ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ

Дата на публикуване: 25.06.2019 г. в 17:52 ч.

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000958

Номер на изпълнително дело:
20197010400160

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Гоце Делчев

Адрес:
ул. "Щип" №4, вх.А, ет.4, ап.7

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 26.06.2019 до 26.07.2019

Дата на отваряне:
29.07.2019 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-160-19-26.06.2019-26.07.2019-1.pdf

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ - 2
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ - 3
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ - 4
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ - 5
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ - 6
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ - 7
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ - 8
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ - 9
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20197010400160НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: ДАРИНА ВИКТОРОВА ШАРКОВА.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.3047.4.8, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди и четиридесет и седем, точка, четири, точка, осем/ представляващ: Жилище, апартамент с площ от 72,97кв.м., брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 17395.501.3047, в сграда: 17395.501.3047.4, по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев. Прилежащи части: Мазе №7 с площ от 7,53кв.м. и 9,5756% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 17395.501.3047.4.6, Над обекта: 17395.501.3047.4.10;

Административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Щип“ №4, вх.А, ет.4, ап.7.

Описание по стар идентификатор: Жилище, апартамент №7 с идентификатор: 17395.501.3047.4.8, находящ се в гр. Гоце Делчев, ул. „Щип“ №4, на четвърти етаж в жилищна сграда – блок Б, построена върху държавно дворно място, в имот с пл.№1514, квартал 10 по сега действащия план на гр. Гоце Делчев, област Благоевградска, утвърден със Заповед №32/1992г. На кмета на Община Гоце Делчев, което жилище се състои от: две стаи, кухня и сервизни помещения и е със застроена площ от 72,97кв.м., ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №7 с полезна площ от 7,53кв.м., ВЕДНО с 9,5756% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: изток – калкан, запад – стълбище, юг – двор и север –двор, съседи на избеното помещение: изток – коридор, запад – гараж, север – Мазе №2 и юг – двор;

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.3047.4.8

Самостоятелния обект се намира на четвърти етаж от пететажна масивна жилищна сграда, с конструкция от пакетоповдигащи плочи, със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е плосък с хидроизолация. Външните стени са изпълнени с пръскана мазилка. Стълбищната клетка е стоманобетонна, двураменна с под – обикновена мозайка, стени – на Н=1,20м. – шпакловка и блажна боя, а останалата част и тавана – шпакловка и латекс. Парапет дървен ажурен на метална конструкция и дървена ръкохватка. Входна врата – дървена. В сградата няма изграден асансьор. Сградата се намира в широк център на гр. Гоце Делчев в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с жилищни сгради – средно застрояване. Сградата се намира в близост до пътя за местността  „Папаз чаир” в южната част на града. По данни на третото лице сградата е построена през 1979г.

            Самостоятелния обект се състои от дневна, спалня, кухня, баня, тоалетна, входно антре и две тераси, едната от южната страна с достъп от дневната и спалнята, а другата към кухнята от северната страна, като същата е включена в обема на кухнята. Дневната е с под – циментова замазка и дъбов паркет, стени и таван – шпакловка и латекс. Спалнята е с под – теракота, стени - шпакловка и тапети, таван – шпакловка и латекс. Кухнята е с под – теракота, стени на Н=1,50м. – частично фаянс, частично – дървена обшивка, а останалата част  - шпакловка и тапети, таван – шпакловка и латекс. Банята е с под – теракота, частично дефектирал, стени на Н=2,00м. – фаянс, а останалата част и тавана – шпакловка и латекс. Тоалетната е с под – теракота, стени на Н=1,50м. – фаянс, а останалата част и тавана – шпакловка и латекс, частично обрушен. Входното антре е с под – теракота, стени на Н=2,00м. – дървена обшивка, а останалата част  - шпакловка и тапети, таван – шпакловка и латекс. Терасата от юг е с под – обикновена мозайка, стени – варова мазилка и латекс, таван – шпакловка и латекс. Парапет – метален, ажурен. В обекта има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Дограма – двукатна дървена. Входна и вътрешни врати – шпервани, като входната врата от към стълбищната клетка е облицована с кожа. Апартамента е в добро общо състояние.

Подробно описание на ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №7

            Избеното помещение по време на огледа се установи, че представлява едно еднообемно помещение с гараж с идентификатор: 17395.501.3047.4.11, като е премахната преградната стена между тях и достъпът до избеното помещение се осъществява от към гаража и гаражната врата. Избеното помещение е с под – циментова замазка, съществуващи стени и таван – варова мазилка и латекс. Има изградена осветителна инсталация. Дограма – еднокатна дървена.

Начална цена 46 686лв./четиридесет и шест хиляди шестстотин осемдесет и шест лева.

 

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.3047.4.11, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди и четиридесет и седем, точка, четири, точка, единадесет/ представляващ: Гараж в сграда с площ от 16,16кв.м., брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 17395.501.3047, в сграда: 17395.501.3047.4, по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев. Прилежащи части: 2,0170% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: няма, Над обекта: 17395.501.3047.4.1

Административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Щип“ №4, вх.Б, ет.0

Описание по стар идентификатор: ГАРАЖ №1 с идентификатор: 17395.501.3047.4.11, със застроена площ от 16,16кв.м., ВЕДНО с 2,0170%ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на гаража: изток – мазе №1, юг – двор, запад – двор и север – мазе №2, находящ се на първи етаж в жилищна сграда, построена върху държавно дворно място, в имот с пл.№1514, квартал 10 по сега действащия план на гр. Гоце Делчев, област Благоевградска, утвърден със Заповед №32/1992г. На кмета на Община Гоце Делчев.

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.3047.4.11

Гаражът  по време на огледа се установи, че представлява едно еднообемно помещение с избеното помещение, като е премахната преградната стена между тях. Гаражът е с под – циментова замазка, съществуващи стени и таван – варова мазилка и латекс. Има изградена осветителна инсталация. гаражна врата – дървена.

Начална цена 8 000лв./осем хиляди лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека вписана с вх.рег.№3794 от 27.11.2007г., акт 2, том ІІІ, и подновяване на Договорна ипотека вписана с вх.рег.№5719 от 07.11.2017г., акт 105, том ІІ, в сл. по вписванията гр. Гоце Делчев;2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№1130 от 12.04.2019г., акт 44, том І; 4. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№2040 от 27.04.2017г., акт 38, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от 9.00часа на 26.06.2019г. до 17.00часа на 26.07.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 29.07.2019г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача МАРИЯНА МАНЧЕВА ГАРЕВА с тел. за връзка: 0898/611354 – майка на длъжника по делото, на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Щип“ №5, вх.А, ет.4, ап.7..

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ