ПРОДАЖБА НА 7/288 ИД.Ч. ОТ 2 БРОЯ НИВИ

Дата на публикуване: 17.12.2018 г. в 13:44 ч.

Няма изображение
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000930

Номер на изпълнително дело:
20167010400286

Вид на имота:
Земеделска земя

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
м. "Сухия бунар"

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 16.11.2018 до 17.12.2018

Дата на отваряне:
18.12.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-286-16-16.11.2018-17.12.2018-1.pdf

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20167010400286НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ СТОЯНОВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

I).7/288(седем върху двеста осемдесет и осем) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ,представляващ: Нива, с площ 2005кв.м. с идентификатор №04279.32.23, ЕКАТТЕ 04279, в кадастрален район: 32, по кадастралната карта на гр. Благоевград, трайно предназначение на територията: Земеделска, Стар идентификатор: няма, Номер по преходен план: 032023, Съседи: 04279.32.22, 04279.32.47, 04279.32.24, 04279.32.25, 04279.32.26, 04279.32.46.

Адрес: гр. Благоевград, местност „Сухия бунар“ - Ш.54

Подробно описание на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №04279.32.23:

Поземленият имот е с почти правилна форма, без денивелация. По имотни граници същият не е ограничен и няма изградени трайни огради. От юг имотът граничи с черен път. Същият е необработваем.  В близост до имота няма ел.и ВиК мрежи. Същият се намира на около 1250м. северно от пътя свързващ гр. Благоевград със с. Покровник. Достъпът се осъществява по черен път.

Начална цена 842лв./осемстотин четиридесет и два лева./

 

II). 7/288(седем върху двеста осемдесет и осем) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ,представляващ: Нива, с площ 4001 кв.м. с идентификатор №04279.32.32, ЕКАТТЕ 04279, в кадастрален район: 32, по кадастралната карта на гр.Благоевград, трайно предназначение на територията: Земеделска, Стар идентификатор: няма, Номер по преходен план: 032032, Съседи: 04279.32.47, 04279.32.33, 04279.32.31, 04279.32.44; Адрес: гр. Благоевград, местност „Сухия бунар“ - Ш.54

Подробно описание на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №04279.32.32:

Поземленият имот е с правилна форма, без денивелация. По имотни граници същият не е ограничен и няма изградени трайни огради. От юг и от запад имотът граничи с черен път. Същият е необработваем.  В близост до имота няма ел.и ВиК мрежи. Същият се намира на около 1250м. северно от пътя свързващ гр. Благоевград със с. Покровник. Достъпът се осъществява по черен път.

Начална цена 1 630лв./хиляда шестстотин и тридесет лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1.Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3663 от 23.08.2016г., акт 9, том IІ; 2.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№1991 от 16.05.2017г., акт 94, том І; 3.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№1510 от 12.04.2016г., акт 94, том І; 4.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№1509 от 12.04.2016г., акт 93, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 16.11.2018г. до 17.00часа на 17.12.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 18.12.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, на адрес: гр. Благоевград, местност „Сухия бунар“ - Ш.54. Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ