ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ - ДВОРНО МЯСТО ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА МАСИВНИ СГРАДИ - СКЛАД И ЦЕХ ЗА МЕБЕЛИ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Дата на публикуване: 11.06.2019 г. в 15:01 ч.

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ - ДВОРНО МЯСТО ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА МАСИВНИ СГРАДИ - СКЛАД И ЦЕХ ЗА МЕБЕЛИ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 1
Начална цена:
504000.00 лв.

Номер на публична продан:
0000936

Номер на изпълнително дело:
20187010400452

Вид на имота:
Производствен имот

Местоположение:
Баня

Адрес:
общ. Разлог

Площ:
10600.00 кв.м.

Срок:
от 27.05.2019 до 27.06.2019

Дата на отваряне:
28.06.2019 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-452-18-27.05.2019-27.06.2019-3.pdf

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ - ДВОРНО МЯСТО ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА МАСИВНИ СГРАДИ - СКЛАД И ЦЕХ ЗА МЕБЕЛИ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 2

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20187010400452 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: „ХИДРОПАРК 2011“ ЕООД с ЕИК:201617661.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

ДВОРНО МЯСТО, представляващо УПИ, трайно предназначен за производствени нужди, целият с площ по скица от 10 600кв.м., обособен като парцел ІІ - втори, в кв.22, по плана на с. Баня, община Разлог, заедно с находящите се върху гореописаното дворно място постройки: МАСИВНА СГРАДА – СКЛАД, със застроена площ от 536 кв.м., МАСИВНА СГРАДА – СКЛАД, със застроена от 660 кв.м. и МАСИВНА СГРАДА - ЦЕХ ЗА МЕБЕЛИ, със застроена площ от 700кв.м., които по предходен акт за собственост представляват – СТОПАНСКА СГРАДА /ТЕЛЧАРНИК/ с площ от 536кв.м., СТОПАНСКА СГРАДА /ТЕЛЧАРНИК/ №4 с площ от 660 кв.м., СТОПАНСКА СГРАДА /ТЕЛЧАРНИК/ №5 с площ 700кв.м.

 

Обща начална цена на имотите 504 000лв./петстотин и четири хиляди лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№749 от 14.03.2014г., акт 28, том І; 2. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3602 от 28.08.2015г., акт 4, том ІV; 3. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№85 от 13.01.2017г., акт 12, том І; 4. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№1210 от 05.04.2017г., акт 27, том ІI; 5. Възбрана, наложена от НАП, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2823 от 06.07.2018г., акт 175, том I; 6. Постановен отказ, вписана в службата по вписвания гр. Разлог от 18.10.2016г.

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 27.05.2019г. до 17.00часа на 27.06.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 28.06.2019г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ВИТАЛИЙ ПЕТРОВИЧ ЗОЛОТАРЬОВ, с тел. за връзка: 0896/226297, 0888/783145 на адрес: с. Баня, община Разлог.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ