ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Дата на публикуване: 26.06.2021 г. в 15:36 ч.

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 1
Начална цена:
21784.00 лв.

Номер на публична продан:
0000934

Номер на изпълнително дело:
20177010400493

Вид на имота:
Двустаен апартамент

Местоположение:
Гоце Делчев

Адрес:
ж.к. "Дунав" №22, ет.6, ап.17

Площ:
40.49 кв.м.

Срок:
от 28.06.2021 до 28.07.2021

Дата на отваряне:
29.07.2020 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-493-17-28.06.2021-28.07.2021-2 SLED PREKR.pdf

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 2
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 3
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 4
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 5
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 6
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 7
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 8
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 9
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20177010400493НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: КРЪСТАНА ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА и ипотекарния длъжник:КОСТАДИН СТОЯНОВ СТАНКОВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.3182.7.17/седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди сто осемдесет и две, точка, седем, точка, седемнадесет/, представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 40,49кв.м. ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 17395.501.3182, в сграда: 17395.501.3182, по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 17395.501.3182.7.16; 17395.501.3182.7.18, Под обекта: 17395.501.3182.7.14, Над обекта: няма

Административен адрес: гр. Гоце Делчев, ж.к. "Дунав" №22, ет.6, ап.17

Описание по стар идентификатор: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ №17, на шести етаж от жилищен блок №22, находящ се в жилищен комплекс „Дунав“, гр. Гоце Делчев, построен на основание отстъпено право на строеж върху държавен Урегулиран поземлен имот – парцел ІV, квартал 177, по плана на гр. Гоце Делчев, състоящ се от една стая и кухня, със застроена площ от 39,70кв.м., ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №17 и ВЕДНО с 3,5813%ид.ч. от общите части на сградата и 3,5813%ид.ч. от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: изток – апартамент №16, запад – апартамент №18, север – стълбище, юг – двор, отдолу – апартамент №14, отгоре – покрив и съседи на избеното помещение: изток – блок №21, запад – коридор, север – паркинг, юг – мазе №18, отгоре – апартамент №1

 

Начална цена 21 784лв./двадесет и една хиляди седемстотин осемдесет и четири лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1.Законна ипотека, вписана с вх.рег.№855 от 27.04.2004г., акт №12, том І и Подновяване/новиране/ на Законна ипотека вписана с вх.рег.№1187 от 22.04.2014г., акт №49, том І, в сл. по вписванията гр. Гоце Делчев; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№6780/12.12.2017г., акт 105, том І; 3.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№3154 от 14.09.2015г., акт 130, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от 9.00часа на 28.06.2021г. до 17.00часа на 28.07.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 29.07.2021г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача КРЪСТАНА ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА c тел. за призоваване: 0892/907858, чрез третото лице ЗЛАТКО БОЯНОВ АНГЕЛОВ, на адрес: гр. Гоце Делчев, ж.к. "Дунав" №22, ет.6, ап.17.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ