ПРОДАЖБА ПО 1/4 (една четвърт) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ 4 БРОЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ - 3 БРОЯ НИВИ И 1 БРОЙ ЛИВАДА

Дата на публикуване: 05.08.2019 г. в 08:22 ч.

ПРОДАЖБА ПО 1/4 (една четвърт) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ 4 БРОЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ - 3 БРОЯ НИВИ И 1 БРОЙ ЛИВАДА - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000915

Номер на изпълнително дело:
20147010400258

Вид на имота:
Земеделски имот

Местоположение:
Баничан

Адрес:
общ. Гоце Делчев

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 05.08.2019 до 05.09.2019

Дата на отваряне:
09.09.2019 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-258-14-05.08.2019-05.09.2019-4.pdf

ПРОДАЖБА ПО 1/4 (една четвърт) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ 4 БРОЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ - 3 БРОЯ НИВИ И 1 БРОЙ ЛИВАДА - 2
ПРОДАЖБА ПО 1/4 (една четвърт) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ 4 БРОЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ - 3 БРОЯ НИВИ И 1 БРОЙ ЛИВАДА - 3
ПРОДАЖБА ПО 1/4 (една четвърт) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ 4 БРОЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ - 3 БРОЯ НИВИ И 1 БРОЙ ЛИВАДА - 4
ПРОДАЖБА ПО 1/4 (една четвърт) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ 4 БРОЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ - 3 БРОЯ НИВИ И 1 БРОЙ ЛИВАДА - 5
ПРОДАЖБА ПО 1/4 (една четвърт) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ 4 БРОЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ - 3 БРОЯ НИВИ И 1 БРОЙ ЛИВАДА - 6
ПРОДАЖБА ПО 1/4 (една четвърт) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ 4 БРОЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ - 3 БРОЯ НИВИ И 1 БРОЙ ЛИВАДА - 7
ПРОДАЖБА ПО 1/4 (една четвърт) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ 4 БРОЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ - 3 БРОЯ НИВИ И 1 БРОЙ ЛИВАДА - 8
ПРОДАЖБА ПО 1/4 (една четвърт) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ 4 БРОЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ - 3 БРОЯ НИВИ И 1 БРОЙ ЛИВАДА - 9
ПРОДАЖБА ПО 1/4 (една четвърт) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ 4 БРОЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ - 3 БРОЯ НИВИ И 1 БРОЙ ЛИВАДА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

I.ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20147010400258 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:ИВАЙЛО ПЪРВАНОВ СЕВДЕНОВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1). 1/4(една четвърт)идеална част отНИВА в местността "ГЪЧИ БАБИЦА" с площ от 1.597дка., пета категория, парцел № 173 от масив № 21, съставляващ имот№ 021173 по плана за земеразделяне на с.Баничан, общ. Гоце Делчев, при граници и съседи: имот № 021158 - нива на наследници на Илия Тодоров Чолев, имот № 021140 - нива на наследници на Стойко Георгиев Неделчев, имот № 021172 - нива на наследници на Вела Николова Узунова, кадастрален № 021184 - полски път, имот № 021256 - нива на наследници наНикола Дафков Бунев и имот № 021174 - нива на Илия Николов Сарафимов.

 

Подробно описание на НИВА в местността "ГЪЧИ БАБИЦА" с площ от 1.597дка.

Поземления имот, представлява Нива и е с правилна форма, без денивелация. По имотни граници имота не е ограничен и няма изградени трайни огради. Същият е необработваем. За имота няма осигурен пряк достъп, а същия се намира на четиридесет метра южно от черен път, свързващ имота със село Баничан, като имота се намира на около четиристотин и петдесет метра източно от строителните граници на селото.

 

Начална цена 583лв./петстотин осемдесет и три лева./

 

2). 1/4(една четвърт)идеална част от НИВА в местността "МАРАТАГОВИЦА" с площ от 0.600 дка., шеста категория, парцел № 103 от масив № 22, съставляващ имот № 022103 по плана за земеразделяне на с.Баничан, общ. Гоце Делчев, при граници и съседи: имот № 022087 - нива на наследници на Илия Николов Делигеоргиев, имот № 022118 – нива на наследници на Димитър Костадинв Пашалиев, имот № 022119 – нива на наследници на Найден Манолев Медарев и кадастрален № 022104 - канал.

 

Подробно описание на НИВА в местността "МАРАТАГОВИЦА" с площ от 0.600дка.

Поземления имот, представлява Нива и е с правилна форма, без денивелация. По имотни граници имота не е ограничен и няма изградени трайни огради. Същият е необработваем. Достъпът до имота се осъществява по черен път от североизточната му страна. Същият се намира на сто и петдесет метра югоизточно от канала за напояване и на около седемстотин метра югоизточно от строителните граници на село Баничан.

 

Начална цена 236лв./двеста тридесет и шест лева./

 

3). 1/4(една четвърт)идеална част от ЛИВАДА в местността "ТУМБИТЕ" с площ от 1.000дка., пета категория, парцел № 73 от масив № 25, съставляващ имот № 025073 по плана за земеразделяне на с.Баничан, общ. Гоце Делчев, при граници и съседи: имот №025069 - ливада на Спас Ангелов Стаменов, кадастрален № 000135 – канал, имот №025074 - ливада на Тарю Тодоров Тарев и кадастрален № 025092 - полски път.

 

Подробно описание на ЛИВАДА в местността "ТУМБИТЕ" с площ от 1.000дка.

Поземления имот, представлява Ливада и е с почти правилна форма, без денивелация. По имотни граници имота не е ограничен и няма изградени трайни огради. Същият се намира на около двеста метра южно от строителните граници на село Баничан и на около сто метра източно от пътя свързващ село Баничан с гр. Гоце Делчев

 

 

Начална цена 365лв./триста шестдесет и пет лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№3215 от 23.10.2014г., акт 178, том І;

 

II.ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20147010400258 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на третото лице: МИТКО ИЛИЕВ АЯНСКИ

ОПИСАНИЕ НА ИМОТA:

1/4(една четвърт)идеална част от НИВА в местността "РЕДЕНИЦАТА" с площ от 0.800дка., пета категория, парцел № 168 от масив № 21, съставляващ имот № 021168 по плана за земеразделяне на с.Баничан, общ. Гоце Делчев, при граници съседи: имот № 021152 - нива на община Гоце Делчев, кадастрален № 021148 - канал, имот № 021153 - нива на наследници на Илия Георгиев Тропчев, имот № 021186 - нива на наследници на Малин Георгиев Алабашев и имот № 021167 - нива на наследници на Найден Манолев Медарев.

 

Подробно описание на НИВА в местността "РЕДЕНИЦАТА" с площ от 0.800дка.

Поземления имот, представлява Нива и е с правилна форма, без денивелация. По имотни граници имота не е ограничен и няма изградени трайни огради. Същият е необработваем. Достъпът до имота се осъществява по черен път от северната му страна. Същият се намира на около триста метра източно от строителните граници на село Баничан.

 

Начална цена 318лв./триста и осемнадесет лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№3215 от 23.10.2014г., акт 178, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от 9.00часа на 05.08.2019г. до 17.00часа на 05.09.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 09.09.2019г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, на адрес: по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ