ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Дата на публикуване: 07.01.2019 г. в 10:22 ч.

Няма изображение
Начална цена:
16380.00 лв.

Номер на публична продан:
0000932

Номер на изпълнително дело:
20127010400651

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Белица

Адрес:
ул. "Никола Вапцаров" №26, вх.А, ет.1, ап.2

Площ:
65.87 кв.м.

Срок:
от 07.12.2018 до 07.01.2019

Дата на отваряне:
08.01.2019 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-651-12-07.12.2018-07.01.2019-1-IMOT 1.2.pdf

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20127010400651 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на третите лица: МАРИО ЛЮБОМИРОВ ПОПОВ и ЦВЕТЕЛИНА ЛЮБОМИРОВА ПОПОВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

1/2(една втора)идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №03504.402.465.1.2, находящ се в гр. Белица, община Белица, област Благоевград по кадастралната карта и кадстралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-53/01.04.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на самостоятелния обект: гр. Белица, ул. „Никола Вапцаров“ №26, вх.А, етаж 1, ап.2, самостоятелният обект се намира в сграда 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор №03504.402.465, предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива на обекта – 1, с площ от 65.87 кв.м., с прилежащите мазе №2, с площ 7.01 кв.м.; ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 5.85 кв.м., както и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот, равняващи се на 71.72 кв.м., при съседи на самостоятелния обект: на същия етаж имот с идентификатор №03504.402.465.1.1, под обекта – няма, и над обекта – 03504.402.465.1.4, представляващ съгласно документ за собственост АПАРТАМЕНТ №2, находящ се на 1 етаж, вх.А, построен върху държавна земя в парцел I, кв. 52 на улица „Никола Вапцаров“ №26, гр. Белица, състоящ се от две стаи и кухня, със застроена площ 65.87 кв.м., при съседи: изток – Верка Чонкова, запад – Невена Крълева, отгоре – Мария Апостолова, отдолу – гараж, с прилежащите мазе №2, с площ от 7.01 кв.м., при съседи - Стоян Зотев; ведно със съответните идеални части на сградата, равняващи се на 5.85 кв.м., както и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот, равняващи се на 71.72 кв.м.

Административен адрес: гр. Белица, ул. „Никола Вапцаров“ №26, вх.А, етаж 1, ап.2

 

Начална цена 16 380лв. /шестнадесет хиляди триста и осемдесет лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№325 от 01.02.2016г., акт 48, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 07.12.2018г. до 17.00часа на 07.01.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 08.01.2019г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПОПОВА с тел. за призоваване: 0886/955340,чрезтретото лице ИРИНА АСЕНОВА БАНКОВА с тел. за връзка: 0885/691253, на адрес: гр. Белица, ул. „Никола Вапцаров“ №26, вх.А, етаж 1, ап.2.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ