ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ

Дата на публикуване: 25.09.2018 г. в 17:24 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ - 1
Начална цена:
13484.00 лв.

Номер на публична продан:
0000921

Номер на изпълнително дело:
20107010400096

Вид на имота:
Земеделски имот

Местоположение:
Рилци

Адрес:
общ. Благоевград

Площ:
503.90 кв.м.

Срок:
от 26.09.2018 до 26.10.2018

Дата на отваряне:
29.10.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-96-10-26.09.2018-26.10.2018-1.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ - 5
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ - 6
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ - 7
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ - 8

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20107010400096НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: МАГДАЛЕНА АНДРЕЕВА КАРАКИЧЕВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с трайно предназначение „СЕЛСКОСТОПАНСКИ ФОНД” и с начин на трайно ползване „ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ” с площ от 503,90кв.м., заснет с №77.918, по плана на новообразуваните имоти за местността „ГАБЕРО”, землището на с. Рилци, ЕКАТТЕ – 62699, Община Благоевград, одобрен със заповед № ОА – 103/25.04.2006г. на Областният управител на област Благоевград, представляващ от №918 от масив 77 по същия план, ІХ категория на земята при съседи: имот №77.917 – на Евтим Кирилов Тераийски; имот № 77.2079 на Община Благоевград; имот №77.2232 – ползвател Община Благоевград; имот №77.2236 – на Община Благоевград.

Адрес на имота: с. Рилци, общ. Благоевград

 

Начална цена 13 484лв. /тринадесет хиляди четиристотин осемдесет и четири лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Възбрана, наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№4089 от 16.12.2011г., акт 148, том IІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 26.09.2018г. до 17.00часа на 26.10.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 29.10.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, на адрес:с. Рилци, общ. Благоевград.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ