ПРОДАЖБА НА ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА

Дата на публикуване: 26.09.2019 г. в 17:37 ч.

ПРОДАЖБА НА ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 1
Начална цена:
27050.00 лв.

Номер на публична продан:
0000926

Номер на изпълнително дело:
20187010400397

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Кавракирово

Адрес:
общ. Петрич, ул. "Синчец" №14

Площ:
72.00 кв.м.

Срок:
от 27.09.2019 до 28.10.2019

Дата на отваряне:
29.10.2019 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-397-18-27.09.2019-28.10.2019-4-KYSHTA.pdf

ПРОДАЖБА НА ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 2
ПРОДАЖБА НА ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 3
ПРОДАЖБА НА ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 4
ПРОДАЖБА НА ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 5
ПРОДАЖБА НА ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 6
ПРОДАЖБА НА ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 7
ПРОДАЖБА НА ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 8
ПРОДАЖБА НА ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 9
ПРОДАЖБА НА ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20187010400397 НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжниците:ДАФИНА НИКОЛОВА ПЕТРОВА и КРЪСТЬО ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ съгласно строителни книжа от 72,00кв.м., състояща се от сутерен и първи жилищен етаж, построена в югозападната част на общински урегулиран поземлен имот XV, пл.№5, в квартал 4 по плана на с. Кавракирово, общ. Петрич, с площ на имота от 835 кв.м., при съседи на имота по скица: изток - УПИ XIV - 6, запад - улица, север - УПИ XVI и юг - зелена площ. Адрес на имота: с. Кавракирово, общ. Петрич, ул. „Синчец“ №14

Подробно описание на Двуетажна масивна жилищна сграда:

Жилищната сграда е изградена в югозападната част на имота. Покривът на сградата е дървен скатен покрит с керемиди. Има изградени Ел. и ВиК инсталации. Сградата се обслужва от вътрешна стоманобетанова стълба. В сградата няма изграден санитарен възел. Сградата е в задоволително общо състояние. Архитектурното разпределение на сграда е както следва:

Сутерена се състои от: коридор, една стая и склад. В сутерена има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Първи етаж се състои от: входно антре и три стая с достъп от антрето. Има изградени функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Тавана представлява подпокривно пространство и се ползва за складови нужди, като достъпа е от стълбата обслужваща сградата.

Забележка: От югоизток на жилищната сграда е изградена масивна пристройка, която в югозападната си част еЕдноетажна а в североизточната си част е Двуетажна. Едноетажната част на пристройката се състои от: входно предверие от което се подхожда към жилищната сграда и към баня. В банята има изградена метална вана облицована с фаянс. Двуетажната част на пристройката се състои от еднообемно помещение на първи етаж със самостоятелен подход от двора и се ползва за складови нужди. Има изградена осветителна инсталация. На втория етаж е обособено еднообемно помещение което е във функционална връзка със стаята разположена в югоизточната част на жилищния етаж, в което е изградена бетонна мивка и се ползват заедно, като са обособени дневна и кухненска част. Има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. За пристройката не се представиха строителни книжа удостоверяващи законността на изграждането и.

 

Начална цена 27 050лв./двадесет и седем хиляди и петдесет лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№2037 от 20.08.2007г., акт 75, том ІІ; 2. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№2811 от 27.11.2008г., акт 168, том ІІ; 3. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№1427 от 02.08.2017г., акт 62, том ІІ; 4. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№1670 от 03.08.2018г., акт 91, том І; 5. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№11 от 05.01.2012г., акт 6, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ПЕТРИЧ

от 9.00часа на 27.09.2019г. до 17.00часа на 28.10.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД,IBAN:BG51FINV91507115055035, BICFINVBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 29.10.2019г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. ПЕТРИЧ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ДАФИНА НИКОЛОВА ПЕТРОВА и КРЪСТЬО ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ, с тел. за призоваване: 0878/601018, на адрес: с. Кавракирово, общ. Петрич, ул. „Синчец“ №14.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ