ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Дата на публикуване: 17.02.2019 г. в 16:10 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 1
Начална цена:
7630.00 лв.

Номер на публична продан:
0000944

Номер на изпълнително дело:
20127010400651

Вид на имота:
Двустаен апартамент

Местоположение:
Белица

Площ:
51.22 кв.м.

Срок:
от 12.02.2019 до 12.03.2019

Дата на отваряне:
13.03.2019 г. в 11:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-651-12-12.02.2019-12.03.2019-IMOT 1.4-1.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 2
ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 3
ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 4
ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 5
ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 6
ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 7
ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 8
ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 9
ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20127010400651 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на третoтo лицe: МАРИО ЛЮБОМИРОВ ПОПОВ,който е придобил имота от длъжника по изп. дело: ЛЮБОМИР БОРИСОВ ПОПОВ и съпругата му недлъжник: МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПОПОВА.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

1/4(една четвърт)идеална част отСАМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 03504.401.1418.1.4, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 51.22кв.м., ЕКАТТЕ: 03504, в кадастрален район: 401, в поземлен имот: 03504.401.1418, в сграда: 03504.401.1418.1, по кадастралната карта на гр. Белица. Прилежащи части: Мазе №4 – 21.06 кв.м.; тав.помещение 4 – 13.03 кв.м.; 4.25 кв.м. идеални общи части на сградата и 55.47 кв.м. право на строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 03504.401.1418.1.3; 03504.401.1418.1.5, Под обекта: 03504.401.1418.1.13, Над обекта: 03504.401.1418.1.9

Административен адрес: гр. Белица, ул. “ Владимир Поптомов “, №95, вх.А, ет.2, ап.4

Описание по стар идентификатор: 1/4(една четвърт)идеална част отАПАРТАМЕНТ №4 /четири/, находящ се на 2 /втори/ етаж от сграда, вх.А, построен върху държавна земя, кв. 34, на улица „Владимир Поптомов“ №95 (двадесет и пет), гр. Белица, състоящ се от стая и кухня, със застроена площ 51.22 кв.м.(петдесет и едно цяло и двадесет и две стотни квадратни метра), с прилежащите мазе №4 /четири/, с полезна площ 21.06 кв.м. /двадесет и едно цяло и шест стотни квадратни метра/; таванско помещение №4 /четири/, с полезна площ 13.03 кв.м. /тринадесет цяло и три стотни квадратни метра/, ведно със съответните идеални части на сградата, равняващи се на 4.25 кв.м. /четири цяло и двадесет и пет стотни квадратни метра/, както и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот, равняващи се на 55,47 кв.м. /петдесет и пет цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра/, при съседи на жилището: Павел Г. Генев, отгоре – Нина Вълева; отдолу – магазин; на избеното помещение – гараж за общо ползване, общо помещение; на таванското помещение – Павел Г. Генев, свободно пространство.

 

Начална цена 7 630лв. /седем хиляди шестстотин и тридесет лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4099 от 04.10.2012г., акт 17, том VIІ; 2. Поправка на Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№1016 от 25.03.2016г., акт 126, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 12.02.2019г. до 17.00часа на 12.03.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 13.03.2019г. от 11.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПОПОВА с тел. за призоваване: 0886/955340,чрезтретото лице ИРИНА АСЕНОВА БАНКОВА с тел. за връзка: 0885/691253, на адрес: гр. Белица, ул. “ Владимир Поптомов “, №95, вх.А, ет.2, ап.4.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ