ПРОДАЖБА НА 18 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - НИВИ

Дата на публикуване: 17.02.2019 г. в 15:48 ч.

ПРОДАЖБА НА 18 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - НИВИ - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000939

Номер на изпълнително дело:
20187010400397

Вид на имота:
Земеделски имот

Местоположение:
Петрич

Адрес:
м. "Амушева лъка"

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 22.01.2019 до 22.02.2019

Дата на отваряне:
25.02.2019 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ

ПРОДАЖБА НА 18 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - НИВИ - 2
ПРОДАЖБА НА 18 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - НИВИ - 3
ПРОДАЖБА НА 18 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - НИВИ - 4
ПРОДАЖБА НА 18 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - НИВИ - 5
ПРОДАЖБА НА 18 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - НИВИ - 6
ПРОДАЖБА НА 18 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - НИВИ - 7
ПРОДАЖБА НА 18 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - НИВИ - 8
ПРОДАЖБА НА 18 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - НИВИ - 9
ПРОДАЖБА НА 18 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - НИВИ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20187010400397 НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжниците:ДАФИНА НИКОЛОВА ПЕТРОВА и КРЪСТЬО ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1. Поземлен имот с идентификатор: 56126.3.29, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 7, с площ от 1 479,00кв.м., ЕКАТТЕ:56126, в кадастрален район: 3, по кадастралната карта на гр. Петрич. Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 003029. Съседи: 56126.501.20; 56126.3.41; 56126.3.94; 56126.3.30; 56126.3.95

Адрес на поземления имот: гр. Петрич, ул. „Неизвестна“, м. „АМУШЕВА ЛЪКА“

Начална цена 1 914лв./хиляда деветстотин и четиринадесет лева./

 

2. Поземлен имот с идентификатор: 56126.3.30, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 7, с площ от 2 804,00кв.м., ЕКАТТЕ:56126, в кадастрален район: 3, по кадастралната карта на гр. Петрич. Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 003030. Съседи: 56126.3.29; 56126.3.41; 56126.3.40; 56126.3.31; 56126.3.95

Адрес на поземления имот: гр. Петрич, ул. „Неизвестна“, м. „АМУШЕВА ЛЪКА“

Начална цена 3 628лв./три хиляди шестстотин двадесет и осем лева./

 

3. Поземлен имот с идентификатор: 56126.3.31, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 7, с площ от 2 804,00кв.м., ЕКАТТЕ:56126, в кадастрален район: 3, по кадастралната карта на гр. Петрич. Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 003031. Съседи: 56126.3.30; 56126.3.40; 56126.3.39; 56126.3.32; 56126.3.95

Адрес на поземления имот: гр. Петрич, ул. „Неизвестна“, м. „АМУШЕВА ЛЪКА“

Начална цена 3 628лв./три хиляди шестстотин двадесет и осем лева./

 

4. Поземлен имот с идентификатор: 56126.3.32, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 7, с площ от 2 799,00кв.м., ЕКАТТЕ:56126, в кадастрален район: 3, по кадастралната карта на гр. Петрич. Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 003032. Съседи: 56126.3.95; 56126.3.31; 56126.3.39; 56126.3.38; 56126.3.33

Адрес на поземления имот: гр. Петрич, ул. „Неизвестна“, м. „АМУШЕВА ЛЪКА“

Начална цена 3 622лв./три хиляди шестстотин двадесет и два лева./

 

5. Поземлен имот с идентификатор: 56126.3.33, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 7, с площ от 2 801,00кв.м., ЕКАТТЕ:56126, в кадастрален район: 3, по кадастралната карта на гр. Петрич. Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 003033. Съседи: 56126.3.95; 56126.3.32; 56126.3.38; 56126.3.37; 56126.3.34

Адрес на поземления имот: гр. Петрич, ул. „Неизвестна“, м. „АМУШЕВА ЛЪКА“

Начална цена 3 624лв./три хиляди шестстотин двадесет и четири лева./

 

6. Поземлен имот с идентификатор: 56126.3.34, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 7, с площ от 2 797,00кв.м., ЕКАТТЕ:56126, в кадастрален район: 3, по кадастралната карта на гр. Петрич. Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 003034. Съседи: 56126.3.95; 56126.3.33; 56126.3.37; 56126.3.36; 56126.3.35

Адрес на поземления имот: гр. Петрич, ул. „Неизвестна“, м. „АМУШЕВА ЛЪКА“

Начална цена 3 619лв./три хиляди шестстотин деветнадесет лева./

 

7. Поземлен имот с идентификатор: 56126.3.39, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 7, с площ от 2 800,00кв.м., ЕКАТТЕ:56126, в кадастрален район: 3, по кадастралната карта на гр. Петрич. Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 003039. Съседи: 56126.3.32; 56126.3.31; 56126.3.40; 56126.3.94; 56126.3.38

Адрес на поземления имот: гр. Петрич, ул. „Неизвестна“, м. „АМУШЕВА ЛЪКА“

Начална цена 3 623лв./три хиляди шестстотин двадесет и три лева./

8. Поземлен имот с идентификатор: 56126.3.40, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 7, с площ от 2 802,00кв.м., ЕКАТТЕ:56126, в кадастрален район: 3, по кадастралната карта на гр. Петрич. Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 003040. Съседи: 56126.3.31; 56126.3.30; 56126.3.41; 56126.3.94; 56126.3.39

Адрес на поземления имот: гр. Петрич, ул. „Неизвестна“, м. „АМУШЕВА ЛЪКА“

Начална цена 3 626лв./три хиляди шестстотин двадесет и шест лева./

 

9. Поземлен имот с идентификатор: 56126.3.41, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 7, с площ от 1 352,00кв.м., ЕКАТТЕ:56126, в кадастрален район: 3, по кадастралната карта на гр. Петрич. Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 003041. Съседи: 56126.3.30; 56126.3.29; 56126.3.94; 56126.3.40

Адрес на поземления имот: гр. Петрич, ул. „Неизвестна“, м. „АМУШЕВА ЛЪКА“

Начална цена 1 750лв./хиляда седемстотин и петдесет лева./

 

10. Поземлен имот с идентификатор: 56126.3.43, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 7, с площ от 2 765,00кв.м., ЕКАТТЕ:56126, в кадастрален район: 3, по кадастралната карта на гр. Петрич. Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 003034. Съседи: 56126.3.94; 56126.3.98; 56126.3.65; 56126.3.64; 56126.3.63; 56126.3.44; Адрес на поземления имот: гр. Петрич, ул. „Неизвестна“, м. „АМУШЕВА ЛЪКА“

Начална цена 3 578лв./три хиляди петстотин седемдесет и осем лева./

 

11. Поземлен имот с идентификатор: 56126.3.64, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 7, с площ от 2 723,00кв.м., ЕКАТТЕ:56126, в кадастрален район: 3, по кадастралната карта на гр. Петрич. Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 003064. Съседи: 56126.3.43; 56126.3.65; 56126.3.93; 56126.3.63; 56126.3.44

Адрес на поземления имот: гр. Петрич, ул. „Неизвестна“, м. „АМУШЕВА ЛЪКА“

Начална цена 3 523лв./три хиляди петстотин двадесет и три лева./

 

12. Поземлен имот с идентификатор: 56126.3.65, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 7, с площ от 2 624,00кв.м., ЕКАТТЕ:56126, в кадастрален район: 3, по кадастралната карта на гр. Петрич. Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 003065. Съседи: 56126.3.98; 56126.3.99; 56126.3.93; 56126.3.64; 56126.3.43

Адрес на поземления имот: гр. Петрич, ул. „Неизвестна“, м. „АМУШЕВА ЛЪКА“

Начална цена 3 394лв./три хиляди триста деветдесет и четири лева./

 

13. Поземлен имот с идентификатор: 56126.3.66, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 7, с площ от 1 833,00кв.м., ЕКАТТЕ:56126, в кадастрален район: 3, по кадастралната карта на гр. Петрич. Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 003066. Съседи: 56126.3.92; 56126.3.67; 56126.3.93

Адрес на поземления имот: гр. Петрич, ул. „Неизвестна“, м. „АМУШЕВА ЛЪКА“

Начална цена 2 372лв./две хиляди триста седемдесет и два лева./

 

14. Поземлен имот с идентификатор: 56126.3.67, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 7, с площ от 2 798,00кв.м., ЕКАТТЕ:56126, в кадастрален район: 3, по кадастралната карта на гр. Петрич. Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 003067. Съседи: 56126.3.66; 56126.3.92; 56126.3.91; 56126.3.68; 56126.3.93

Адрес на поземления имот: гр. Петрич, ул. „Неизвестна“, м. „АМУШЕВА ЛЪКА“

Начална цена 3 620лв./три хиляди шестстотин и двадесет лева./

 

15. Поземлен имот с идентификатор: 56126.3.68, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 7, с площ от 2 806,00кв.м., ЕКАТТЕ:56126, в кадастрален район: 3, по кадастралната карта на гр. Петрич. Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 003068. Съседи: 56126.3.67; 56126.3.91; 56126.3.90; 56126.3.89; 56126.3.69; 56126.3.93; Адрес на поземления имот: гр. Петрич, ул. „Неизвестна“, м. „АМУШЕВА ЛЪКА“

Начална цена 3 630лв./три хиляди шестстотин и тридесет лева./

 

16. Поземлен имот с идентификатор: 56126.3.90, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 7, с площ от 2 798,00кв.м., ЕКАТТЕ:56126, в кадастрален район: 3, по кадастралната карта на гр. Петрич. Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 003090. Съседи: 56126.3.68; 56126.3.91; 56126.51.628; 56126.3.89; 56126.3.69

Адрес на поземления имот: гр. Петрич, ул. „Неизвестна“, м. „АМУШЕВА ЛЪКА“

Начална цена 3 620лв./три хиляди шестстотин и двадесет лева./

 

17. Поземлен имот с идентификатор: 56126.3.91, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 7, с площ от 2 801,00кв.м., ЕКАТТЕ:56126, в кадастрален район: 3, по кадастралната карта на гр. Петрич. Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 003091. Съседи: 56126.3.67; 56126.3.92; 56126.51.628; 56126.3.90; 56126.3.68

Адрес на поземления имот: гр. Петрич, ул. „Неизвестна“, м. „АМУШЕВА ЛЪКА“

Начална цена 3 624лв./три хиляди шестстотин двадесет и четири лева./

 

18. Поземлен имот с идентификатор: 56126.3.92, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 7, с площ от 2 896,00кв.м., ЕКАТТЕ:56126, в кадастрален район: 3, по кадастралната карта на гр. Петрич. Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 003092. Съседи: 56126.3.66; 56126.51.628; 56126.3.391; 56126.3.93; 56126.3.67

Адрес на поземления имот: гр. Петрич, ул. „Неизвестна“, м. „АМУШЕВА ЛЪКА“

Начална цена 3 746лв./три хиляди седемстотин четиридесет и шест лева./

 

Забележка:Гореописаните имоти са включени в общ масив, граничещ от юг с дигата на река „Струмешница”. Достъпът до същия се осъществява по черен път изграден върху дигата. Масивът се намира на около един километър източно от село Кавракирово.

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№1684 от 07.08.2018г., акт 92, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ПЕТРИЧ

от 9.00часа на 22.01.2019г. до 17.00часа на 22.02.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД,IBAN:BG51FINV91507115055035, BICFINVBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 25.02.2019г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. ПЕТРИЧ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, на адрес: по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ