ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

Дата на публикуване: 09.04.2019 г. в 16:54 ч.

ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - 1
Начална цена:
65474.00 лв.

Номер на публична продан:
0000947

Номер на изпълнително дело:
20137010400440

Вид на имота:
Парцел

Местоположение:
Гоце Делчев

Адрес:
ул. "Панаирска ливада"

Площ:
1598.00 кв.м.

Срок:
от 10.04.2019 до 10.05.2019

Дата на отваряне:
13.05.2019 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-440-13-10.04.2019-10.05.2019-POZEMLEN IMOT PANAIRSKA LIVADA.pdf

ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - 2
ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - 3
ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - 4
ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - 5
ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - 6

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010400440 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:СТОЙЧО ТЕМЕЛКОВ ТЕМЕЛКОВ и ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ТЕМЕЛКОВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 17395.501.2230 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди двеста и тридесет/, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид производство, складов обект, с площ от 1 598,00кв.м., ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев. Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2230, Квартал: 249, парцел: ІV, Съседи: 17395.501.9200; 17395.501.2217; 17395.49.12; 17395.49.81; 17395.501.2231;

Адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. „Панаирска ливада/ района на стопански двор

Описание по стар идентификатор: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел IV с планоснимачен номер 4060 от квартал 249 по сега действащия подробен устройствен план на град Гоце Делчев, обл. Благоевград, утвърден със заповед №296/1994г. на Кмета на Общината, с площ на целия имот от 1461,00кв.м., с деклариран адрес: гр.Гоце Делчев, ул. „Панаирска ливада”, при съседи на имота по скица изх. №986/28.09.2006г., издадена от Община – Гоце Делчев: от изток – парцел V, собственост на Иван Хаджиев и от три страни – улици, ВЕДНО с всички приращения и подобрения върху имота съгласно чл.92 ЗС.

Поземления имот е с неправилна форма, с денивелация – посока юг. По имотна граница от изток е изградена ограда от телена мрежа, частично на метални колци, частично циментови колци. В непосредствена близост до имота има Ел. и ВиК мрежи. Същият е незастроен. Достъпът до имота се осъществява по черен път от южната му страна. Същият се намира в района на стопански двор и е с адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Панаирска ливада”

 

Начална цена 65 474лв./шестдесет и пет хиляди четиристотин седемдесет и четири лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№3251 от 23.11.2006г., акт 82, том ІІ; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№2149 от 17.05.2013г., акт 73, том І; 3.Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№4478 от 15.11.2016г., акт 78, том ІІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от 9.00часа на 10.04.2019г. до 17.00часа на 10.05.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД,IBAN:BG51FINV91507115055035, BIC FINVBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 13.05.2019г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ТЕМЕЛКО СТОЙЧЕВ ТЕМЕЛКОВ с ЕГН: 7707150103 с адрес: гр. Гоце Делчев, бул. “Гоце Делчев“, №46, тел. за призоваване: 0890/171515, на адрес: гр. Гоце Делчев, пл. “Гоце Делчев“, №46.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ