ПРОДАЖБА НА ДЕЛБЕН ИМОТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА

Дата на публикуване: 25.09.2018 г. в 17:25 ч.

Няма изображение
Начална цена:
38400.00 лв.

Номер на публична продан:
0000920

Номер на изпълнително дело:
20187010400451

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "Крушево" №24

Площ:
59.00 кв.м.

Срок:
от 26.09.2018 до 26.10.2018

Дата на отваряне:
29.10.2018 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-451-18-26.09.2018-26.10.2018-1.pdf

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487, във връзка с чл.348 от ГПК

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20187010400451 НА ДЕЛБЕН НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на съделителите: ВЕСЕЛИН ВЕНЧОВ КОЛЕВ, СПАС СТЕФАНОВ ГОГОВ, ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГОГОВ, СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ГОГОВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със зимник, заснета с идентификатор №04279.615.18.1/нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и петнадесет, точка, осемнадесет, точка, едно/, със застроена площ: 59,00/петдесет и девет/кв.м., намираща се в УПИ – парцел VІ/шести/, ПИ №668/шестстотин шестдесет и осем/, кв.120/сто и двадесети/, целият с квадратура 616/шестстотин и шестнадесет/кв.м. по скица, за който парцел са отредени имот с пл.№667/шестстотин шестдесет и седем/ и пл.№668/шестстотин шестдесет и осем/ по плана за втори микрорайон на гр. Благоевград, одобрен със Заповед №64/06.05.1992г., представляващ ПИ с идентификатор №04279.615.18, находящ се в гр. Благоевград, Община Благоевград, Област Благоевград, заснет по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед №РД-18-32/10.05.2006г. на Изпълнителния директор на АК, вписан с административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Крушево“ №24.

 

Началната цена на имота е 38 400лв./тридесет и осем хиляди и четиристотин лева./

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр.БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 26.09.2018г. до 17.00часа на 26.10.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД,IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 29.10.2018г. от 14.00часа в сградата на Районен съд - гр.БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки ден в дните на извършване на проданта, след предварителна уговорка със съделителите, на адрес:гр. Благоевград, ул. „Крушево“ №24.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ