ПРОДАЖБА НА 1/12 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ И 1/2 ИД.Ч. ОТ ИЗТОЧЕН ГАРАЖ

Дата на публикуване: 16.12.2018 г. в 14:11 ч.

Няма изображение
Начална цена:
36736.00 лв.

Номер на публична продан:
0000913

Номер на изпълнително дело:
20187010400055

Вид на имота:
Други

Местоположение:
Сандански

Адрес:
ул. "Шипка" №9

Площ:
665.00 кв.м.

Срок:
от 17.12.2018 до 17.01.2019

Дата на отваряне:
18.01.2019 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-55-18-17.12.2018-17.01.2019-SHIPKA 9-2.pdf

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20187010400055 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:ВЕЛИН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1/12(една дванадесета идеална част) отПоземлен имот с идентификатор: 65334.300.328, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Средно застрояване /от 10 до 15м/ с площ от 665,00кв.м., ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 300, по кадастралната карта на гр. Сандански. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 149, квартал: 145, парцел: 2 Съседи: 65334.300.3761; 65334.300.252; 65334.300.254; 65334.300.3610; 65334.300.3804; 65334.300.4954

Административен адрес: гр. Сандански, ул. „Шипка“ №9

Описание по стар идентификатор: 1/12(една дванадесета идеална част) от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ, в кв.145 по плана на гр. Сандански, целият с площ от 670,00кв.м., при съседи на имота: запад – ВАСИЛ ДРОХЛЕВ, север – улица, изток – улица без изход и юг – улица.

ВЕДНО с изградените в гореописания имот:

1. 1/2(една втора) идеална част от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 65334.300.328.2.2, представляващ: Жилище, апартамент с площ: няма данни, брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 300, в поземлен имот: 65334.300.328, в сграда: 65334.300.328.2, по кадастралната карта на гр. Сандански. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта:65334.300.328.2.1, Над обекта: 65334.300.328.2.6; 65334.300.328.2.5;

Административен адрес: гр. Сандански, ул. „Шипка“ №9, вх.В, ет.2

Описание по стар идентификатор: 1/2(една втора) идеална част от ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ и МАЗЕ, находящи се в жилищна сграда – източен калкан, ВЕДНО с 1/2идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, изградена в урегулиран поземлен имот ІІ, в кв.145 по плана на гр. Сандански, целият с площ от 670,00кв.м., при съседи на имота: запад – ВАСИЛ ДРОХЛЕВ, север – улица, изток – улица без изход и юг – улица.

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 65334.300.328.2.2

Апартамента се намира на втори жилищен етаж от четириетажна масивна жилищна сграда с гаражи и три жилищни етажа. Същият се състои от дневна с трапезария и кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, коридор и две тераси към трапезарията от североизток и към двете спални от югозапад. Входна и вътрешни врати – МДФ на банята с тоалетна – шпервана. Дограма – алуминиева. В апартамента има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Апартамента е в много добро общо състояние.

Подробно описание на мазето:Мазето е с полезна площ при замерване на място от 5,50кв.м. същото е изградено под стълбищната клетка поради което в голямата му част е със значителни скосявания.

 

2). 1/2(една втора) идеална част от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 65334.300.328.2.4, представляващ: Гараж в сграда с площ: няма данни, брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 300, в поземлен имот: 65334.300.328, в сграда: 65334.300.328.2, по кадастралната карта на гр. Сандански. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 65334.300.328.2.3, Под обекта: няма, Над обекта: 65334.300.328.2.1

Административен адрес: гр. Сандански, ул. „Шипка“ №9, вх.В, ет.0

Описание по стар идентификатор: 1/2(една втора) идеална част от НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ ИЗТОЧЕН ГАРАЖ находящ се в жилищна сграда – източен калкан, изградена в урегулиран поземлен имот ІІ, в кв.145 по плана на гр. Сандански, целият с площ от 670,00кв.м., при съседи на имота: запад – ВАСИЛ ДРОХЛЕВ, север – улица, изток – улица без изход и юг – улица.

Обща начална цена на имотите 36 736лв. /тридесет и шест хиляди седемстотин тридесет и шест лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№1854 от 03.08.2016г., акт 125, том І; 2.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№858 от 28.04.2014г., акт 65, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 17.12.2018г. до 17.00часа на 17.01.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 18.01.2019г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. САНДАНСКИ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача: ТАТЯНА ЕНЧЕВА ГАЛЕАНО с тел. за призоваване: 0896/932896, на адрес: гр. Сандански, ул. „Шипка“ №9.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ