ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДАЛНИ ЧАСТИ ОТ 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - НИВА И ЛИВАДА

Дата на публикуване: 12.07.2021 г. в 17:02 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДАЛНИ ЧАСТИ ОТ 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - НИВА И ЛИВАДА  - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000964

Номер на изпълнително дело:
20117010400657

Вид на имота:
Земеделска земя

Местоположение:
Бистрица

Адрес:
общ. Благоевград

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 13.07.2021 до 13.08.2021

Дата на отваряне:
16.08.2021 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-657-11-13.07.2021-13.08.2021-2 NIVI BISTRICA-4.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДАЛНИ ЧАСТИ ОТ 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - НИВА И ЛИВАДА  - 2
ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДАЛНИ ЧАСТИ ОТ 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - НИВА И ЛИВАДА  - 3
ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДАЛНИ ЧАСТИ ОТ 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - НИВА И ЛИВАДА  - 4
ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДАЛНИ ЧАСТИ ОТ 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - НИВА И ЛИВАДА  - 5
ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДАЛНИ ЧАСТИ ОТ 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - НИВА И ЛИВАДА  - 6

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20117010400657 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЕСТОВ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

I). 1/4(една четвърт) идеална част отПоземлен имот с идентификатор: 04217.407.2, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 9, с площ от 961кв.м., ЕКАТТЕ: 04217, в кадастрален район: 407, по кадастралната карта на Село Бистрица, общ. Благоевград. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 407002. Съседи: 04217.1.805; 04217.407.3; 04217.407.1; 04217.3407.660

Административен адрес: с. Бистрица, общ. Благоевград, местност „ПАДИНИТЕ“

Описание по стар идентификатор:1/4(една четвърт) идеална част от НИВА, находяща се в землището на с. Бистрица, общ. Благоевград, в местността „ПАДИНИТЕ“ с площ от 0,961 дка, девета категория, парцел №2 (две) от масив №407 (четиристотин и седем), съставляващ имот №407002 (четиристотин и седем хиляди и две) по картата на землището при граници и съседи: кад.№000805 Вътрешна река, имот №407003 на наследници на ЛАЗАР КОТЕВ ЕСТОВ, кад.№000660 Гор. стоп. тер., имот №407001 на наследници на ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПОПАДИЙН.

Адрес на имота: с. Бистрица, общ. Благоевград, местност „ПАДИНИТЕ“

Начална цена 938лв./деветстотин тридесет и осем лева./

 

II). 1/4(една четвърт) идеална част от Поземлен имот с идентификатор: 04217.301.7, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Категория на земята при неполивни условия: 9, с площ от 4 998кв.м., ЕКАТТЕ: 04217, в кадастрален район: 301, по кадастралната карта на Село Бистрица, общ. Благоевград. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 301007. Съседи: 04217.301.8; 04217.314.434; 04217.302.1; 04217.301.6; 04217.307.266; 04217.307.434

Адрес на поземления имот: с. Бистрица, общ. Благоевград, местност „РАВНИЩЕТО“

Описание по стар идентификатор:1/4(една четвърт) идеална част отЛИВАДА, находяща се в землището на с. Бистрица, общ. Благоевград, в местността „РАВНИЩЕТО“ с площ от 4,998 дка, девета категория, парцел №7 (седем) от масив №301 (триста и едно), съставляващ имот №301007 (триста и една хиляди и седем) по картата на землището при граници и съседи: имот №000266 на ОБЩИНСКИ ПФ – НЕУСТАНОВЕН СОБСТВЕНИК, кад.№000434 Местен път, имот №301008 на ОБЩИНСКИ ПФ – НЕУСТАНОВЕН СОБСТВЕНИК, кад.№000434 Местен път, имот №302001 на ОБЩИНСКИ ПФ – НЕУСТАНОВЕН СОБСТВЕНИК, имот №301006 на ОБЩИНСКИ ПФ – НЕУСТАНОВЕН СОБСТВЕНИК.

Адрес на имота: с. Бистрица, общ. Благоевград, местност „РАВНИЩЕТО“

Начална цена 3 861лв./три хиляди осемстотин шестдесет и един лева./

 

Върху недвижимите имо има наложени следните тежести: Възбрана, наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№4954 от 27.10.2017г., акт 6, том IІ;

 

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 13.07.2021г. до 17.00часа на 13.08.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 16.08.2021г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, на адрес: по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ