ПРОДАЖБА НА 1/3 (една трета) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: УПИ, ДВУЕТАЖНА КЪЩА И СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА - НАВЕС

Дата на публикуване: 12.02.2020 г. в 08:35 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/3 (една трета) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: УПИ, ДВУЕТАЖНА КЪЩА И СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА - НАВЕС - 1
Начална цена:
9912.00 лв.

Номер на публична продан:
0000959

Номер на изпълнително дело:
20197010400153

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Джигурово

Адрес:
общ. Сандански

Площ:
1520.00 кв.м.

Срок:
от 12.02.2020 до 12.03.2020

Дата на отваряне:
13.03.2020 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-153-19-12.02.2020-12.03.2020-3.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/3 (една трета) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: УПИ, ДВУЕТАЖНА КЪЩА И СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА - НАВЕС - 2
ПРОДАЖБА НА 1/3 (една трета) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: УПИ, ДВУЕТАЖНА КЪЩА И СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА - НАВЕС - 3
ПРОДАЖБА НА 1/3 (една трета) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: УПИ, ДВУЕТАЖНА КЪЩА И СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА - НАВЕС - 4
ПРОДАЖБА НА 1/3 (една трета) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: УПИ, ДВУЕТАЖНА КЪЩА И СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА - НАВЕС - 5
ПРОДАЖБА НА 1/3 (една трета) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: УПИ, ДВУЕТАЖНА КЪЩА И СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА - НАВЕС - 6
ПРОДАЖБА НА 1/3 (една трета) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: УПИ, ДВУЕТАЖНА КЪЩА И СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА - НАВЕС - 7
ПРОДАЖБА НА 1/3 (една трета) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: УПИ, ДВУЕТАЖНА КЪЩА И СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА - НАВЕС - 8
ПРОДАЖБА НА 1/3 (една трета) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: УПИ, ДВУЕТАЖНА КЪЩА И СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА - НАВЕС - 9
ПРОДАЖБА НА 1/3 (една трета) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: УПИ, ДВУЕТАЖНА КЪЩА И СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА - НАВЕС - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20197010400153НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: АТАНАС ИВАНОВ ДОНКОВ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1/3(една трета) идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – УПИ IX /девети/ с планоснимачен №5 /пет/, в кв. 5 /пети/ по плана на с. Джигурово, общ. Сандански, обл. Благоевград от 1990г., с площ за целия от 1520 /хиляда петстотин и двадесет/ кв.м., при съседи: УПИ – VIII /осми/, УПИ – IV /четвърти/, УПИ – X /десети/ и улица, ВЕДНО с построената в северната му част 1/3(една трета) идеална част отДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от жилищен етаж и мазе със декларирана застроена площ за етажа от 100 /сто/ кв.м. и за мазето от 50 /петдесет/ кв.м. и 1/3(една трета) идеална част от СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА – НАВЕС с декларирана площ от 40 /четиридесет/ кв.м.

 

1.Подробно описание на Урегулиран поземлен имот ІХ: Поземления имот е с почти правилна форма с лека денивелация посока – югоизток. По имотни граници от север е изградена ограда на телена мрежа на циментови колци. От запад от към улицата в незастроената част е изградена подпорна стена от каменна зидария на Н=1,00м., останалата част имота не е ограничен и няма изградени трайни огради. Частично в незастроената част имота е застлан с бетон, а останалата част е обработваема. В имота има Ел. инсталация и водопроводна мрежа, като в имота е изградена външна паянтова тоалетна на септична яма. Имота се намира в края на строителните граници на селото в североизточната му част. Достъпът до имота се осъществява по черен път. В имота са изградени два броя двуетажни сгради на сключено застрояване в северозападната му част и три броя паянтови сгради - селскостопански постройки с частично тухлени външни и вътрешни преградни стени и дървени покривни конструкции.

Забележка: До входа на парцела е застроена едноетажна стопанска сграда със застроена площ от 16.00кв.м., без необходимата строителна документация за нейното изграждане. Покръвет на същата е двускатен дървен ламарина и външни оградени стени от тухлена зидария.

 

2.Подробно описание на Двуетажна масивна жилищна сграда с пристройка: Сградата е двуетажна, масивна с тухлени външни и вътрешни преградни стени и дървен гредоред. Покривът на сградата е скатен дървен с керемиди. Външните стени са на тухлена зидария, частично от южната страна – варова мазилка. входна врата – дървена. Достъпът до второ ниво се осъществява по вътрешна двураменна стълба със стоманобетонно първо рамо и дървени стъпала на второто рамо. Първия етаж се състои от четири стаи и обслужващ коридор. Двете стаи от южната страна на сградата са с под – дървени дюшеме, стени и таван – варова мазилка и латекс. Двете стаи от северната страна – едната е с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка, а другата е с под – циментова замазка, стени – тухлена зидария, таван – дървен гредоред. Коридора е с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка и латекс. Второ ниво се състои от четири стаи, обслужващ коридор и тераса. Три от стаите са с под – дървени дюшеме, а четвъртата с дъбов паркет. По стени и таван в три от стоите са с варова мазилка и латекс, а четвъртата по стени – тапети. Обслужващия коридор е с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка и латекс. Терасата е с под – циментова замазка, парапет – плътни метални елементи. Дограма на сградата – еднокатна дървена. Вътрешни врати – дървени.

Пристройката към жилищната сграда е двуетажна, масивна със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен дървен с керемиди. Външните стени са изпълнени с тухлена зидария, частично по фасада от юг на второ ниво – варова мазилка. достъпът до второ ниво се осъществява от коридора на второто ниво на жилищната сграда и посредством външната тераса. На първо ниво пристройката се състои от две преходни стаи с под – циментова замазка, частично дефектирала, стени и таван – варова мазилка. второ нива се състои от: стая и тераса. Стаята е с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка. терасата е с под – циментова замазка, парапет – плътни метални елементи. Сграда има изградена Ел. инсталация. дограма еднокатна дървена. Врати – дървени.

3. Подробно описание на Стопанска постройка – навес:Представлява едноетажна паянтова сграда с частично тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът е скатен дървен с керемиди. По данни на съсобственика пристройката е изградени през 1982г., а основната жилищна сграда през 1959г.

Забележка: При изнасяне на публична продан ще бъдат изнесени 1/3(една трета) идеална част от гореописаните недвижими имоти

 

Обща начална цена 9 912лв./девет хиляди деветстотин и дванадесет лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№569 от 14.03.2016г., акт 37, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 12.02.2020г. до 17.00часа на 12.03.2020г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 13.03.2020г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. САНДАНСКИ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача АСЕН ИВАНОВ ДОНКОВ с тел. за призоваване: 0888/032491, на адрес: с. Джигурово, общ. Сандански.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ