ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТИТЕ 2 БРОЯ КЪЩИ

Дата на публикуване: 30.10.2020 г. в 09:42 ч.

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТИТЕ 2 БРОЯ КЪЩИ  - 1
Начална цена:
39198.00 лв.

Номер на публична продан:
0000961

Номер на изпълнително дело:
20197010400131

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Долен

Адрес:
общ. Сатовча

Площ:
220.00 кв.м.

Срок:
от 02.11.2020 до 02.12.2020

Дата на отваряне:
03.12.2020 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-131-19-02.11.2020-02.12.2020-5.pdf

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТИТЕ 2 БРОЯ КЪЩИ  - 2
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТИТЕ 2 БРОЯ КЪЩИ  - 3
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТИТЕ 2 БРОЯ КЪЩИ  - 4
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТИТЕ 2 БРОЯ КЪЩИ  - 5
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТИТЕ 2 БРОЯ КЪЩИ  - 6
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТИТЕ 2 БРОЯ КЪЩИ  - 7
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТИТЕ 2 БРОЯ КЪЩИ  - 8
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТИТЕ 2 БРОЯ КЪЩИ  - 9
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТИТЕ 2 БРОЯ КЪЩИ  - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20197010400131НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника по делото: „ПИРИН - РОДОПИ“ ЕООД с ЕИК: 200653245.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен №364(триста шестдесет и четири), от квартал 23(двадесет и три), по кадастралния план на с. Долен, общ. Сатовча, обл. Благоевградска, с площ за целият поземлен имот от 125 /сто двадесет и пет/кв. метра, при съседи на имота по скица: поземлен имот №365(триста шестдесет и пет), собственост на Янка и Илия Къркъмови, от две страни улица, ВЕДНО с построената в източната част на имота ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 50(петдесет) кв.м., състояща се от две стаи и коридор, при съседи на жилището: от две страни улица, двор и къща на Янка и Илия Каркъмови.

Адрес на имота: с. Долен, общ. Сатовча, обл. Благоевградска

Подробно описание на имотите: Поземленият имот е с неправилна форма, и с денивелация в посока север. По имотни граници от юг имотът не е ограничен и няма изградени трайни огради. От север по имотна граница с улица е изградена подпорна стена от каменна зидария. От запад е изградена подпорна стена от каменна зидария. От изток в имота по имотна граница е изградена двуетажна паянтова сграда. Незастоената част от имота е обработваема. В близост до имота има Ел мрежи и водопровод. Достапът до имота се осъществява по улица застлана с камък. Същият се намира 100м. южно от площада на Старото село. В източната част а имота е изградена двуетажна паянтова сграда в лошо общо състояние – самосрутваща се. Покривът на сградата е дървен с керемиди с течове. Външните и вътрешни стени на първо ниво са изпълнени с каменна зидария. На второ ниво външнити вътрешни преградни стени са изпълнени с частично с каменна зидария, частично с тухли и дървени паянти. На второ ниво – частично външните стени – липсват, а останалите външни и вътрешни преградни стени са с дефекти. В сградата няма Ел. и ВиК инсталации. Дограма – частично демонтирана, частично еднокатна дървена – силно дефектирала. Няма вътрешни врати. Входна врата от изток откъм улицата – дървена, силно дефектирала. Няма достъп до второ ниво, дървената стълба е премахната. Сградата е опасна за обитаване.

 

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен №365 (триста шестдесет и пет), от квартал 23(двадесет и три), по кадастралния план на с. Долен, общ. Сатовча, обл. Благоевградска, с площ за имота от около 220(двеста и двадесет) кв.м. при съседи на имота по скица: имот с пл.№371, имот с пл.номер №372, имот с пл.№364, улица, ВЕДНО с построената в същият имот ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 70 /седемдесет/ кв.м.

Адрес на имота: с. Долен, общ. Сатовча, обл. Благоевградска

Подробно описание на имотите: Поземленият имот е с неправилна форма, с денивелация в посока север. По имотни граници от юг в незастроената част е изградена ограда от каменна зидария на Н=2,50м. От запад, - каменна зидария на Н=1,00м. От север – имотът не е ограничен и няма изградена трайна ограда. От изток по имотна раница е изградена двуетажна масивна сграда. В незастроената част на имота от юг е изграден дървен навес, застлан с каменни плочи, а останалата част от имота – същият е обработваем. В имота има Ел. инсталация и водопровод. Достапът до имота се осъществява по улица застлана с камък. Същият се намира 100м. южно от площада на Старото село.

Сградата е изградена в източната част на имота и представлява двуетажна масивна жилищна сграда с дървен гредоред, каменна зидария на външни оградни стени на първо ниво и тухлени външни и вътрешни преградни стени на второ ниво. Покривът на сградата е скатен, дървен с керемиди. Външните стени са изпълнени с камена зидария на първо ниво и външна топлоизолация и минерална мазилка на второ ниво. Достапът до второ ниво се осъществява по вътрешна еднораменна дървена стълба без парапет. Първо ниво се състои от едно еднообемно помещение с под – каменни плочи, стени – варова мазилка и латекс, таван – дървена обшивка. В източната част на помещението е изградена камина, облицована с камък. Второ ниво се състои от три стаи, два броя бани с тоалетни и коридор. Помещенията са с под – дървено дюшеме, стени – варова мазилка и латекс, таван – дървена обшивка. Баните с тоалетна са с под теракота, стени – фаянс, таван – дървена обшивка. По западната част на сградата и частично от север е изграден дървен чардак с под – дървено дюшеме и покрив – от дървена покривна конструкция. Парапет – дървен, ажурен. Достапът до чердака се осъществява от двете стаи от запад и север. Ел. инсталация – до точка. ВиК инсталация – до тапа, с демонтиран и неналичен санитарен фаянс. Дограма – дукатна дървена. Входна и вътрешни врати – дървени, на две от стаите на второ ниво – демонтирани и неналични. Сградата е в много добро общо състояние, без видими дефект, след основна реконструкция.

Забележка: Соглед състоянието на сградата, изградена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен №364(триста шестдесет и четири), от квартал 23(двадесет и три), по кадастралния план на с. Долен и с оглед маломерността на парцелите и тяхната функционалност и по молба на взискателя следва гореописаните имоти да се продават с обща начална цена.

 

Обща начална цена на имотите 39 198лв./тридесет и девет хиляди сто деветдесет и осем лева/

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека вписана с вх.рег.№2061 от 04.07.2008г., акт №40, том ІІ и Подновяване на Договорна ипотека, вписана с вх.рег.№3009 от 25.06.2018г., акт№12, том ІІ, в Служба по вписванията гр. Гоце Делчев; 2. Цесия, вписана с вх.рег.№4680 от 15.11.2018г., акт№105, том І, в Служба по вписванията гр. Гоце Делчев; 3. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№3578 от 27.09.2016г., акт 185, том І; 4. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№1515 от 14.05.2019г., акт 50, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от 9.00часа на 02.11.2020г. до 17.00часа на 02.12.2020г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 03.12.2020г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача Велин Григоров Миланов с тел. за връзка: 0892/220001 – представител на фирма “ЮСИС” ЕООД с ЕИК:8316337, на адрес: с. Долен, общ. Сатовча, обл. Благоевградска.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ