ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДВА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА

Дата на публикуване: 09.04.2019 г. в 17:06 ч.

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДВА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА - 1
Начална цена:
25184.00 лв.

Номер на публична продан:
0000948

Номер на изпълнително дело:
20137010400440

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Гоце Делчев

Адрес:
бул. "Гоце Делчев" №46

Площ:
546.00 кв.м.

Срок:
от 10.04.2019 до 10.05.2019

Дата на отваряне:
13.05.2019 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-440-13-10.04.2019-10.05.2019-UPI I KUSHTA-1.pdf

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДВА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА - 2
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДВА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА - 3
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДВА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА - 4
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДВА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА - 5
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДВА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА - 6
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДВА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА - 7
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДВА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА - 8
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДВА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА - 9
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДВА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010400440 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:СТОЙЧО ТЕМЕЛКОВ ТЕМЕЛКОВ и ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ТЕМЕЛКОВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

I).1/2(една втора)идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 17395.501.587/седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, петстотин осемдесет и седем/, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./ с площ от 546,00кв.м., ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев. Номер по предходен план: 587, Квартал: 182, парцел: VІ;Съседи:17395.501.586; 17395.501.577; 17395.501.576; 17395.501.575; 17395.501.588; 17395.501.9444;

Адрес на имота: гр. Гоце Делчев, бул. “Гоце Делчев“, №46

Описание по стар идентификатор: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел VІ, имот с пл.№587, квартал 182, по плана на гр. Гоце Делчев, одобрен със Заповед№ 32/1992г. с площ за парцела от 540,00кв.м., при съседи: изток – УПИ VІІ, запад – УПИ V, север – улица, юг – УПИ ХХІV

Подробно описание на Поземлен имот с идентификатор: 17395.501.587: Поземления имот е с почти правилна форма с лека денивелация – посока север. От север по имотна граница е изградена ограда от бетонни ивични основи на Н=0,60м. и метална ажурна ограда. В незастроената част от изток по имотна граница е изградена плътна ограда на Н=2,00м. от запад в незастроената част е изградена телена ограда на циментови колци, и от юг е изградена, частично плътна тухлена ограда на Н=1,80м., частично остъклен Парник на метална конструкция в лошо състояние. Незастроената част от север и частично от юг – имота е застлан с каменни плочи. В имота е изградена бетонна подпорна стена и бетонна обслужваща алея, частично имота е обработваем. В имота има Ел. и ВиК мрежи. В същия са изградени три масивни сгради, а именно: двуетажна жилищна сграда и гараж, които не се предмет на настоящия опис и двуетажна жилищна сграда изградена на сключено застрояване с гаража, която е предмет на описа. Поземления имот се намира в широк център на гр. Гоце Делчев в район с напълно изградена инженерна инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен с жилищни и промишлени сгради. Парцела е в непосредствена близост през улица със завода за ципове.

 

II). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТв сграда с идентификатор: 17395.501.587.2.1 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, петстотин осемдесет и седем, точка две, точка, едно/, Предназначение Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ: 50,00кв.м., ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 17395.501.587, в сграда: 17395.501.587.2, с площ от 55,00кв.м., брой етажи:2, Предназначение : Жилищна сграда – еднофамилна, по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев. Прилежащи части: Съответните идеални части от общите на сградата. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: няма, Над обекта: 17395.501.587.2.2;

Адрес на имота: гр. Гоце Делчев, бул. “Гоце Делчев“, №46, ет.1

Описание по стар идентификатор: ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 50,00кв.м., находяща се в западната част на граничната линия с УПИ V, пл.№586, квартал 182, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел VІ, имот с пл.№587, квартал 182, по плана на гр. Гоце Делчев, одобрен със Заповед№ 32/1992г. с площ за парцела от 540,00кв.м., при съседи: изток – УПИ VІІ, запад – УПИ V, север – улица, юг – УПИ ХХІV.

Подробно описание Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.587.2.1: Самостоятелния обект се състои от: две мазета и склад със самостоятелни входове. Двете мазета са с под – циментова замазка, стени – частично варова мазилка, частично – тухлена зидария. Таван – бетонна плоча. същата има изградена Ел. инсталация. входни врати – метални. Склада е с под – циментова замазка, стени – частично варова мазилка, частично – тухлена зидария. Таван – бетонна плоча. входна врата – дървена. Помещенията с в лошо общо състояние.

 

III). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 17395.501.587.2.2 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, петстотин осемдесет и седем, точка две, точка, две/, Предназначение Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ: 50,00кв.м., ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 17395.501.587, в сграда: 17395.501.587.2, с площ от 55,00кв.м., брой етажи:2, Предназначение : Жилищна сграда – еднофамилна, по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев. Прилежащи части: Съответните идеални части от общите на сградата. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 17395.501.587.2.1, Над обекта: няма;

Адрес на имота: гр. Гоце Делчев, пл. “Гоце Делчев“, №46, ет.2

Описание по стар идентификатор: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 50,00кв.м., находяща се в западната част на граничната линия с УПИ V, пл.№586, квартал 182, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ– парцел VІ, имот с пл.№587, квартал 182, по плана на гр. Гоце Делчев, одобрен със Заповед№ 32/1992г. с площ за парцела от 540,00кв.м., при съседи: изток – УПИ VІІ, запад – УПИ V, север – улица, юг – УПИ ХХІV.

Подробно описание Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.587.2.2: Самостоятелния обект се състои от: три стаи, две от които от юг – преходни, баня с тоалетна и мокро помещение с достъп от стаята от север, входно антре и тераса с достъп от спалнята от югоизток. Двете стаи от юг са с под – циментова замазка и паркет, стени и таван – варова мазилка и постно боядисване, частично по таван – обрушена. Стаята от север – е с под – дървена дюшеме, стени и таван – варова мазилка и постно боядисване. Банята с тоалетна и мокрото помещение са с под – теракота, стени – на Н=1,80м – в банята с тоалетна и на Н=1,50м. в мокрото помещение – фаянс, а останалата част и тавана – варова мазилка и постно боядисване. Входното антре е с под – обикновена мозайка, стени и таван – варова мазилка и постно боядисване. Терасата е с под – циментова замазка, стени – варова мазилка и постно боядисване. Парапет – плътна тухлена зидария. Същата е остъклена с дограма от винкелови профили. Дограма – двукатна дървена, на мокрото помещение от метални профили. Входна врата – дървена. Вътрешни врати – шпервани. В самостоятелния обект има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Самостоятелния обект е в лошо общо състояние с дефекти.

 

Забележка: Гореописаните самостоятелни обекти, представляват ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със стоманобетонни греди и колони и частично плочи, както и частично дървен гредоред на второ ниво на стоите от юг. Покривът на сградата е скатен дървен с керемиди. Външните стени на първо ниво са частично облицовани с камък, частично с варова мазилка, на второ ниво – варова мазилка и фасадна боя. Достъпът до второ ниво се осъществява по външна стоманобетонна еднораменна стълба настлана по стъпала с каменни плочи. Парапет – метален ажурен. По данни на длъжника сградата е изградена през 1966г. С оглед функционалността на самостоятелните обекти, то сградата следва да се продава като цяло със включени и двата самостоятелни обекта в обща цена.

 

Обща начална цена 25 184лв./двадесет и пет хиляди сто осемдесет и четири лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№3251 от 23.11.2006г., акт 82, том ІІ; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№2156 от 17.05.2013г., акт 79, том І; 3. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№2162 от 17.05.2013г., акт 81, том І; 4. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№2150 от 17.05.2013г., акт 74, том І; 5. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№4478 от 15.11.2016г., акт 78, том ІІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от 9.00часа на 10.04.2019г. до 17.00часа на 10.05.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД,IBAN:BG51FINV91507115055035, BIC FINVBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 13.05.2019г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ТЕМЕЛКО СТОЙЧЕВ ТЕМЕЛКОВ с ЕГН: 7707150103 с адрес: гр. Гоце Делчев, бул. “Гоце Делчев“, №46, тел. за призоваване: 0890/171515, на адрес: гр. Гоце Делчев, пл. “Гоце Делчев“, №46.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ