ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ГОСТИ И ТУРИЗЪМ

Дата на публикуване: 07.06.2021 г. в 16:09 ч.

ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ГОСТИ И ТУРИЗЪМ - 1
Начална цена:
125451.00 лв.

Номер на публична продан:
0000929

Номер на изпълнително дело:
20187010400049

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Туховища

Площ:
770.00 кв.м.

Срок:
от 08.06.2021 до 08.07.2021

Дата на отваряне:
09.07.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-49-18-08.06.2021-08.07.2021-10.pdf

ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ГОСТИ И ТУРИЗЪМ - 2
ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ГОСТИ И ТУРИЗЪМ - 3
ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ГОСТИ И ТУРИЗЪМ - 4
ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ГОСТИ И ТУРИЗЪМ - 5
ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ГОСТИ И ТУРИЗЪМ - 6
ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ГОСТИ И ТУРИЗЪМ - 7
ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ГОСТИ И ТУРИЗЪМ - 8
ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ГОСТИ И ТУРИЗЪМ - 9
ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ГОСТИ И ТУРИЗЪМ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20187010400049НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:„ЗЮДРИЙМ“ ЕООД с ЕИК: 201369785.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, съставляващ по сега действащия дворищно – регулационен план на с. Туховища, общ. Сатовча, област Благоевград, утвърден със Заповед №241/1984г. и Заповед №445/2010г., парцел I /първи/, отреден за имоти с планоснимачни номера №255 и пл.№256, от квартал 33, с площ за парцела от 770,00 кв.м., при съседи за парцела: от изток – УПИ парцел II на наследниците на Азис Кехайов, от запад и от север – улица и от юг – УПИ парцел X на Мехмед Летифов, ВЕДНО с построената в имота КЪЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ГОСТИ И ТУРИЗЪМ – с. Туховища, УПИ I – 255, 256; кв.33, с. Туховища, общ. Сатовча, област Благоевград, застроена площ – 109,45кв.м., разгъната застроена площ – 354,72кв.м., първи етаж К +0,00 с площ 109,45кв.м. и включва следните помещения: механа, стълбищна клетка, преддверие, баня, кабинет и складово помещение; Втори етаж К +3,00 с площ от 115,71кв.м. и включва следните помещения: 4 спални, 2 бани, стълбищна клетка, антре и голям покрит чардак; Трети етаж К +5.85 с площ от 129.56кв.м. включва следните помещения: 4 спални със самостоятелни санитарни помещения, стълбищна клетка, антре и два балкона.

Административен адрес: с. Туховища, общ. Сатовча, област Благоевград

Забележка: Сградата е триетажна, масивна. В сградата има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №4 от 05.06.2015г. на гл. арх. на Общ. Сатовча. На първо ниво сградата се състои от: трапезария, кухня, котелно, тоалетна и коридор. На второ ниво сградата се състои от: четири самостоятелни стаи, три от които са с обща баня с тоалетна с достъп от предверието, а четвъртата стая находяща се в северозападната част на сградата е със самостоятелна баня с тоалетна и тераса от северната страна на сградата с достъп от предверието. На трето ниво сградата се състои от: четири самостоятелни стаи с баня и тоалетна към всяка, предверие и тераса от северната и частично от източната и западната част на сградата с достъп от четирите стаи. Сградата е в много добро общо състояние без видими дефекти.

 

Начална цена 125 451лв./сто двадесет и пет хиляди четиристотин петдесет и един лева/

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№793 от 20.02.2018г., акт 17, том І; 2. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№548 от 23.02.2016г., акт 59, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от 9.00часа на 08.06.2021г. до 17.00часа на 08.07.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 09.07.2021г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача „ЗЮДРИЙМ“ ЕООД, чрез представителя ЗЮЛКЕРА РЕСИМОВА АРИФОВА, с тел за призоваване: 0895/000176, на адрес: с. Туховища, общ. Сатовча.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ