ПРОДАЖБА НА МАСИВАН ЖИЛИЩНА СГРАДА - ДВУЕТАЖНА КЪЩА

Дата на публикуване: 07.01.2019 г. в 16:40 ч.

Няма изображение
Начална цена:
26414.00 лв.

Номер на публична продан:
0000937

Номер на изпълнително дело:
20127010400367

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Крупник

Площ:
214.20 кв.м.

Срок:
от 08.01.2019 до 08.02.2019

Дата на отваряне:
11.02.2019 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-367-12-08.01.2019-08.02.2019-1.pdf

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20127010400367 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ собственост на ипотекарните длъжници:ИВАНКА СИМЕОНОВА ЧАКАЛСКА, ДИМИТЪР КИРИЛОВ ЧАКАЛСКИ, ЙОСИФ КИРИЛОВ ЧАКАЛСКИ, МАРИЯ КИРИЛОВА ЧАКАЛСКА.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена в УПИ ІХ/девети/, квартал 45/четиридесет и пети/, по плана на с. Крупник, общ. Симитли, съгласно Заповед №70/14.04.1988г., за отстъпено право на строеж, издадено от ОБНС – Симитли, Договор за отстъпено право на строеж върху държавна земя от 14.04.1988г., Разрешение за строеж №74 от 29.06.1990г.,издадено от ОБНС – Симитли и архитектурен проект, одобрен на 29.06.1990г. от Главния архитект на ОБНС – Симитли, с РЗП 214,20кв.м., състояща се от:

-Първи етаж, състоящ се от трапезария с кухненски бокс, хол, спалня, преходна от хола, коридор и гараж, и баня и тоалетна под стълбищната клетка;

-Втори етаж, състоящ се от коридор, три спални, трапезария с кухненски бокс и баня с тоалетна и три тераси., ВЕДНО с правото на строеж върху мястото.

Административен адрес: с. Крупник, общ. Симитли

 

Подробно описание на имота:

СГРАДАТА е построена в УПИ ІХ, общинско, квартал 45, по плана на село Крупник, при съседи на имота: улица, УПИ VІ, УПИ VІІІ с пл.№339 и пл№546, УПИ VІІ с пл.№337, УПИ ХV, УПИ ХІV, УПИ ХІІІ и УПИ Х, същата е изградена съгласно Договор за отстъпено право на строеж върху държавна земя от 14.04.1988г., Заповед за отстъпено право на строеж №70/14.04.1988г. и Разрешение за строеж №74 от 29.06.1990г.,издадено от ОБНС – Симитли, по данни на длъжника сградата е завършена през 1996г., същата е двуетажна масивна със стоманобетонни греди, колони и плачи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с керемиди. Външните стени са на тухлена зидария. Стълбищната клетка е стоманобетонна двураменна с под – теракот, стени и таван варова мазилка и постно боядисване. Няма монтиран парапет. Входа врата – алуминиева.

Първи етаж се състои от, трапезария с кухненски бокс, хол, спалня, преходна от хола, коридор и гараж, и баня и тоалетна под стълбищната клетка. Трапезарията и кухненския бокс е с под – теракот, стени – варова мазилка и постна боя, частично фаянс в бокса, таван – варова мазилка и постна боя. В бокса има изградена бетонна мивка, облицована с фаянс. Коридорът и хола са без преграда стена и са с под – теракот, стени и таван – варова мазилка и постна боя, спалнята е с под – дървено дюшеме, стени и таван – варова мазилка и посно боядисване. Гаража е с вътрешна врата откъм коридора и е с под – циментова замазка, стени таван – варова мазилка. Гаражна врата от винкелови профили и дървени пана. Банята с тоалетна е с под теракот, стени – фаянс, таван – варова мазилка.

 

 

 

Втори етаж се състои от коридор, три спални, трапезария с кухненски бокс и баня с тоалетна и три тераси към две от спалните от североизток и към трапезарията от югозапад. Трите спални са с под – дървено дюшеме, стени таван – варова мазилка и постна боя. Трапезарията с кухненски бокс е незавършена и е с под – бетонна плоча, стени и таван – варова мазилка, частично по стени в кухненски бокс – тухлена зидария. Коридорът е с под – теракот, стени и таван – варова мазилка и постна боя. Банята с тоалетна е с под – теракот, стени – фаянс, таван – шпакловка и латекс. Трите тераси са с под – бетонна плоча, стени – тухлена зидария, без изграден парапет.

Вътрешни врати – дървени, на банята с тоалетна на първи етаж – алуминиева. Дограма – двукатна дървена, на банята с тоалетна на втори етаж – алуминиева. Има изградени и функциониращи Ел. и Вик инсталации. Сградата е в добро общо състояние без видими дефекти.

 

 

Начална цена 26 414лв. /двадесет и шест хиляди четиристотин и четиринадесет лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2997 от 09.08.2007г., акт 125, том ІІІ; 2. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3427 от 27.07.2017г., акт 21, том ІІІ; 3. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№1487 от 11.05.2012г., акт 131, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. Благоевград

от 9.00часа на 08.01.2019г. до 17.00часа на 08.02.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 11.02.2019г. от 13.00часа в сградата на Районен съд - гр. Благоевград.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ИВАНКА СИМЕОНОВА ЧАКАЛСКА, тел. за връзка: 0882/444854, на адрес:с. Крупник, общ. Симитли. Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ