начална цена 2 155лв. /две хиляди сто петдесет и пет лева./

 

5). 1/6(една шеста) идеална част от НИВА в местността „ТАРАЛИЙЦА“ с площ от 3,228дка., четвърта категория, парцел №44 от масив №7, съставляваща имот №007044, по картата на землището на с. Крупник ЕКНМ: 40052, общ. Симитли, при съседи: кад.№007082 – Полски път, парцел №81 от масив №7, съставляващ имот №007081 на наследници на АНГЕЛ ГРИГОРОВ СТОЯНОВ, парцел №50 от масив №7, съставляващ имот №007050 на наследници на ИВАН ЦЕНКОВ ЧАКАЛСКИ, парцел №77 от масив №7, съставляващ имот №007077 на наследници на СТОЯН ДИМИТРОВ ЧАКАЛСКИ, парцел №43 от масив №62, съставляващ имот №007043 на ВАСИЛ СТОЯНОВ МИХАЙЛОВ, парцел №38 от масив №7, съставляващ имот №007038 – на Общински неидентифицирани имоти.

Начална цена 1 676лв. /хиляда шестстотин седемдесет и шест лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2712 от 03.08.2012г., акт 30, том ІІ; 2. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№1440 от 11.05.2011г., акт 112, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 18.09.2018г. до 17.00часа на 18.10.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 19.10.2018г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, на адрес: по местонахождение на имотите.Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ