ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АТЕЛИЕ ЗА РЕМОНТ НА ОРГАНИЗАЦИОННА ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА

Дата на публикуване: 14.10.2021 г. в 17:56 ч.

ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АТЕЛИЕ ЗА РЕМОНТ НА ОРГАНИЗАЦИОННА ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА - 1
Начална цена:
240559.00 лв.

Номер на публична продан:
0000925

Номер на изпълнително дело:
20187010400393

Вид на имота:
Търговски имот

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "Петър Зографски" №6, вх.А, ет.1, обект 2

Площ:
332.83 кв.м.

Срок:
от 15.10.2021 до 15.11.2021

Дата на отваряне:
16.11.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-393-18-15.10.2021-15.11.2021-7.pdf

ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АТЕЛИЕ ЗА РЕМОНТ НА ОРГАНИЗАЦИОННА ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА - 2
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АТЕЛИЕ ЗА РЕМОНТ НА ОРГАНИЗАЦИОННА ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА - 3
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АТЕЛИЕ ЗА РЕМОНТ НА ОРГАНИЗАЦИОННА ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА - 4
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АТЕЛИЕ ЗА РЕМОНТ НА ОРГАНИЗАЦИОННА ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА - 5
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АТЕЛИЕ ЗА РЕМОНТ НА ОРГАНИЗАЦИОННА ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА - 6
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АТЕЛИЕ ЗА РЕМОНТ НА ОРГАНИЗАЦИОННА ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА - 7
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АТЕЛИЕ ЗА РЕМОНТ НА ОРГАНИЗАЦИОННА ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА - 8
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АТЕЛИЕ ЗА РЕМОНТ НА ОРГАНИЗАЦИОННА ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА - 9
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АТЕЛИЕ ЗА РЕМОНТ НА ОРГАНИЗАЦИОННА ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20187010400393 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: „АРОН ГРУП“ ООД с ЕИК: 131392600.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.616.53.6.5, Предназначение: За обслужваща дейност за битови услуги, Брой нива на обекта: 1, с площ от 332,83кв.м. ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 616, в поземлен имот: 4279.616.53, в сграда: 04279.616.53.6, по кадастралната карта на гр. Благоевград. Прилежащи части: Сутерен с площ от 99,94кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 04279.616.53.6.3; 04279.616.53.6.1; 04279.616.53.6.4, Под обекта: няма, Над обекта: 04279.616.53.6.6; 04279.616.53.6.7; 04279.616.53.6.8;

Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Петър Зографски“ №6-а, вх.А, ет.1, /обект 2/.

Описание по стар идентификатор: НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ ОБЕКТ №2, целият със застроена площ от 332,83кв.м., представляващ „АТЕЛИЕ ЗА РЕМОНТ НА ОРГАНИЗАЦИОННА ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА“, с общо бруто застроена площ от 523,39 кв.м., находящо се на първи надземен /партерен/ етаж в десететажната масивна жилищна сграда, заснета с планоснимачен №5524, представляваща жилищен блок „Парангалица“ 2, изграден в Урегулиран поземлен имот І, квартал 126 по плана на ІІ-ри микрорайон на гр. Благоевград, одобрен със Заповед №64/06.05.1992г., при граници /съседи/: улица, сграда заснета с планоснимачен номер №5386, двор на блока и сграда заснета с планоснимачен №5568, като същият обект №2 се състои от: Помещение №17 със застроена площ от 37,45кв.м., помещение №18 със застроена площ от 10,87кв.м., помещение №19 със застроена площ от 10,40кв.м. ,помещение №20 със застроена площ от 41,36кв.м., помещение №21 със застроена площ от 10,35кв.м, помещение №22 със застроена площ от 12,43кв.м., помещение №23 със застроена площ от 40,47кв.м., помещение №24 със застроена площ от 69,21кв.м., помещение №25 със застроена площ от 3,59кв.м., помещение №26, помещение №27 със застроена площ от 10,35кв.м., помещение №28 със застроена площ от 7,34 кв.м., помещение №29 със застроена площ от 10,25кв.м., помещение №30 със застроена площ от 3,80кв.м., помещение №31 със застроена площ от 63,61кв.м., ВЕДНО със СУТЕРЕН със застроена площ от 99,94кв.м., съставен от: Стълбище с площ от 23,75кв.м., коридор с площ от 15,36кв.м., гардеробни с площ от 36,11кв.м., душове с обща площ от 16,50кв.м., гардеробно с площ от 8,22кв.м., както и съответните за този обект идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, представляващо държавна земя.

 

Начална цена 240 559лв./двеста и четиридесет хиляди петстотин петдесет и девет лева/

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Законна ипотека в полза наРайфайзенбанк (България)ЕАД, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2944 от 14.09.2011г., акт 63, том І; 2. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№1723 от 27.04.2016г., акт 104, том І; 3. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№712 от 24.02.2017г., акт 35, том І; 4. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3236 от 14.07.2017г., акт 125, том І; 5. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3291 от 19.07.2017г., акт 130, том І; 6. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3374 от 25.07.2017г., акт 136, том І; 7. Възбрана, наложена от ЧСИ Ал. Цанковски, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№1852 от 02.05.2018г., акт 84, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 15.10.2021г. до 17.00часа на 15.11.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК”АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 16.11.2021г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача АРОН ГРУП“ ООД с ЕИК: 131392600 чрез РАЯ СТОЯНОВА КАРАДАШКА с тел. за призоваване: 0888/155255, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Петър Зографски“ №6-а, вх.А, ет.1, /обект 2/.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ