ПРОДАЖБА НА ЛОЗЕ

Дата на публикуване: 14.01.2019 г. в 08:52 ч.

Няма изображение
Начална цена:
2582.00 лв.

Номер на публична продан:
0000938

Номер на изпълнително дело:
20187010400443

Вид на имота:
Земеделски имот

Местоположение:
Ново Кономлади

Площ:
2010.00 кв.м.

Срок:
от 14.01.2019 до 14.02.2019

Дата на отваряне:
15.02.2019 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-473-18-14.01.2019-14.02.2019-1.pdf

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20187010400443НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: “ПОЛИ БИЛД 2008“ ЕООД.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

ЛОЗЕ с площ от 2, 010дка/два декара и десет квадратни метра/, осма категория, представляващ имот №15013/петнадесет хиляди и тринадесети/ в местността „Долен Чардак“ по плана за земеразделяне в землището на с.Ново Кономлади, ЕКАТТЕ 52091, общ. Петрич, при граници и съседи на имота: имот №15029 – полски път на общински поземлен фонд – Ново Кономлади, имот №125 - канал на общински поземлен фонд – Ново Кономлади, имот №15030 – полски път на общински поземлен фонд – Ново Кономлади, имот №15012 – лозе на наследниците на Кузман Цветков Котев.

Начална цена 2 582лв. /две хиляди петстотин осемдесет и два лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№697 от 20.04.2015г., акт 55, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ПЕТРИЧ

от 9.00часа на 14.01.2019г. до 17.00часа на 14.02.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 15.02.2019г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. ПЕТРИЧ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки ден в дните на извършване на проданта, на адрес: местността „Долен Чардак“ по плана за земеразделяне в землището на с.Ново Кономлади.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ