ПРОДАЖБА НА НИВА, ПРОДАЖБА НА 750/3500 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ НИВА И ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПАСИЩЕ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Дата на публикуване: 20.02.2020 г. в 15:22 ч.

ПРОДАЖБА НА НИВА, ПРОДАЖБА НА 750/3500 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ НИВА И ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПАСИЩЕ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000962

Номер на изпълнително дело:
20177010400259

Вид на имота:
Земеделски имот

Местоположение:
Добринище

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 21.01.2020 до 21.02.2020

Дата на отваряне:
24.02.2020 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-259-17-21.01.2020-21.02.2020-2.pdf

ПРОДАЖБА НА НИВА, ПРОДАЖБА НА 750/3500 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ НИВА И ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПАСИЩЕ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 2
ПРОДАЖБА НА НИВА, ПРОДАЖБА НА 750/3500 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ НИВА И ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПАСИЩЕ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 3
ПРОДАЖБА НА НИВА, ПРОДАЖБА НА 750/3500 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ НИВА И ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПАСИЩЕ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 4
ПРОДАЖБА НА НИВА, ПРОДАЖБА НА 750/3500 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ НИВА И ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПАСИЩЕ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 5
ПРОДАЖБА НА НИВА, ПРОДАЖБА НА 750/3500 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ НИВА И ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПАСИЩЕ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 6
ПРОДАЖБА НА НИВА, ПРОДАЖБА НА 750/3500 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ НИВА И ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПАСИЩЕ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 7
ПРОДАЖБА НА НИВА, ПРОДАЖБА НА 750/3500 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ НИВА И ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПАСИЩЕ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 8
ПРОДАЖБА НА НИВА, ПРОДАЖБА НА 750/3500 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ НИВА И ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПАСИЩЕ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 9
ПРОДАЖБА НА НИВА, ПРОДАЖБА НА 750/3500 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ НИВА И ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПАСИЩЕ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20177010400259НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:КИРИЛ АТАНАСОВ СИМИДЧИЕВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1). Поземлен имот с идентификатор: 21498.143.17, с площ от 675,00кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 8; ЕКАТТЕ: 21498, в кадастрален район: 143, по кадастралната карта на гр. Добринище. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 143017. Съседи: 21498.143.13; 21498.143.414; Адрес на поземления имот: гр. Добринище, м. Керпичето

Описание по стар идентификатор:НИВА цялата с площ от 0,675дка., осма категория, местност „Керпичето“, имот №143017 по картата на землището на гр. Добринище, при граници и съседи: имот №143013 – Пасище – мерна Общ. Банско, имот №000414 – полски път на Общ. Банско.

Подробно описание на Поземлен имот с идентификатор: 21498.143.17

Поземления имот е с неправилна форма с лека денивелация – посока север. По имотни граници имота не е ограничен и няма изградени трайни огради. Достъпът до имота се осъществява по черен път. Имота е необработваем и същият частично се е самозалесил с иглолистна растителност. В близост до имота няма Ел и ВиК мрежи. Същият се намира на около петстотин метра южно от строителните граници на гр. Добринище.

 

Начална цена 4 242лв./четири хиляди двеста четиридесет и два лева/

 

2).750/3500 идеални части отПоземлен имот с идентификатор: 21498.263.9, с площ от 3 500,00кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 9; ЕКАТТЕ: 21498, в кадастрален район: 271, по кадастралната карта на гр. Добринище. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 2630009. квартал: 0 Съседи: 21498.263.11; 21498.263.10; 21498.263.8; 21498.263.12; 21498.263.18;

Адрес на поземления имот: гр. Добринище, м. Варатица

Описание по стар идентификатор: 750/3500 идеални части от НИВАцялата с площ от 3 500,00дка., девета категория, местност „Варатица“, имот №263009 по картата на землището на гр. Добринище, при граници и съседи: др. сел. ст.тер. на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, нива на наследници на НИКОЛА ДИМИТРОВ ЗАХАРИЕВ и пасище, мера на Общ. Банско, при реално ползване на частта между съседите: др. сел. ст. Тер. на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и ЗДРАВКА М. ГАЛЧЕВА.

 

Начална цена 4 454лв./четири хиляди четиристотин петдесет и четири лева/

 

3). 1/4 идеална част от Поземлен имот с идентификатор: 21498.271.9, с площ от 1 075,00кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Категория на земята при неполивни условия: 9; ЕКАТТЕ: 21498, в кадастрален район: 271, по кадастралната карта на гр. Добринище. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 271009. Съседи: 21498.271.4; 21498.271.1; 21498.20.26;

Адрес на поземления имот: гр. Добринище, м. Ингилизовото

Описание по стар идентификатор: 1/4 идеална част от ПАСИЩЕ, МЕРАцялата с площ от 1 075,00дка., девета категория, местност „Ингилизовото“, имот №271009 по картата на землището на гр. Добринище, при граници и съседи: имот №271001 – Пасище,мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и Имот №271004 – Нива на наследници на ПЕТЪР ЛАЗАРОВ ХАДЖИЕВ.

Подробно описание на Поземлен имот с идентификатор: 21498.271.9

Поземления имот е с почти правилна форма с лека денивелация – посока север. По имотни граници същият е неограничен и няма изградени трайни огради. Същият частично се е самозелесил с иглолистна растителност. В близост до имота няма Ел. и ВиК мрежи. Достъпът до имота се осъществява по горски път.

 

Начална цена 1 338лв./хиляда триста тридесет и осем лева/

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1.Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№5105 от 29.11.2017г., акт 98, том ІV; 2.Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№5103 от 29.11.2017г., акт 96, том ІV; 3.Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№5104 от 29.11.2017г., акт 97, том ІV;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 21.01.2020г. до 17.00часа на 21.02.2020г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “Обединена българска банка” АД, №BG66UBBS88881000615610, BIC UBBSBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 24.02.2020г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки ден в дните на извършване на проданта, на адрес: по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ