ПРОДАЖБА НА 3 БРОЯ ОФИСИ

Дата на публикуване: 14.10.2019 г. в 16:58 ч.

ПРОДАЖБА НА 3 БРОЯ ОФИСИ - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000928

Номер на изпълнително дело:
20187010400405

Вид на имота:
Офис

Местоположение:
Гоце Делчев

Адрес:
ул. 'Паул Ленц" №2

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 15.10.2019 до 15.11.2019

Дата на отваряне:
18.11.2019 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-405-18-15.10.2019-15.11.2019-4.pdf

ПРОДАЖБА НА 3 БРОЯ ОФИСИ - 2
ПРОДАЖБА НА 3 БРОЯ ОФИСИ - 3
ПРОДАЖБА НА 3 БРОЯ ОФИСИ - 4
ПРОДАЖБА НА 3 БРОЯ ОФИСИ - 5
ПРОДАЖБА НА 3 БРОЯ ОФИСИ - 6
ПРОДАЖБА НА 3 БРОЯ ОФИСИ - 7
ПРОДАЖБА НА 3 БРОЯ ОФИСИ - 8
ПРОДАЖБА НА 3 БРОЯ ОФИСИ - 9
ПРОДАЖБА НА 3 БРОЯ ОФИСИ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20187010400405НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:„СТРОЙМЕТАЛ“ ЕООД с ЕИК: 101784937.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.4294.1.26, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, четири хиляди двеста деветдесет и четири, точка, едно, точка, двадесет и шест/, Предназначение: За офис, Брой нива на обекта: 1, с площ: 60,88кв.м., ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 17395.501.4294, в сграда: 17395.501.4294.1, по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев. Прилежащи части: Съответните ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 17395.501.4294.1.8; 17395.501.4294.1.27, Под обекта: 17395.501.4294.1.4; 17395.501.4294.1.31; 17395.501.4294.1.32, Над обекта: 17395.501.4294.1.12; 17395.501.4294.1.22; 17395.501.4294.1.23

Административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Паул Ленц“ №2, ет.3, обект 5

Описание по стар идентификатор: ОФИС №5 със застроена площ от 60,88кв.м., находящ се на трети етаж от жилищна сграда с офиси и магазини, построена в УПИ ІІІ, пл.№4294, квартал 97а, по сега действащия план на гр. Гоце Делчев с площ за имота от 1 038,00кв.м., утвърден със Заповеди №32/1992г. И №1544/1998г. На кмета на Общината, при съседи на имота по документ за собственост: от две страни – улици, общински имот и фондация „Ендокринни тумори“, съседи на имота по скица: от изток – общински имот и улица, от запад – улица „Солун“, от север – общински място и от юг – УПИ ІV и общински имот и съседи на офис №5: от изток – вътрешен двор, от запад – улица, от север – офис №6, от юг – Апартамент №3Г, отдолу – офис №1 и отгоре – офис №9, ВЕДНО със съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

 

Начална цена 30 845лв./тридесет хиляди осемстотин четиридесет и пет лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.4294.1.28, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, четири хиляди двеста деветдесет и четири, точка, едно, точка, двадесет и осем/, Предназначение: За офис, Брой нива на обекта: 1, с площ: 42,57кв.м., ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 17395.501.4294, в сграда: 17395.501.4294.1, по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев. Прилежащи части: Съответните ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 17395.501.4294.1.27; 17395.501.4294.1.29, Под обекта: 17395.501.4294.1.32; 17395.501.4294.1.33, Над обекта: 17395.501.4294.1.23; 17395.501.4294.1.24

Административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Паул Ленц“ №2, ет.3, обект 7

Описание по стар идентификатор: ОФИС №7 със застроена площ от 42,57кв.м., находящ се на трети етаж от жилищна сграда с офиси и магазини, построена в УПИ ІІІ, пл.№4294, квартал 97а, по сега действащия план на гр. Гоце Делчев с площ за имота от 1 038,00кв.м., утвърден със Заповеди №32/1992г. И №1544/1998г. На кмета на Общината, при съседи на имота по документ за собственост: от две страни – улици, общински имот и фондация „Ендокринни тумори“, съседи на имота по скица: от изток – общински имот и улица, от запад – улица „Солун“, от север – общински място и от юг – УПИ ІV и общински имот и съседи на офис №7: от изток – офис №8, от запад – офис №6, от север – улица, от юг – коридор, отдолу – офис №3 и отгоре – офис №11, ВЕДНО със съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

 

Начална цена 21 569лв./двадесет и една хиляди петстотин шестдесет и девет лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.4294.1.35, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, четири хиляди двеста деветдесет и четири, точка, едно, точка, тридесет и пет/, Предназначение: За офис, Брой нива на обекта: 1, с площ: 56,53кв.м., ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 17395.501.4294, в сграда: 17395.501.4294.1, по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев. Прилежащи части: Съответните ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 17395.501.4294.1.34; 17395.501.4294.1.36, Под обекта: 17395.501.4294.1.44; 17395.501.4294.1.45, Над обекта: 17395.501.4294.30

Административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Паул Ленц“ №2, ет.2, обект 12

Описание по стар идентификатор: ОФИС №12 със застроена площ от 56,53кв.м., находящ се на втори етаж от жилищна сграда с офиси и магазини, построена в УПИ ІІІ, пл.№4294, квартал 97а, по сега действащия план на гр. Гоце Делчев с площ за имота от 1 038,00кв.м., утвърден със Заповеди №32/1992г. И №1544/1998г. На кмета на Общината, при съседи на имота по документ за собственост: от две страни – улици, общински имот и фондация „Ендокринни тумори“, съседи на имота по скица: от изток – общински имот и улица, от запад – улица „Солун“, от север – общински място и от юг – УПИ ІV и общински имот и съседи на офис №12: от изток – улица, от запад – стълбищна клетка, от север – улица, от юг – козметичен салон, отдолу – магазин №10 и отгоре – зъболекарски кабинет, ВЕДНО със съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

 

Начална цена 31 642лв./тридесет и една хиляди шестстотин четиридесет и два лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

Забележка: Гореописаните самостоятелни обекти са изградени в пететажна жилищна сграда с офиси и магазини. За страдата е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №294 от 29.12.2005г. издадено от Общ. Гоце Делчев.

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№1360 от 10.05.2008г., акт 139, том І; 2.Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№1787 от 20.04.2018г., акт 126, том І; 3. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№2328 от 30.09.2009г., акт 105, том І; 4. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№3539 от 15.08.2018г., акт 82, том І; 5. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№3552 от 16.08.2018г., акт 86, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от 9.00часа на 15.10.2019г. до 17.00часа на 15.11.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД,IBAN:BG51FINV91507115055035, BICFINVBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 18.11.2019г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача „СТРОЙМЕТАЛ“ ЕООД, Представлявано от: КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ПАДАРСКИ, стел. за призоваване: 0876/977460, на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Паул Ленц“ №2.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ