ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Дата на публикуване: 19.11.2018 г. в 08:29 ч.

Няма изображение
Начална цена:
50266.00 лв.

Номер на публична продан:
0000931

Номер на изпълнително дело:
20137010400508

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Банско

Адрес:
ул. "Гуровица" №5

Площ:
65.10 кв.м.

Срок:
от 19.11.2018 до 19.12.2018

Дата на отваряне:
20.12.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-508-13-19.11.2018-19.12.2018-AP406-1.pdf

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010400508НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на третото лице: САЛИ АНН БЪРНС.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

АПАРТАМЕНТ № А 406 с идентификатор: 02676.175.5.2.30, находящ се в секция “А” на пети жилищен етаж, със застроена площ от 65,10кв.м., състоящ се от две спални, два дрешника, дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна и тераса, при съседи по дог. ипотека: ап.№ А 404 и ап. № А 405, при съседи по кадастрална карта: На същия етаж: 02676.175.5.2.31, Под обекта: 02676.175.5.2.22, Над обекта: 02676.175.5.2.38, ВЕДНО с 7,37%ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, равняващи се на 13,30кв.м., находящ се в секционна жилищна сграда – комплекс “ Панорама “ с обособени четири самостоятелни сгради /секции/ - “А”, “В”, “С”, “Д”, с магазини, лоби бар, ресторант, казино, конферентен блок, покрит басейн със спортно-възстановителен център, подземен паркинг и трафопост, построена и въведена в експлоатация сграда в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 02676.175.5, находящ се в местността “ Гуровица “ с №175005, ЕКАТТЕ: 02676, по плана на гр. Банско, съгласно одобрен ПУП-ПЗ за имота със Заповед 01-24 от 24.01.2006г. на кмета на общ. Банско, целият имот с площ от 5 660,00кв.м., при съседи на имота: наследници на ТОДОР МАЛЧОВ, наследници на НИКОЛА РОДИН, пасище, дере, горскостопанска територия и скала, а съгласно скица на имота: имоти с №000516; 175023; 175008; 175006; 175004; 175003; 000676; 089020;

Административен адрес: гр. Банско, ул. “ Гуровица “, №5, вх.1, ет.5, /Апартамент А 406/

 

Начална цена 50 266лв. /петдесет хиляди двеста шестдесет и шест лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№5101 от 16.06.2008г., акт 104, том ІІ; 2. Цесия, с цесионер „Армеец“ ЕООД, вписана в службата по вписвания гр. Разлог; 3.Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№22922 от 05.07.2013г., акт 179, том IIІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 19.11.2018г. до 17.00часа на 19.12.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 20.12.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с Давит Гаспарян с тел за връзка: 0877/105555, Арутюн Овсепян с тел за връзка: 0878/105555, Милчо Иванов Бенин с тел. за връзка: 0887/909201, на адрес: гр. Банско, м. „Гуровица“, комплекс „Панорама“.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ