ПРОДАЖБА НА 2/3 (ДВЕ ТРЕТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ГАРАЖ

Дата на публикуване: 28.02.2019 г. в 18:17 ч.

ПРОДАЖБА НА 2/3 (ДВЕ ТРЕТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ГАРАЖ - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000918

Номер на изпълнително дело:
20137010400166

Вид на имота:
Други

Местоположение:
Петрич

Адрес:
ул. "Александър Стамболийски" №63

Площ:
841.00 кв.м.

Срок:
от 01.03.2019 до 01.04.2019

Дата на отваряне:
02.04.2019 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-166-13-01.03.2019-01.04.2019-4.pdf

ПРОДАЖБА НА 2/3 (ДВЕ ТРЕТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ГАРАЖ - 2
ПРОДАЖБА НА 2/3 (ДВЕ ТРЕТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ГАРАЖ - 3
ПРОДАЖБА НА 2/3 (ДВЕ ТРЕТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ГАРАЖ - 4
ПРОДАЖБА НА 2/3 (ДВЕ ТРЕТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ГАРАЖ - 5
ПРОДАЖБА НА 2/3 (ДВЕ ТРЕТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ГАРАЖ - 6
ПРОДАЖБА НА 2/3 (ДВЕ ТРЕТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ГАРАЖ - 7
ПРОДАЖБА НА 2/3 (ДВЕ ТРЕТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ГАРАЖ - 8
ПРОДАЖБА НА 2/3 (ДВЕ ТРЕТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ГАРАЖ - 9
ПРОДАЖБА НА 2/3 (ДВЕ ТРЕТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ГАРАЖ - 10

Описание:

                                                                                                      

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010400166 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ:

І.НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, собственост на ипотекарните длъжници:КОСТАДИН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ и СОФИЯ АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА,както следва:

 

1). 2/3(две трети) идеални части отПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 56126.602.2767, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до10м/ с площ от 841,00кв.м., ЕКАТТЕ: 56216, в кадастрален район: 602, по кадастралната карта на гр.Петрич. Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2767, квартал: 153, парцел: V, Съседи: 56126.602.3608; 56126.602.2768; 56126.602.2777; 56126.602.2778; 56126.602.2766

Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Александър Стамболийски“ №63

Описание по стар идентификатор: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V, пл.№2767, квартал 153, по плана на гр. Петрич, обл. Благоевград, с площ на имота от 882,00кв.м., при съседи: улица, УПИ VІ с пл.№2766, УПИ ХVІ с пл.№2777 и УПИ ІV с пл.№2768;

Подробно описание на имот с идентификатор: 56126.602.2767: Поземления имот е с почти правилна форма, без денивелация. По имотни граници от югозапад, югоизток и североизток в незастроената част е изградена ограда от метална мрежа на циментови колци и бетонни ивични основи. Останалата част от имота не е ограничена и няма изградени трайни огради. В имота са изградени две масивни жилищни сгради на сключено застрояване, които не са предмет на публична продан.

 

Начална цена 16 668лв. /шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и осем лева./

 

2). Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.602.2767.3.3, Предназначение: Жилище, апартамент с площ от 54,32кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.2767, в сграда: 56126.602.2767.3, по кадастралната карта на гр. Петрич. Съседни самостоятелни обекта: На същия етаж: 561261.602.2767.3.2, Под обекта: няма, Над обекта: 561261.602.2767.3.5; 561261.602.2767.3.4;

Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Александър Стамболийски“ №63, ет.0, ап.1

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №1 със застроена площ от 54,32кв.м., състоящ се от спалня, хол и столова, баня с тоалетна и антре, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, находящ се на кота 0,00м. в ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена в западната част на УПИ V, пл.№2767, квартал 153, по плана на гр. Петрич, обл. Благоевград, с площ на имота от 882,00кв.м., при съседи: улица, УПИ VІ с пл.№2766, УПИ ХVІ с пл.№2777 и УПИ ІV с пл.№2768

Начална цена 30 289лв. /тридесет хиляди двеста осемдесет и девет лева./

 

3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.602.2767.3.5, Предназначение: Жилище, апартамент с площ от 63,03кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.2767, в сграда: 56126.602.2767.3, по кадастралната карта на гр. Петрич. Съседни самостоятелни обекта: На същия етаж: 561261.602.2767.3.4, Под обекта:561261.602.2767.3.3, Над обекта: 561261.602.2767.3.7; Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Александър Стамболийски“ №63, ет.1, ап.2

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №2 със застроена площ от 63,03кв.м., състоящ се от спалня, хол и столова, баня с тоалетна и антре, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, находящ се на кота +2,80м. в ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена в западната част на УПИ V, пл.№2767, квартал 153, по плана на гр. Петрич, обл. Благоевград, с площ на имота от 882,00кв.м., при съседи: улица, УПИ VІ с пл.№2766, УПИ ХVІ с пл.№2777 и УПИ ІV с пл.№2768

Начална цена 35 130лв. /тридесет и пет хиляди сто и тридесет лева./

 

4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.602.2767.3.4, Предназначение: Жилище, апартамент с площ от 56,88кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.2767, в сграда: 56126.602.2767.3, по кадастралната карта на гр. Петрич. Съседни самостоятелни обекта: На същия етаж: 561261.602.2767.3.5, Под обекта:561261.602.2767.3.1; 561261.602.2767.3.3; 561261.602.2767.3.2, Над обекта: 561261.602.2767.3.6;

Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Александър Стамболийски“ №63, ет.1, ап.3

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №3 със застроена площ от 56,88кв.м., състоящ се от спалня, хол и столова, баня с тоалетна и антре, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, находящ се на кота +2,80м. в ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена в западната част на УПИ V, пл.№2767, квартал 153, по плана на гр. Петрич, обл. Благоевград, с площ на имота от 882,00кв.м., при съседи: улица, УПИ VІ с пл.№2766, УПИ ХVІ с пл.№2777 и УПИ ІV с пл.№2768

Начална цена 31 702лв. /тридесет и една хиляди седемстотин и два лева./

 

5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.602.2767.3.9, Предназначение: Жилище, апартамент с площ от 63,03кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.2767, в сграда: 56126.602.2767.3, по кадастралната карта на гр. Петрич. Съседни самостоятелни обекта: На същия етаж: 561261.602.2767.3.8, Под обекта: 561261.602.2767.3.7, Над обекта: няма; Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Александър Стамболийски“ №63, ет.3, ап.6

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №6 със застроена площ от 63,03кв.м., състоящ се от спалня, хол и столова, баня с тоалетна и антре, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, находящ се на кота +8,40м. в ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена в западната част на УПИ V, пл.№2767, квартал 153, по плана на гр. Петрич, обл. Благоевград, с площ на имота от 882,00кв.м., при съседи: улица, УПИ VІ с пл.№2766, УПИ ХVІ с пл.№2777 и УПИ ІV с пл.№2768

Начална цена 35 130лв. /тридесет и пет хиляди сто и тридесет лева./

 

6. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.602.2767.3.8, Предназначение: Жилище, апартамент с площ от 56,88кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.2767, в сграда: 56126.602.2767.3, по кадастралната карта на гр. Петрич. Съседни самостоятелни обекта: На същия етаж: 561261.602.2767.3.9, Под обекта: 561261.602.2767.3.6, Над обекта: няма; Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Александър Стамболийски“ №63, ет.3, ап.7

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №7 със застроена площ от 56,88кв.м., състоящ се от спалня, хол и столова, баня с тоалетна и антре, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, находящ се на кота +8,40м. в ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена в западната част на УПИ V, пл.№2767, квартал 153, по плана на гр. Петрич, обл. Благоевград, с площ на имота от 882,00кв.м., при съседи: улица, УПИ VІ с пл.№2766, УПИ ХVІ с пл.№2777 и УПИ ІV с пл.№2768

Начална цена 31 702лв. /тридесет и една хиляди седемстотин и два лева./

 

7. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.602.2767.3.2, Предназначение: Гараж в сграда, с площ от 17,97кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.2767, в сграда: 56126.602.2767.3, по кадастралната карта на гр. Петрич. Съседни самостоятелни обекта: На същия етаж: 561261.602.2767.3.1; 561261.602.2767.3.3, Под обекта: няма, Над обекта: 561261.602.2767.3.4; Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Александър Стамболийски“ №63, ет.0,

Описание по стар идентификатор: ГАРАЖ със застроена площ от 17,97кв.м., при съседи: гараж със застроена площ от 16,68кв.м., улица и коридор, находящ се на кота 0,00м. в ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена в западната част на УПИ V, пл.№2767, квартал 153, по плана на гр. Петрич, обл. Благоевград, с площ на имота от 882,00кв.м., при съседи: улица, УПИ VІ с пл.№2766, УПИ ХVІ с пл.№2777 и УПИ ІV с пл.№2768

Начална цена 6 216лв. /шест хиляди двеста и шестнадесет лева./

 

 

Забележка: Гореописаните самостоятелни обекти са изградена в ЧЕТИРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Сградата е изградена съгласно Разрешение за строеж №357 от 21.11.2006г., издадено от ОА – Петрич.

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1.Договорна ипотека вписана с вх.рег.№3193 от 20.12.2006г., акт№30, том ІІІ, в сл. по вписванията гр. Петрич, в полза на взискателя по делото: “БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ “ АД; 2. Подновяване наДоговорна ипотека вписана с вх.рег.№2571 от 14.12.2016г., акт№18, том ІІІ, в сл. по вписванията гр. Петрич, в полза на взискателя по делото: “БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ “ АД; 3. Поправка на Договорна ипотека вписана с вх.рег.№-929 от 17.09.2008г., акт№-927, том -І, в сл. по вписванията гр. Петрич, в полза на взискателя по делото: “БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ “ АД; 4.Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№1033 от 25.06.2012г., акт 113, том І;

 

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ПЕТРИЧ

от 9.00часа на 01.03.2019г. до 17.00часа на 01.04.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД, IBAN: BG49PIRB71761605703587, BIC:PIRBBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 02.04.2019г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. ПЕТРИЧ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазачите - третите лица, както следва:

1. За ап.№1 с ид.: 56126.602.2767.3.3 – ИЛИЯ ЛЮБОМИРОВ БОЯДЖИЕВ с тел. за призоваване: 0887/635265.

2. За ап.№2с ид.: 56126.602.2767.3.5 ; Ап.№3с ид.: 56126.602.2767.3.4 и Гараж ид.: 56126.602.2767.3.2 – КРАСИМИР ТРАЙЧЕВ АНГЕЛОВ с тел. за призоваване: 0897/599757.

3. За ап.№7 с ид.: 56126.602.2767.3.8 – МЕЛИХА РАШИД РАХИМ с тел. за призоваване: 0885/863832 и МАРИН АНГЕЛОВ ХАДЖИМАРГАРИТОВ с тел. за призоваване: 0887/270315.

4. За ап.№6 с ид.: 56126.602.2767.3.9 – ВЕНЦИСЛАВ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ с тел. за призоваване: 0897/855684 и ЕЛЕНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА с тел. за призоваване: 0894/587795,на адрес:гр. Петрич, ул. „Александър Стамболийски“ №63.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ