ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърт) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДА (ХАНГАР, ДЕПО) И ГАРАЖ

Дата на публикуване: 21.08.2018 г. в 08:46 ч.

Няма изображение
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000917

Номер на изпълнително дело:
20137010401029

Вид на имота:
Гараж

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "Кузман Шапкарев" №16

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 21.08.2018 до 21.09.2018

Дата на отваряне:
25.09.2018 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-1029-13-21.08.2018-21.09.2018-1.pdf

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010401029 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжниците:РУМЕН ИВАНОВ НОВОСЕЛСКИ и ЖУЛИЕТА ТОДОРОВА ТАРАБАНОВА-НОВОСЕЛСКА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

I). 1/4 идеална част от Поземлен имотс идентификатор: 04279.608.216, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./ с площ от 353,00кв.м., ЕКАТТЕ:04279, в кадастрален район: 608, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 4166. Съседи: 04279.608.456; 04279.608.225; 04279.608.217; 04279.608.215

Адрес на имота: гр. Благоевград, ул. „Кузман Шапкарев“, №16

Начална цена 3 618лв. /три хиляди шестстотин и осемнадесет лева./

 

II). СГРАДА с идентификатор: 04279.608.216.2, Предназначение: Хангар, депо, гараж с площ от 17,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 608, в поземлен имот: 04279.608.216, по кадастралната карта на гр. Благоевград.

Адрес на имота: гр. Благоевград, ул. „Кузман Шапкарев“, №16

Начална цена 8 397лв. /осем хиляди триста деветдесет и седем лева./

 

III). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 04279.608.216.1.3, с площ от 21,47кв.м., с предназначение: гараж в сграда.

Адрес на имота: гр. Благоевград, ул. „Кузман Шапкарев“, №16, партер, ГАРАЖ №1

Описание по стар идентификатор: ГАРАЖ №1, находящ се на партерен етаж на сграда с идентификатор: 04279.608.216.1, с площ от 21,47кв.м., при съседи на гаража: гараж№2, складово помещение №1, складово помещение №2, двор и улица, находящ се в двуетажна масивна жилищна сграда, построена в УПИ І-4166, квартал 160, по плана на кв. „Грамада“ на гр. Благоевград, одобрен със Заповед №231/04.05.1994г., доп. Кад. план със Заповед№94/24.02.1997г. и ЧИПР със Заповед №1166/13.11.2002г., всички на кмета на общ. Благоевград, целият УПИ с площ от 630,00кв.м., при съседи за УПИ: от две страни – улици, УПИ ІІ-4164 и УПИХІІІ – 4165.

Начална цена 10 048лв. /десет хиляди и четиридесет и осем лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№322 от 21.02.2005г., акт 70, том І; 2. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№335 от 28.01.2015г., акт 15, том І; 3. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№4553 от 29.10.2013г., акт 154, том ІІ; 4. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№4449 от 29.09.2014г., акт 169, том ІІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 21.08.2018г. до 17.00часа на 21.09.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в „Първа инвестиционна банка”АД,IBAN:BG51FINV91507115055035, BIC FINVBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 25.09.2018г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЖУЛИЕТА ТОДОРОВА ТАРАБАНОВА-НОВОСЕЛСКА с тел. за връзка: 0878/111356, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Кузман Шапкарев“, №16.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ