ПРОДАЖБА НА ЕТАЖ ОТ КЪЩА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Дата на публикуване: 22.10.2018 г. в 16:49 ч.

Няма изображение
Начална цена:
82712.00 лв.

Номер на публична продан:
0000922

Номер на изпълнително дело:
20187010400350

Вид на имота:
Етаж от къща

Местоположение:
Сандански

Адрес:
ул. "Осогово" №20, ет.1

Площ:
92.00 кв.м.

Срок:
от 02.10.2018 до 02.11.2018

Дата на отваряне:
05.11.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-350-18-02.10.2018-02.11.2018-1.pdf

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20187010400350 НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника по делото: КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ УГРИНОВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 65334.301.5144.31.1, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 92,00кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 301, в поземлен имот: 65334.301.5144, в сграда: 65334.301.5144.31, по кадастралната карта на гр. Сандански. Прилежащи части: Съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 65334.301.5144.31.3, Над обекта: 65334.301.5144.31.2;

Административен адрес: гр. Сандански, ул. „Осогово“ №20, ет.1

 

Начална цена 82 712лв./осемдесет и две хиляди седемстотин и дванадесет лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№152 от 07.02.2012г., акт 4, том І; 2. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№2180 от 01.09.2015г., акт 89, том І; 3. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№1620 от 19.07.2018г., акт 130, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 02.10.2018г. до 17.00часа на 02.11.2018г.,

 

където лицата желаещи да участват могат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 05.11.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. САНДАНСКИ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ УГРИНОВ с тел за призоваване:0879/345415, 0878/661320, на адрес: гр. Сандански, ул. „Осогово“ №20, ет.1.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ