ПРОДАЖБА НА 3 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА

Дата на публикуване: 17.05.2019 г. в 10:14 ч.

ПРОДАЖБА НА 3 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000956

Номер на изпълнително дело:
20197010400009

Вид на имота:
Земеделски имот

Местоположение:
Банско

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 21.05.2019 до 21.06.2019

Дата на отваряне:
24.06.2019 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-09-19-21.05.2019-21.06.2019-3 NIVI-1.pdf

ПРОДАЖБА НА 3 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА - 2
ПРОДАЖБА НА 3 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА - 3
ПРОДАЖБА НА 3 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА - 4

Описание:

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20197010400009 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарните длъжници: ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА КОЛЧАГОВА и ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОЛЧАГОВ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1). Поземлен имот с идентификатор: 02676.91.71, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 91, по кадастралната карта на гр.Банско, с площ: 3 003,00кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия:7; Номер по предходен план:091071; Съседи: 02676.91.94, 02676.91.93, 02676.91.72, 02676.91.62, 02676.91.63, 02676.91.70; Административен адрес: местността „ЧЕРВЕНО БЪРДО“ в землището на гр. Банско;

Описание по стар идентификатор: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: НИВА, находяща се в землището на гр. Банско, обл. Благоевград, в местността „ЧЕРВЕНО БЪРДО“, с площ от 3,003дка., осма категория по нотариален акт, а по скица – седма категория, представляващ имот №091071 по картата на землището на гр. Банско, обл. Благоевград, с ЕКАТТЕ 02676, при граници и съседи по скица: имот №091093 – нива на Невена Агелинина; имот №091094 – нива на Димитър Златев; имот №091070 – нива на наследниците на Медо Карталов; имот №091063 – нива на наследниците на Михаил Кочуков; имот №091062 – нива на Георги Колчагов; имот №091072 – нива на Кирил Златанов.

 

Начална цена 41 104лв./четиридесет и една хиляди сто и четири лева./

 

2). Поземлен имот с идентификатор: 02676.5.76, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 91, по кадастралната карта на гр.Банско, с площ: 1 881,00кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия:6; Номер по предходен план:005076; Съседи: 02676.5.75, 02676.5.1133, 02676.5.77, 02676.5.72, 02676.5.73;

Административен адрес: местността „РАХОВА ВЪРБА“ в землището на гр. Банско;

Описание по стар идентификатор: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: НИВА, находящ се в землището на гр. Банско, обл. Благоевград, в местността „РАХОВА ВЪРБА“, с площ от 1,881дка., шеста категория, представляващ имот №005076 по картата на землището на гр. Банско, обл. Благоевград, с ЕКАТТЕ 02676, при граници и съседи по скица: имот №005072 – нива на наследниците на Минчо Гинчин; имот №005077 – нива на наследниците на Лазар Бизев; имот №000133 – полски път на Община Банско; имот №005075 – нива на Костадин Бърдарев и имот №005073 – нива на наследниците на Костадин Хаджистоянов.

 

Начална цена 18 250лв./осемнадесет хиляди двеста и петдесет лева./

 

3). Поземлен имот с идентификатор: 02676.3.221, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 91, по кадастралната карта на гр.Банско, с площ: 1 362,00кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Ливада; Категория на земята при неполивни условия:5; Номер по предходен план:003221; Съседи: 02676.3.1030, 02676.3.241, 02676.3.220, 02676.3.161, 02676.3.160;

Административен адрес: местността „ПОПАДИИН МОСТ“ в землището на гр. Банско;

Описание по стар идентификатор: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: ЛИВАДА, съгласно скица, а по нотариален акт с начин на трайно ползване – НИВА, находяща се в землището на гр. Банско, обл. Благоевград, в местността „ПОПОДИИН МОСТ“, с площ от 1,362дка., пета категория представляващ имот №003221 по картата на землището на гр. Банско, обл. Благоевград, с ЕКАТТЕ 02676, при граници и съседи по скица: имот №000030- полски път на Община Банско; имот №003160 – ливада на наследниците на Михаил Балев; имот №003161 – ливада на наследниците на Иван Зайков; имот №003220 – ливада на наследниците на Никола Ковачев и имот №003241 – ливада на наследниците на Димитър Хаджипопов.

 

Начална цена 12 069лв./дванадесет хиляди и шестдесет и девет лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2468 от 19.04.2007г., акт 133, том І; 2.Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№1295 от 10.04.2017г., акт 187, том І; 3.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№5095 от 04.09.2009г., акт 13, том ІI; 4.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№5093 от 04.09.2009г., акт 11, том ІI; 5.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№5094 от 04.09.2009г., акт 12, том ІI;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 21.05.2019г. до 17.00часа на 21.06.2019г.,

 

където лицата желаещи да участват могат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД,IBAN:BG51FINV91507115055035, BICFINVBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 24.06.2019г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, на адрес:по местонахождение на имотите. Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ