ПРОДАЖБА НА 2/3 (ДВЕ ТРЕТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ДВА БРОЯ ГАРАЖИ

Дата на публикуване: 28.08.2018 г. в 09:22 ч.

ПРОДАЖБА НА 2/3 (ДВЕ ТРЕТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ДВА БРОЯ ГАРАЖИ - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000918

Номер на изпълнително дело:
20137010400166

Вид на имота:
Други

Местоположение:
Петрич

Адрес:
ул. "Александър Стамболийски" №63

Площ:
841.00 кв.м.

Срок:
от 28.08.2018 до 28.09.2018

Дата на отваряне:
01.10.2018 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-166-13-28.08.2018-28.09.2018-1.pdf

ПРОДАЖБА НА 2/3 (ДВЕ ТРЕТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ДВА БРОЯ ГАРАЖИ - 2
ПРОДАЖБА НА 2/3 (ДВЕ ТРЕТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ДВА БРОЯ ГАРАЖИ - 3
ПРОДАЖБА НА 2/3 (ДВЕ ТРЕТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ДВА БРОЯ ГАРАЖИ - 4
ПРОДАЖБА НА 2/3 (ДВЕ ТРЕТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ДВА БРОЯ ГАРАЖИ - 5
ПРОДАЖБА НА 2/3 (ДВЕ ТРЕТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ДВА БРОЯ ГАРАЖИ - 6
ПРОДАЖБА НА 2/3 (ДВЕ ТРЕТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ДВА БРОЯ ГАРАЖИ - 7
ПРОДАЖБА НА 2/3 (ДВЕ ТРЕТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ДВА БРОЯ ГАРАЖИ - 8
ПРОДАЖБА НА 2/3 (ДВЕ ТРЕТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ДВА БРОЯ ГАРАЖИ - 9
ПРОДАЖБА НА 2/3 (ДВЕ ТРЕТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 5 БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И ДВА БРОЯ ГАРАЖИ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010400166 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ:

І.НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, собственост на ипотекарните длъжници:КОСТАДИН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ и СОФИЯ АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА,както следва:

 

1). 2/3 идеални части отПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 56126.602.2767, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до10м/ с площ от 841,00кв.м., ЕКАТТЕ: 56216, в кадастрален район: 602, по кадастралната карта на гр.Петрич. Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2767, квартал: 153, парцел: V, Съседи: 56126.602.3608; 56126.602.2768; 56126.602.2777; 56126.602.2778; 56126.602.2766

Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Александър Стамболийски“ №63

Описание по стар идентификатор: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V, пл.№2767, квартал 153, по плана на гр. Петрич, обл. Благоевград, с площ на имота от 882,00кв.м., при съседи: улица, УПИ VІ с пл.№2766, УПИ ХVІ с пл.№2777 и УПИ ІV с пл.№2768

Начална цена 18 510лв. /осемнадесет хиляди петстотин и десет лева./

 

2). Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.602.2767.3.3, Предназначение: Жилище, апартамент с площ от 54,32кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.2767, в сграда: 56126.602.2767.3, по кадастралната карта на гр. Петрич. Съседни самостоятелни обекта: На същия етаж: 561261.602.2767.3.2, Под обекта: няма, Над обекта: 561261.602.2767.3.5; 561261.602.2767.3.4;

Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Александър Стамболийски“ №63, ет.0, ап.1

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №1 със застроена площ от 54,32кв.м., състоящ се от спалня, хол и столова, баня с тоалетна и антре, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, находящ се на кота 0,00м. в ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена в западната част на УПИ V, пл.№2767, квартал 153, по плана на гр. Петрич, обл. Благоевград, с площ на имота от 882,00кв.м., при съседи: улица, УПИ VІ с пл.№2766, УПИ ХVІ с пл.№2777 и УПИ ІV с пл.№2768

Начална цена 33 413лв. /тридесет и три хиляди четиристотин и тринадесет лева./

 

3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.602.2767.3.5, Предназначение: Жилище, апартамент с площ от 63,03кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.2767, в сграда: 56126.602.2767.3, по кадастралната карта на гр. Петрич. Съседни самостоятелни обекта: На същия етаж: 561261.602.2767.3.4, Под обекта:561261.602.2767.3.3, Над обекта: 561261.602.2767.3.7; Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Александър Стамболийски“ №63, ет.1, ап.2

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №2 със застроена площ от 63,03кв.м., състоящ се от спалня, хол и столова, баня с тоалетна и антре, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, находящ се на кота +2,80м. в ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена в западната част на УПИ V, пл.№2767, квартал 153, по плана на гр. Петрич, обл. Благоевград, с площ на имота от 882,00кв.м., при съседи: улица, УПИ VІ с пл.№2766, УПИ ХVІ с пл.№2777 и УПИ ІV с пл.№2768

Начална цена 39 004лв. /тридесет и девет хиляди и четири лева./

 

4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.602.2767.3.4, Предназначение: Жилище, апартамент с площ от 56,88кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.2767, в сграда: 56126.602.2767.3, по кадастралната карта на гр. Петрич. Съседни самостоятелни обекта: На същия етаж: 561261.602.2767.3.5, Под обекта:561261.602.2767.3.1; 561261.602.2767.3.3; 561261.602.2767.3.2, Над обекта: 561261.602.2767.3.6;

Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Александър Стамболийски“ №63, ет.1, ап.3

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №3 със застроена площ от 56,88кв.м., състоящ се от спалня, хол и столова, баня с тоалетна и антре, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, находящ се на кота +2,80м. в ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена в западната част на УПИ V, пл.№2767, квартал 153, по плана на гр. Петрич, обл. Благоевград, с площ на имота от 882,00кв.м., при съседи: улица, УПИ VІ с пл.№2766, УПИ ХVІ с пл.№2777 и УПИ ІV с пл.№2768

Начална цена 35 198лв. /тридесет и пет хиляди сто деветдесет и осем лева./

 

5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.602.2767.3.9, Предназначение: Жилище, апартамент с площ от 63,03кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.2767, в сграда: 56126.602.2767.3, по кадастралната карта на гр. Петрич. Съседни самостоятелни обекта: На същия етаж: 561261.602.2767.3.8, Под обекта: 561261.602.2767.3.7, Над обекта: няма; Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Александър Стамболийски“ №63, ет.3, ап.6

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №6 със застроена площ от 63,03кв.м., състоящ се от спалня, хол и столова, баня с тоалетна и антре, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, находящ се на кота +8,40м. в ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена в западната част на УПИ V, пл.№2767, квартал 153, по плана на гр. Петрич, обл. Благоевград, с площ на имота от 882,00кв.м., при съседи: улица, УПИ VІ с пл.№2766, УПИ ХVІ с пл.№2777 и УПИ ІV с пл.№2768

Начална цена 39 004лв. /тридесет и девет хиляди и четири лева./

 

6. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.602.2767.3.8, Предназначение: Жилище, апартамент с площ от 56,88кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.2767, в сграда: 56126.602.2767.3, по кадастралната карта на гр. Петрич. Съседни самостоятелни обекта: На същия етаж: 561261.602.2767.3.9, Под обекта: 561261.602.2767.3.6, Над обекта: няма; Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Александър Стамболийски“ №63, ет.3, ап.7

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №7 със застроена площ от 56,88кв.м., състоящ се от спалня, хол и столова, баня с тоалетна и антре, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, находящ се на кота +8,40м. в ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена в западната част на УПИ V, пл.№2767, квартал 153, по плана на гр. Петрич, обл. Благоевград, с площ на имота от 882,00кв.м., при съседи: улица, УПИ VІ с пл.№2766, УПИ ХVІ с пл.№2777 и УПИ ІV с пл.№2768

Начална цена 35 198лв. /тридесет и пет хиляди сто деветдесет и осем лева./

 

7. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.602.2767.3.2, Предназначение: Гараж в сграда, с площ от 17,97кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.2767, в сграда: 56126.602.2767.3, по кадастралната карта на гр. Петрич. Съседни самостоятелни обекта: На същия етаж: 561261.602.2767.3.1; 561261.602.2767.3.3, Под обекта: няма, Над обекта: 561261.602.2767.3.4; Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Александър Стамболийски“ №63, ет.0,

Описание по стар идентификатор: ГАРАЖ със застроена площ от 17,97кв.м., при съседи: гараж със застроена площ от 16,68кв.м., улица и коридор, находящ се на кота 0,00м. в ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена в западната част на УПИ V, пл.№2767, квартал 153, по плана на гр. Петрич, обл. Благоевград, с площ на имота от 882,00кв.м., при съседи: улица, УПИ VІ с пл.№2766, УПИ ХVІ с пл.№2777 и УПИ ІV с пл.№2768

Начална цена 6 884лв. /шест хиляди осемстотин осемдесет и четири лева./

 

ІІ. НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на третото лице: ГЕРГАНА ЖИВКОВА БАРАКОВА – ТАСЕВА, придобит съгласно нотариален акт за покупко продажба, вписан в вх.рег. на службата по вписвания – гр. Петрич под №628 от 21.03.2008г., акт №169, томІІ,от ипотекарните длъжници: КОСТАДИН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ и СОФИЯ АНДРЕЕВА ДИМИТРОАВ, както следва:

8). Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.602.2767.3.1, Предназначение: Гараж в сграда с площ от 16,68кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.2767, в сграда: 56126.602.2767.3, по кадастралната карта на гр. Петрич. Съседни самостоятелни обекта: На същия етаж: 561261.602.2767.3.2, Под обекта: няма, Над обекта: 561261.602.2767.3.4

Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Александър Стамболийски“ №63, ет.0

Описание по стар идентификатор: ГАРАЖ със застроена площ от 16,68кв.м., при съседи: гараж със застроена площ от 17,97кв.м. и двор, находящ се на кота 0,00м. в ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена в западната част на УПИ V, пл.№2767, квартал 153, по плана на гр. Петрич, обл. Благоевград, с площ на имота от 882,00кв.м., при съседи: улица, УПИ VІ с пл.№2766, УПИ ХVІ с пл.№2777 и УПИ ІV с пл.№2768

Начална цена 6 390лв. /шест хиляди триста и деветдесет лева./

 

Забележка: Гореописаните самостоятелни обекти са изградена в ЧЕТИРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Сградата е изградена съгласно Разрешение за строеж №357 от 21.11.2006г., издадено от ОА – Петрич.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ