ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА

Дата на публикуване: 16.01.2020 г. в 17:20 ч.

ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА - 1
Начална цена:
50888.00 лв.

Номер на публична продан:
0000927

Номер на изпълнително дело:
20187010400395

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Якоруда

Адрес:
ул. "Цар Борис III" №208

Площ:
324.00 кв.м.

Срок:
от 17.01.2020 до 17.02.2020

Дата на отваряне:
18.02.2020 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-395-18-17.01.2020-17.02.2020-5.pdf

ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА - 2
ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА - 3
ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА - 4
ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА - 5
ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА - 6
ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА - 7
ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА - 8
ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА - 9
ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20187010400395НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжниците: ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ШАЛАМАНОВ и СЛАВКА НИКОЛОВА ШАЛАМАНОВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІV/четвърти/, планоснимачен №1396/хиляда триста деветдесет и шест/, квартал 97/деветдесет и седми/, по плана на гр. Якоруда, с площ от 324,00/триста двадесет и четири/кв.м., при съседи на имота: Кирил Бамбов, Нина Ботушанова, Иван Бучков и улица, ЗАЕДНО с построената в имота ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 93,00кв.м. /по ипотека/.

Адрес на имота: гр. Якоруда, ул. „Цар Борис III” №208

Забележка:Достъпът до имота е от юг от улица „Цар Борис ІІІ”. В южната част на имота е изградена жилищна сграда – близнак от запад на изградената в УПИ ІІІ – жилищна сграда. В северната част на имота е изградена стопанска постройка, която в западната си част се състои от гараж на първи етаж, а на втория е разположена стая. Жилищната сграда е едноетажна с полусутерен и представлява масивна постройка. Има изградена Ел. и ВиК инсталации. Архитектурното разпределение е както следва:

Полусутерена се състои от: коридор, кухня, две стаи, склад, тоалетна и мокро помещение.

Първи етаж се състои от: коридор, кухнески бокс с трапезария с тераса, дневна, две спални, едната от северозапад с тераса и баня с тоалетна.

Забележка: Подробно описание на изградената в северната част на имота двуетажна стопанска сграда - смесена конструкция. В западната си част сградата е с междуетажни елементи от стоманобетонова плоча между първи и втори етаж, а в източната си част от дървен гредоред. Състои се от:

На първи етаж:

Гараж – разположен на първи етаж в западната част на сградата и представлява еднообемно помещение със самостоятелен подход от двора с монтирана метална врата. Има изградена Ел. инсталация.

Обора е разположен в източната част на сградата със самостоятелен подход от двора и представлява еднообемно помещение. Има изградени Ел и ВиК инсталации.

На втори етаж:

Стая – разположена в западната част над гаража, без пряк достъп и представлява еднообемно помещение без изпълнени довършителни работи. Няма изградени Ел. и ВиК инсталации

Сеновал – разположен в източната част над обора, без пряк достъп и представлява еднообемно помещение.

 

Начална цена 50 888лв./петдесет хиляди осемстотин осемдесет и осем лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3267 от 27.10.2011г., акт 160, том І; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3227 от 02.08.2018г., акт 37, том IІ; 3. Законна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог от 08.07.2005г., акт 38, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 17.01.2020г. до 17.00часа на 17.02.2020г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 18.02.2020г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ШАЛАМАНОВ и СЛАВКА НИКОЛОВА ШАЛАМАНОВА с тел. за призоваване: 0882/118344, на адрес: гр. Якоруда, ул. „Цар Борис III” №208. Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ