ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА

Дата на публикуване: 24.08.2018 г. в 13:48 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - 1
Начална цена:
19870.00 лв.

Номер на публична продан:
0000914

Номер на изпълнително дело:
20187010400147

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Катунци

Адрес:
общ. Сандански

Площ:
410.00 кв.м.

Срок:
от 24.07.2018 до 24.08.2018

Дата на отваряне:
27.08.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-147-18-24.07.2018-24.08.2018-1.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - 5
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - 6
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - 7
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - 8

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20187010400147НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: НЕДКА КОСТАДИНОВА ВАКЪВЧИЕВА и ипотекарните длъжници: 1. ИВАН КОСТАДИНОВ ВАКЪВЧИЕВ и 2. РОСИЦА КОСТАДИНОВА АЛЕКСИЕВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II, пл. №321, квартал 51, по плана на с. Катунци, общ. Сандански, целият с площ от 410,00кв.м., който имот е идентичен с парцел ІV, квартал 19 по стария регулационен план на селото, одобрен 1929г., при съседи на имота: от две страни – улици, УПИ І – 320 и УПИ ІІІ – 323, ВЕДНО с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ при замерване на място от 68,00кв.м. И РЗП от 136,00кв.м.

Начална цена 19 870лв. /деветнадесет хиляди осемстотин и седемдесет лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№2000 от 28.07.2006г., акт 16, том ІІ; 2. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№1632 от 06.07.2016г., акт 174, том І; 3.Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№987 от 15.05.2018г., акт 48, том І; 4.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№1743 от 14.08.2017г., акт 122, том І; 5.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№1655 от 29.07.2014г., акт 136, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 24.07.2018г. до 17.00часа на 24.08.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 27.08.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. САНДАНСКИ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЛИНА ИВАНОВА ПОПОВА с тел. за връзка: 0878/983793, на адрес: с. Катунци, общ. Сандански.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ