ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПРОИЗВОДСТВЕН ТЕРЕН

Дата на публикуване: 04.06.2019 г. в 17:06 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПРОИЗВОДСТВЕН ТЕРЕН - 1
Начална цена:
32560.00 лв.

Номер на публична продан:
0000923

Номер на изпълнително дело:
20187010400197

Вид на имота:
Производствен имот

Местоположение:
Крупник

Адрес:
общ. Симитли, м. "Орловец"

Площ:
5000.00 кв.м.

Срок:
от 05.06.2019 до 05.07.2019

Дата на отваряне:
08.07.2019 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-197-18-05.06.2019-05.07.2019-3.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПРОИЗВОДСТВЕН ТЕРЕН - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПРОИЗВОДСТВЕН ТЕРЕН - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПРОИЗВОДСТВЕН ТЕРЕН - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПРОИЗВОДСТВЕН ТЕРЕН - 5
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПРОИЗВОДСТВЕН ТЕРЕН - 6
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПРОИЗВОДСТВЕН ТЕРЕН - 7
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПРОИЗВОДСТВЕН ТЕРЕН - 8

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20187010400197НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника по делото: „БУЛПАЛ“ ООД с ЕИК: 201895358.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000369/нула, нула, нула, триста шестдесет и девет/, образуван от имот №000321/нула, нула, нула, триста деветдесет и едно/, който пък е образуван от имот №000315/нула, нула, нула, триста и петнадесет/, находящ се в местност „Орловец“, землище на село Крупник, община Симитли, с начин на трайно ползване – производствен терен, с площ 5 000/пет хиляди/кв.м., при граници(съседи): поземлен имот №000368 – производствен терен на „Бултера“ ООД, поземлен имот №000328 – др.Ж.П. територия на „Бултера“ ООД и поземлен имот №000329 – ведомствен път на „Бултера“ ООД.

Начална цена 32 560лв./тридесет и две хиляди петстотин и шестдесет лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл.2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№4671 от 21.12.2012г., акт 118, том ІІ; 2. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№4674 от 21.12.2012г., акт 121, том ІІ; 3. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№5120 от 04.11.2014г., акт 17, том ІІ; 4.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№1992 от 16.05.2017г., акт 95, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 05.06.2019г. до 17.00часа на 05.07.2019г.,

 

където лицата желаещи да участват могат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 08.07.2019г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки ден в дните на извършване на проданта, след предварителна уговорка с пазача Тома Иванов Жуглев, на адрес: местност „Орловец“, землище на село Крупник, община Симитли.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ