ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРTAМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Дата на публикуване: 18.05.2020 г. в 17:26 ч.

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРTAМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  - 1
Начална цена:
35496.00 лв.

Номер на публична продан:
0000960

Номер на изпълнително дело:
20177010400231

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Банско

Адрес:
ул. "Панайот Хитов" №7, ет.1, ап.10

Площ:
63.27 кв.м.

Срок:
от 09.06.2020 до 09.07.2020

Дата на отваряне:
10.07.2020 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-231-17-09.06.2020-09.07.2020-3-SLED PR.pdf

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРTAМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  - 2
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРTAМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  - 3
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРTAМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  - 4
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРTAМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  - 5
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРTAМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  - 6
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРTAМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  - 7
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРTAМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  - 8
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРTAМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  - 9
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРTAМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20177010400231 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ и ДВИЖИМИ ВЕЩИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника по делото: „ЛАНС 2000“ ЕООД с ЕИК: 130215115.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА и ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ:

1). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 02676.501.3800.1.15, представляващ: Жилище, апартамент, с площ: 63,27кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 02676.501.3800, в сграда: 02676.501.3800.1 по кадастралната карта на гр.Банско, Брой нива на обекта: 1, Прилежащи части: 2,3566% идеални общи части и право на строеж; Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 02676.501.3800.1.14, 02676.501.3800.1.16, Под обекта: 02676.501.3800.1.2, 02676.501.3800.1.1, Над обекта: 02676.501.3800.1.25.

Административен адрес: гр. Банско, ул. „Панайот Хитов“№7, ет.1, ап.10

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ № 10 /десет/, разположен на I /първи/ етаж, кота 0,00м/нула метра/, изграден в жилищна сграда на три етажа с магазин и ателиета намираща се в град Банско, построена в УПИ № II 3045 /втори, отреден за имот пл.номер три хиляди и четиридесет и пети / от кв.225 /двеста двадесет и пети/ по плана на гр.Банско, област Благоевград целият с площ от 1470 /хиляда четиристотин и седемдесет/ кв.м. при граници по скица УПИ № XXI - 3304 /двадесет и първи, отреден за имот планоснимачен номер три хиляди триста и четири/, УПИ № I - 3097 / първи отреден за имот пл.номер три хиляди деветдесет и седми/, УПИ № V /пети / и улица, с административен адрес – гр.Банско,ул. “Панайот Хитов” №7/седем/, с площ на апартамента от – 63,27 /шестдесет и три цяло и двадесет и седем стотни / кв.м., състоящ се от дневна, кухненски бокс, две стаи, баня с тоалетна и тераса при съседи: на запад - дворно място; на север - коридор на етажа и апартамент №11; на изток - апартамент №9; на юг – дворно място, ведно с припадащите се 2,3566% /две цяло три хиляди петстотин шестдесет и шест десетохилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и и ведно със съответните припадащи се части от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата.

 

Начална цена 35 496лв./тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест лева./

 

2).ДВИЖИМИ ВЕЩИ, собственост на длъжника находящи се в АПАРТАМЕНТ №10 с идентификатор: 02676.501.3800.1.15, находящ се на първи жилищен етаж, на кота 0,00м.

Обзавеждането и оборудването е неразделна част от апартамент с ид.02676.501.3800.1.15 и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

1. Кухненски шкаф с термоплот – долен от ПДЧ с размери 262/60/80, с вградена мивка от алпака с батерия "Видима идеал", – 1бр.

2. Кухненски шкаф – горен от ПДЧ с размери 180/70/30 - 1бр.

3. Кухненска маса от ПДЧ /сгъваема/ - размери 100/80/75.

4. Телевизор, марка “SONY“, TRINITRON модел KV – 14T1R, сер.№4002726 – 1бр.

5. Вграден Ел. котлон / керамичен - двоен /, марка "SAMSUNG", безсер. номер – 1бр.

6. Вградена фурна, марка "SAMSUNG", модел BF641FST, сериен номер: 175070009022318 - 1бр.

7. Хладилник, марка “NEO“, модел - BSG-200H сер.№20201073Н2411903060189 –1бр.

8. Конвектори, марка ADAX, тип – VPK1025KET с размери 70/30 – 1бр.

9. Конвектори, марка ADAX, тип – VP1014KT с размери 95/30 – 1бр.

10. Конвектори, марка ADAX, тип – VP1020KT с размери 130/30 – 1бр.

 

Обща пазарна стойност на движимите вещи възлиза на 2 115,00лв./две хиляди сто и петнадесет лева./

Публичната продажба на вещите е облагаема доставка по смисъла на  чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№640 от 04.03.2010г., акт 22, том І; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2712 от 19.07.2017г., акт 37, том IIІ;

 

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 09.06.2020г. до 17.00часа на 09.07.2020г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД,IBAN: BG96BUIN95615100549393, BIC BUINBGSF,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 10.07.2020г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЕВГЕНИ ИВАНОВ ТРЪНКОВ управител на дружеството длъжник „ЛАНС 2000“ ЕООД с тел. за призоваване: 0888/631636, на адрес: гр. Банско, ул. „Панайот Хитов“№7, ет.1, ап.10.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ