ПРОДАЖБА НА ЧЕТВЪРТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Дата на публикуване: 15.10.2018 г. в 08:36 ч.

ПРОДАЖБА НА ЧЕТВЪРТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 1
Начална цена:
51840.00 лв.

Номер на публична продан:
0000924

Номер на изпълнително дело:
20187010400453

Вид на имота:
Етаж от къща

Местоположение:
Гоце Делчев

Адрес:
ул. "Никола Вапцаров" №17

Площ:
115.58 кв.м.

Срок:
от 15.10.2018 до 15.11.2018

Дата на отваряне:
16.11.2018 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-453-18-15.10.2018-15.11.2018-1.pdf

ПРОДАЖБА НА ЧЕТВЪРТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 2
ПРОДАЖБА НА ЧЕТВЪРТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 3
ПРОДАЖБА НА ЧЕТВЪРТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 4
ПРОДАЖБА НА ЧЕТВЪРТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 5
ПРОДАЖБА НА ЧЕТВЪРТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 6
ПРОДАЖБА НА ЧЕТВЪРТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 7
ПРОДАЖБА НА ЧЕТВЪРТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 8

Описание:

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20187010400453НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарните длъжници: КРИСТИНА ПЕТРОВА ДОНЕВА и ТЕОДОР ДИМИТРОВ ДОНЕВ, наследници на починалия ипотекарен длъжник: ДИМИТЪР ТЕНЧЕВ ДОНЕВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

ЧЕТВЪРТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 115,58кв.м. от четириетажна жилищна сграда с идентификатор №17395.501.572.1, построена в поземлен имот с идентификатор №17395.501.572, представляващ урегулиран поземлен имот – парцел ХІХ, имот планоснимачен номер 572 от квартал 182 по сега действащия план на гр. Гоце Делчев, община същата, с площ за имота от 346 кв.м., при съседи за имота по нотариален акт: от изток – УПИ /парцел/ ХVІІІ на Иван Кокошаров, от запад – УПИ /парцел/ ХХ на Димитър Бойков, от север – УПИ /парцел/ ХІ на Кирил Бусаров и юг – улица, при съседи по кадастрална карта: 17395.501.573, 17395.501.9217, 17395.501.460, 17395.501.459, 17395.501.593, 17395.501.592, 17395.501.591, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място.

Адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. „Никола Вапцаров“ №17

Начална цена 51 840лв. /петдесет и една хиляди осемстотин и четиридесет лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр.Гоце Делчев с вх.рег.№2453 от 02.08.2007г., акт 58, том ІІ; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Георги Цеклеов, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№2989 от 17.08.2016г., акт 161, том І; 3. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№42 от 14.01.2014г., акт 6, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от 9.00часа на 15.10.2018г. до 17.00часа на 15.11.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД,IBAN:BG51FINV91507115055035, BIC FINVBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 16.11.2018г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, след предварителна уговорка с пазача/длъжник: ТЕНЧО ТОДОРОВ ДОНЕВ, с тел. за връзка: 0879/822129 /Даниела дъщеря на длъжника/, на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Никола Вапцаров“ №17.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ