ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА

Дата на публикуване: 14.03.2019 г. в 15:11 ч.

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - 1
Начална цена:
63050.00 лв.

Номер на публична продан:
0000935

Номер на изпълнително дело:
20147010400263

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Поленица

Адрес:
общ. Сандански

Площ:
600.00 кв.м.

Срок:
от 15.03.2019 до 15.04.2019

Дата на отваряне:
16.04.2019 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-263-14-15.03.2019-15.04.2019-2.pdf

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - 2
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - 3
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - 4
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - 5
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - 6
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - 7
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - 8
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - 9
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20147010400263 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: ИВАН КИРИЛОВ ЯНКОВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ– ІХ, отреден за имот с планоснимачен №181, квартал 18, целият с площ от 600,00кв.м., по действащия регулационен план на село Поленица, Община Сандански, одобрен със Заповед №937/1983г., който имот е идентичен н УПИ VІІІ, квартал 20 по стария план на селото, при граници и съседи: улица, улица, УПИ Х – 197, УПИ VІІІ – 180, ВЕДНО с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с разгъната застроена площ от 180,00 кв.м. Адрес на имота: с. Поленица, Община Сандански

Забележка: Сградата е двуетажна без колони. В първия етаж се влиза директно от имота и се състои от входно антре, кухня, спалня и склад. Под стълбището за втория етаж е изградена тоалетна без мазилка и без настилка. По външно стълбище се стига до втория етаж, който се състои от входно антре, три стаи, сервизен възел – мокро помещение, тоалетна и баня. Всички врати на помещенията са дървени. Покривът на сградата е скатен, дървен, покрит с керемиди. Фасада – неизмазана. Сградата е в задоволително състояние.

 

Начална цена 63 050лв./шестдесет и три хиляди и петдесет лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№1575 от 26.05.2008г., акт 15, том ІІ; 2. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№969 от 14.05.2018г., акт 172, том І; 3. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№1395 от 27.06.2014г., акт 109, том І; 4. Декларация за отказ от право на ползване, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№1593 от 27.05.2008г., акт 155, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 15.03.2019г. до 17.00часа на 15.04.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 16.04.2019г. от 13.00часа в сградата на Районен съд - гр. САНДАНСКИ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ИВАН КИРИЛОВ ЯНКОВ с телефон за връзка 0897/091855, 0895/598870, на адрес: с. Поленица, Община Сандански.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ