ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СГРАДА - ДЪРВОДЕЛСКА РАБОТИЛНИЦА

Дата на публикуване: 17.05.2019 г. в 10:59 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СГРАДА - ДЪРВОДЕЛСКА РАБОТИЛНИЦА - 1
Начална цена:
106219.00 лв.

Номер на публична продан:
0000957

Номер на изпълнително дело:
20197010400010

Вид на имота:
Производствен имот

Местоположение:
Банско

Адрес:
м. "Гуровица"

Площ:
1294.00 кв.м.

Срок:
от 21.05.2019 до 21.06.2019

Дата на отваряне:
24.06.2019 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-10-19-21.05.2019-21.06.2019-1.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СГРАДА - ДЪРВОДЕЛСКА РАБОТИЛНИЦА - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СГРАДА - ДЪРВОДЕЛСКА РАБОТИЛНИЦА - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СГРАДА - ДЪРВОДЕЛСКА РАБОТИЛНИЦА - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СГРАДА - ДЪРВОДЕЛСКА РАБОТИЛНИЦА - 5
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СГРАДА - ДЪРВОДЕЛСКА РАБОТИЛНИЦА - 6

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20197010400010 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарните длъжници: ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА КОЛЧАГОВА и ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОЛЧАГОВ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 02676.31.22, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 31, по кадастралната карта на гр.Банско, с площ: 1 294,00кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 8; Номер по предходен план:0031022; Съседи: 02676.241.10, 02676.241.5, 02676.241.11, 02676.241.12, 02676.31.25, 02676.31.19, 02676.31.17;

Административен адрес: гр. Банско, община Банско, в местността „ГУРОВИЦА“,

ВЕДНО с построената в гореописания имот, съгласно разрешение за строеж №82/30.06.1989г., издадено от община Банско - СГРАДА с идентификатор: 02676.31.22.1, с площ: 96,00кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 31, в поземлен имот: 02676.31.22, по кадастралната карта на гр.Банско. Брой етажи:1; Предназначение: Сграда за култура и изкуство.

Описание на имотите по стар идентификатор и съгласно Нотариален акт, вписан в Св-Разлог с вх.рег.№1440 от 30.03.2006г., акт №16, том №VII, дело №1296 от 2006г.: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 031022, находящ се в землището на гр. Банско, община Банско, в местността „ГУРОВИЦА“, с ЕКАТТЕ 02676, с площ на целия имот от 1294кв.м., ведно с построената в гореописания имот, съгласно разрешение за строеж №82/30.06.1989г., издадено от община Банско „Второстепенна постройка“, изградена на етап „груб строеж“, представляваща Ателие за каменоделство и дърворезба със застроена площ от 95,09кв.м., разгъната застроена площ от 137,88кв.м., състоящо се от два етажа: първи – с площ от 95,09кв.м. и втори – с площ от 42,79кв.м., при съседи на поземления имот, съгласно скица №К07984/08.05.2006г., издадена от Общинска служба „Земеделие и гори“ - Банско: имот №031027 – нива на „Банско Естейтс“ ООД, имот №031017 – нива на „Аманда – ЕГ“ ЕООД, имот №031025 – нива на Любен Петров Чотрев, имот №031019 – нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №241006 – пасище, мера на Община Банско и имот №241005 – пасище, мера на община Банско.

 

Начална цена 106 219лв./сто и шест хиляди двеста и деветнадесет лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4329 от 03.08.2006г., акт 86, том IІ; 2.Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2797 от 12.07.2016г., акт 168, том IІ; 3.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№5092 от 04.09.2009г., акт 10, том ІI;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 21.05.2019г. до 17.00часа на 21.06.2019г.,

 

където лицата желаещи да участват могат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД,IBAN:BG51FINV91507115055035, BICFINVBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 24.06.2019г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА КОЛЧАГОВА, с тел. за връзка: 0876/600623, на адрес:гр. Банско, община Банско, в местността „ГУРОВИЦА“.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ