ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Дата на публикуване: 23.08.2020 г. в 10:54 ч.

ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ  - 1
Начална цена:
36463.00 лв.

Номер на публична продан:
0000955

Номер на изпълнително дело:
20177010400421

Вид на имота:
Етаж от къща

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "Свобода" №13, ет.1

Площ:
80.00 кв.м.

Срок:
от 25.08.2020 до 25.09.2020

Дата на отваряне:
28.09.2020 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-421-14-25.08.2020-25.09.2020-4 SLED PREKR.pdf

ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ  - 2
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ  - 3
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ  - 4
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ  - 5
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ  - 6
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ  - 7
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ  - 8
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ  - 9
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ  - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20177010400421НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:РАЙНА ИВАНОВА КАЛЛЕН.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.623.284.1.1, представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 80,00кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 623, в поземлен имот: 04279.623.284, в сграда: 04279.623.284.1, по кадастралната карта на гр. Благоевград. Прилежащи части: Съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на стерож върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: няма, Над обета: няма; Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ №13, ет.1;

Описание по стар идентификатор:ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в източната част /страна/ на парцел VІ, пл.№3994, кв.266 по плана на гр. Благоевград.

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.623.284.1.1: САМОСТОЯТЕЛНИЯ ОБЕКТ се намира на първи етаж и представлява етаж от двуетажна къща, масивна конструкция със стоманобетонни греди, пояси и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен дървен с керемиди. Външните стени са изпълнени с пръскана мазилка. стълбещната клетка е стоманобетонна, двураменна с под – бетонна плоча, стени и таван – варова мазилка и латекс. парапет – метален, ажурен. Входна врата – дървена. Сградата се намира в широк център на гр. Благоевград, в район с напълно изградена инженерна инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с жилищни сгради - ниско застрояване. Сградата се намира в близост до Помощното училище.Самостоятелния обект се състои от: дневна, спалня, кухня, баня с тоалетна, входно антре и две тераси към кухнята от северозапад и към дневната от югоизток. Всички стаи са с под – дървено дюшеме, частично в кухнята – теракота, стени и таван – варова мазилка и латекс, частично по стени в кухнята – фаянс, частично във входното антре по стени на Н=0,80м. – цокъл от блажна боя. В кухнята има изградена бетонна мивка облицована с фаянс. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени на Н=1,80м – фаянс а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс, частично по таван – обрушена. Двете тераси са с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка и латекс. парапет – плътен. В имота има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Дограма – двукатна дървена. Входни и вътрешни врати – шпервани.

 

Начална цена 36 463лв./тридесет и шест хиляди четиристотин шестдесет и три лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№4247 от 02.09.2015г., акт 30, том ІІ; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№4927 от 26.10.2017г., акт 4, том IІ; 3. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№4173 от 13.09.2017г., акт 167, том І; 4. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№956 от 09.03.2018г., акт 40, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 25.08.2020г. до 17.00часа на 25.09.2020г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД,IBAN:BG51FINV91507115055035, BICFINVBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 28.09.2020г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ НЕШЕВ - специалист проблемни активи при “ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД с тел. за връзка: 0888/320387, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ №13, ет.1.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ