ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО В ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА СЕМЕЕН ХОТЕЛ

Дата на публикуване: 26.08.2021 г. в 16:48 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО В ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА СЕМЕЕН ХОТЕЛ  - 1
Начална цена:
365260.00 лв.

Номер на публична продан:
0000954

Номер на изпълнително дело:
20197010400027

Вид на имота:
Хотел

Местоположение:
Банско

Адрес:
ул. "Васил Друмев" №1

Площ:
481.00 кв.м.

Срок:
от 27.08.2021 до 27.09.2021

Дата на отваряне:
28.09.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-27-19-27.08.2021-27.09.2021-6.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО В ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА СЕМЕЕН ХОТЕЛ  - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО В ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА СЕМЕЕН ХОТЕЛ  - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО В ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА СЕМЕЕН ХОТЕЛ  - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО В ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА СЕМЕЕН ХОТЕЛ  - 5
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО В ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА СЕМЕЕН ХОТЕЛ  - 6
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО В ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА СЕМЕЕН ХОТЕЛ  - 7
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО В ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА СЕМЕЕН ХОТЕЛ  - 8
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО В ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА СЕМЕЕН ХОТЕЛ  - 9
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО В ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА СЕМЕЕН ХОТЕЛ  - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20197010400027 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарните длъжници: МАРИО ТОМОВ ТРАЙКОВ и ТОМА МАРИОВ ТРАЙКОВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 02676.501.2995, с площ 481 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, по кадастралната карта на гр.Банско, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2995, квартал: 290, парцел I, при съседи на имота: 02676.501.4192, 02676.501.4468, 02676.501.4222.

Административен адрес: гр. Банско, ул. „Васил Друмев“ №1

Описание по стар идентификатор:ПАРЦЕЛ Iпърви, планоснимачен №2995 – две хиляди деветстотин четиридесет и пети, в квартал 290 – двеста и деветдесети, по плана на гр. Банско, с площ от 470 – четиристотин и седемдесет квадратни метра, при съседи: от две страни улици, Христослав Загорчев и наследници на Г. Чакъров.

ВЕДНО с изградената в гореописания имот СГРАДА с идентификатор: 02676.501.2995.1,представляваща: Хотел, със застроена площ: 200 кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 02676.501.2995, по кадастралната карта на гр. Банско; брой етажи: 3, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма.

Административен адрес: гр. Банско, ул. „Васил Друмев“ №1

Описание по стар идентификатор:СЕМЕЕН ХОТЕЛ - „ЕЛЕНА“, построен върху УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Iпърви, планоснимачен №2995 – две хиляди деветстотин четиридесет и пети и планоснимачен №2945 – две хиляди четиридесет и пети, в квартал 290 – двеста и деветдесети, по плана на гр. Банско, въз основа на Разрешение за строеж №32/29.04.1999г. на ОбА – Банско и одобрени строителни книжа, с разгъната застроена площ от 570 кв.м. - петстотин и седемдесет квадратни метра, при съседи на урегулирания поземлен имот по скица: УПИ II 2895 и УПИ III, в квартал 290 по плана на гр. Банско и от три страни улици.

Подробно описание на СГРАДА с идентификатор: 02676.501.2995.1:Сградата е с търговско наименование ХОТЕЛ - „ЕЛЕНА“и представлява триетажна масивна сграда със стоманобетонни греди колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен с керемиди. Външните стени са изпълнени – на първо ниво – облицовка с камък, а останалата част - частично варова мазилка и фасадна боя, частично – дървена обшивка. Входна врата – ПВЦ. В сградата има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Сградата е в добро общо състояние без видими дефекти.

Първи етаж се състои от: рецепция, лоби бар, механа. Механата се състои от зала и кухненски блок. В залата е изградена камина. Кухненския блок се състои от: кухня, миялно помещение, два броя подготвителни помещение и складове и обслужващ коридор.

Втория етаж се състои от: пет хотелски стаи с номерация от №101 до №105 и един апартамент с хотелска номерация №106. хотелските стаи се състоят от стая, баня с тоалетна, входно антре и тераса, като стая №103 е без тераса. Апартамента се състои от: две стаи, баня с тоалетна, входно антре и две тераси с достъп от двете стаи.

Трети етаж се състои от: пет хотелски стаи с номерация от №201 до №205 и един апартамент с хотелска номерация №206. Хотелските стаи се състоят от: стая, баня с тоалетна и входно антре, като стаи с №202 и №205 са с тераси. Стаи №202 и №203 са със скосявания в стаите, а стаи №201 и №205 са със скосявания в баните с тоалетна. Апартамента се състои от: две стаи, баня с тоалетна, входно антре и две тераси с достъп от двете стаи.

Сутерена се състои от: Три броя тоалетни и са с под и стени – застлани и облицовани с камък, таван – дървена обшивка. Врати – шпервани. Котелно с под – застлан с камък, стени и таван – фина варова мазилка и латекс. Врата – метална. Фитнес с под – застлан с камък, стени и таван – фина варова мазилка и латекс. Врата – шпервана. Склада с достъп от фитнеса с под – циментова замазка, стени и таван – фина варова мазилка и латекс. Врата – метална. Помещение с вградена Сауна с под – теракота, стени и таван – дървена обшивка. Баня с тоалетна към сауната с под и стени – застлана и облицовани с камък, таван – дървена обшивка. Коридор към сауната с под – гранитогрес, стени и таван – фина варова мазилка и латекс. Врати – шпервани на сауната – дървена. Пет броя складове с под – застлани с камък, стени и таван – фина варова мазилка и латекс. Врати – шпервани.

За сградата има издадено Разрешение за ползване №809-ПК-1475 от 15.11.2000г., издадено от ДНСК – София.

 

Начална цена 365 260лв./триста шестдесет и пет хиляди двеста и шестдесет лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека в полза на взискателя, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4515 от 31.10.2017г., акт 140, том І; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3085 от 24.07.2018г., акт 10, том IІ;

Забележка:След учредяването на Договорната ипотека вписана в Сл.В.-Разлог с вх.рег.№4538/31.10.2017г. в полза на взискателя по делото „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД е УЧРЕДЕНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕвърху 1/50 идеална част от сградата с Нотариален акт, вписан във вх. р-р на службата по вписванията – гр. Разлог под №2417 от 07.06.2018г., том 8, акт №89 от 2018г., в полза на третите лица: МИРА ТРАЙКОВА с ЕГН: 7102066338 и СЛАВА МАРИО ТРАЙКОВА с ЕГН: 1443306514.

Учреденото право на ползване е непротивопоставимо на взискателя: „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД.

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 27.08.2021г. до 17.00часа на 27.09.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 28.09.2021г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача - третото лице наемател /без вписан договор за наем/ КРАСИМИР ПАВЛОВ ИВАНОВ – представител на фирма „ИН ТРЕЙД БГ” ЕООД с тел. за призоваване: 0890/117113, на адрес: гр. Банско, ул. „Васил Друмев“ №1.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ