ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН

Дата на публикуване: 13.12.2019 г. в 15:08 ч.

ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН - 1
Начална цена:
46962.00 лв.

Номер на публична продан:
0000953

Номер на изпълнително дело:
20177010400241

Вид на имота:
Търговски имот

Местоположение:
Кресна

Адрес:
ул. "Македония" №36А

Площ:
200.00 кв.м.

Срок:
от 17.12.2019 до 17.01.2020

Дата на отваряне:
20.01.2020 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-241-17-17.12.2019-17.01.2020-3.pdf

ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН - 2
ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН - 3
ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН - 4
ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН - 5
ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН - 6
ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН - 7
ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН - 8
ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН - 9

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20177010400241НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарния длъжник: „КОНДОР – ВД“ ЕООД с ЕИК: 101652469.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

МАСИВНА СГРАДА „ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ“ със застроена площ от 200,00кв.м., изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ с пл.№127, квартал 10 по регулационния план на гр. Кресна, одобрен със Заповед №4261/23.09.1963г. на председателя на ОНС – Благоевград, Заповед №575/20.06.2002г. и Заповед №689/28.06.2004г., последните две на Кмета на община Кресна с площ за имота от 1 243,00кв.м., при съседи на имота: изток – главен път Е79, запад – УПИ І с пл.№127, кв.10 и УПИ ІІІ с пл.№127, кв.10, север – УПИ І с пл.№127, кв.10 и УПИ ІІІ с пл.№127, кв.10, ВЕДНО с правото на строеж върху мястото.

Адрес на имота: гр. Кресна, общ. Кресна, ул. „Македония“ №36А

Подробно описание на Масивна сграда „ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ“ със застроена площ от 200,00кв.м.: Търговският обект представлява едноетажна масивна сграда със стоманобетонни греди, колони, плоча и ивични основи. Покривът на сградата е скатен, дървен с керемиди. Външните стени са изпълнени с варова мазилка и фасадна боя. Търговският обект се състои от едно еднообемно помещение – зала и е с под – гранитогрес, стени – варова мазилка и латекс, по колони – частично облицовка с гранитогрес, таван – окачен тип „Армстронг”. Дограма – алуминиева. Изградени са три входа с алуминиеви врати. В сградата има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Сградата се намира в широк център в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Сградата е в непосредствена близост до черквата „СВ. ИВАН РИЛСКИ” и граничеща с улица „Македония”. За обекта има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №22/30.11.2004г., издадено от Община Кресна.

 

Начална цена 46 962лв./четиридесет и шест хиляди деветстотин шестдесет и два лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека вписана с вх.рег.№376 от 26.02.2014г., акт№12, том І, в сл. по вписванията гр. Сандански, в полза на взискателя по делото: „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№173 от 31.01.2019г., акт 9, том І; 3. Възбрана наложена от НАП, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№2761 от 29.11.2018г., акт 202, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 17.12.2019г. до 17.00часа на 17.01.2020г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 20.01.2020г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. САНДАНСКИ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача „КОНДОР – ВД“ ЕООД с ЕИК: 101652469 чрез пълномощника ВАСИЛ МИТКОВ ДЕСПОДОВ с тел. за призоваване: 0888/200030, на адрес: гр. Кресна, общ. Кресна, ул. „Македония“ №36А.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ